Subdivisions of Laos in local language Lao

AT | BK | BL | CH | HO | KH | LM | LP | OU | PH | SL | SV | VI | VT | XA | XE | XI

ແຂວງ​ຄຳມ່ວນ (Kʰwǣṅ Kʰāṃmwàn) ທ່າແຂກ (Tʰā̀kʰǣk)
9 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ເຊບັ້ງໄຟ (Sēbấṅfai); ໄຊບົວທອງ (Saibuātʰɔ̄ṅ); ຍົມມະລາດ (Ñômmalāt); ທ່າແຂກ (Tʰā̀kʰǣk); ນາກາຍ (Nākāy); ບົວລະພາ (Buālapʰā); ມະຫາໄຊ (Mahāsai); ຫິນບູນ (Hinbūn); ໜອງບົກ ([h]Nɔ̄ṅbôk)

ແຂວງ​ຈຳປາສັກ (Kʰwǣṅ Čāṃpāsâk) ປາກເຊ (Pāksē)
10 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ໂຂງ (Kʰōṅ); ຈຳປາສັກ (Čāṃpāsâk); ຊະນະສົມບູນ (Sanasômbūn); ບາຈຽງ (Bāčẏaṅ); ປະທຸມພອນ (Patʰumpʰɔ̄n); ປາກຊ່ອງ (Pāksɔ̄̀ṅ); ປາກເຊ (Pāksē); ໂພນທອງ (Pʰōntʰɔ̄ṅ); ມຸນລະປະໂມກ (Munlapamōk); ສຸຂຸມມາ (Sukʰummā)

ແຂວງ​ຊຽງຂວາງ (Kʰwǣṅ Sẏaṅkʰwāṅ) ໂພນສະຫວັນ (Pʰōnsa[h]vân)
8 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ຄຳ (Kʰāṃ); ຄູນ (Kʰūn); ທ່າໂທມ (Tʰā̀tʰōm); ແປກ (Pǣk); ພາໄຊ (Pʰāsai); ພູກູດ (Pʰūkūt); ໜອງແຮດ ([h]Nɔ̄ṅhǣt); ໝອກໃມ ([h]Mɔ̄kmai)

ແຂວງ​ບໍລິຄຳໄຊ (Kʰwǣṅ Baṃlikʰāṃsai) ປາກຊັນ (Pāksân)
6 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ຄຳເກີດ (Kʰāṃkœ̄t); ທ່າພະບາດ (Tʰā̀pʰabāt); ບໍລິຄັນ (Baṃlikʰân); ປາກກະດິງ (Pākkadiṅ); ປາກຊັນ (Pāksân); ວຽງທອງ (Vẏaṅtʰɔ̄ṅ)

ແຂວງ​ບໍ່ແກ້ວ (Kʰwǣṅ Bàṃkǽw) ຫ້ວຍຊາຍ ([h]Váysāy)
6 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ຕົ້ນເຜິ້ງ (Tốnpʰœ́ṅ); ນ້ຳຢູ່ (Nā́ṃyū̀); ປາກທາ (Pāktʰā); ຜາອຸດົມ (Pʰā'udôm); ເມິງ (Mœṅ); ຫ້ວຍຊາຍ ([h]Váysāy)

ແຂວງ​ຜົ້ງສາລີ (Kʰwǣṅ Pʰốṅsālī) ຜົ້ງສາລີ (Pʰốṅsālī)
7 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ຂວາ (Kʰwā); ຍອດອູ (Ñɔ̄t'ū); ບຸນໃຕ້ (Buntái); ບຸນເໜືອ (Bun [h]Nʉ̄a); ຜົ້ງສາລີ (Pʰốṅsālī); ສຳພັນ (Sāṃpʰân); ໃໝ່ ([h]Mài)

ແຂວງ​ວຽງຈັນ (Kʰwǣṅ Vẏaṅčân) ໂພນໂຮງ (Pʰōnhōṅ)
12 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ກາສີ (Kāsī); ແກ້ວອຸດົມ (Kǣ́w'udôm); ຊະນະຄຳ (Sanakʰāṃ); ໄຊສົມບູນ (Saisômbūn); ທຸລະຄົມ (Tʰulakʰôm); ໂພນໂຮງ (Pʰōnhōṅ); ເຟືອງ (Fʉ̄aṅ); ແມດ (Mǣt); ວັງວຽງ (Vâṅvẏaṅ); ວຽງຄຳ (Vẏaṅkʰāṃ); ຫິນເຫີບ (Hinhœ̄p); ຮົ່ມ (Hồm)

ນະຄອນ​ຫລວງ​ວຽງຈັນ (Nakʰɔ̄n [h]lwaṅ Vẏaṅčân) ວຽງຈັນ (Vẏaṅčân)
9 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ຈັນທະບູລີ (Čântʰabūlī); ໄຊທານີ (Saitʰānī); ໄຊເສດຖາ (Saisēttʰā); ນາຊາຍທອງ (Nāsāytʰɔ̄ṅ); ສັງທອງ (Sâṅtʰɔ̄ṅ); ສີໂຄດຕະບອງ (Sīkʰōttabɔ̄ṅ); ສີສັດຕະນາກ (Sīsâttanāk); ຫາດຊາຍຟອງ (Hātsāyfɔ̄ṅ); ໃໝ່ປາກງື່ມ ([h]Màipākṅʉ̄̀m)

ແຂວງ​ສະຫວັນນະເຂດ (Kʰwǣṅ Sa[h]vânnakʰēt) ສະຫວັນນະເຂດ (Sa[h]vânnakʰēt)
15 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ຄັນທະບູລີ (Kʰântʰabūlī); ຈຳພອນ (Čāṃpʰɔ̄n); ສອງຄອນ (Sɔ̄ṅkʰɔ̄n); ຊົນບູລີ (Sônbūlī); ເຊໂປນ (Sēpōn); ໄຊບູລີ (Saibūlī); ໄຊພູທອງ (Saipʰūtʰɔ̄ṅ); ທ່າປາງທອງ (Tʰā̀pāṅtʰɔ̄ṅ); ທ່າພະລານໄຊ (Tʰā̀pʰalānsai); ນອງ (Nɔ̄ṅ); ພິນ (Pʰin); ວິລະບູລີ (Vilabūlī); ອາດສະພັງທອງ (Ātsapʰâṅtʰɔ̄ṅ); ອາດສະພອນ (Ātsapʰɔ̄n); ອຸທຸມພອນ (Utʰumpʰɔ̄n)

ແຂວງ​ສາລະວັນ (Kʰwǣṅ Sālavân) ສາລະວັນ (Sālavân)
8 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ຄົງເຊໂດນ (Kʰôṅsēdōn); ຕາໂອຍ (Tā'ōy); ຕູ້ມລານ (Tū́mlān); ລະຄອນເພັງ (Lakʰɔ̄npʰêṅ); ວາປີ (Vāpī); ສະມ້ວຍ (Samwóy); ສາລະວັນ (Sālavân); ເຫຼົ່າງາມ ([h]Ḷàwṅām)

ແຂວງ​ຫລວງ​ນ້ຳທາ (Kʰwǣṅ [h]Lwaṅ Nā́ṃtʰā) ນ້ຳທາ (Nā́ṃtʰā)
5 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ນາແລ (Nālǣ); ນ້ຳທາ (Nā́ṃtʰā); ລອງ (Lɔ̄ṅ); ວຽງພູຄາ (Vẏaṅpʰūkʰā); ສິງ (Siṅ)

ແຂວງ​ຫລວງ​ພະບາງ (Kʰwǣṅ [h]Lwaṅ Pʰabāṅ) ຫລວງ​ພະບາງ ([h]Lwaṅ Pʰabāṅ)
11 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ງອຍ (Ṅɔ̄y); ຈອມເພັດ (Čɔ̄mpʰêt); ຊຽງເງິນ (Sẏaṅṅœn); ນານ (Nān); ນ້ຳບາກ (Nā́ṃbāk); ປາກຊອງ (Pāksɔ̄ṅ); ປາກອູ (Pāk'ū); ພູຄູນ (Pʰūkʰūn); ໂພນໄຊ (Pʰōnsai); ວຽງຄຳ (Vẏaṅkʰāṃ); ຫລວງ​ພະບາງ ([h]Lwaṅ Pʰabāṅ)

ແຂວງ​ຫົວພັນ (Kʰwǣṅ [h]Vapʰân) ຊຳ​ເໜືອ (Sāṃ [h]Nʉ̄a)
8 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ຊຳໄຕ (Sāṃtai); ຊຳ​ເໜືອ (Sāṃ [h]Nʉ̄a); ຊຽງຄໍ້ (Sẏaṅkʰóṃ); ວຽງທອງ (Vẏaṅtʰɔ̄ṅ); ວຽງໄຊ (Vẏaṅsai); ສົບບາວ (Sôpbāw); ຫົວເມື່ອງ (Huāmʉ̄̀aṅ); ເຮັດ (Hêt)

ແຂວງ​ອັດຕະປື (Kʰwǣṅ Âttapʉ̄) ສາມະຄິໄຊ (Sāmakʰisai)
5 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ໄຊເສດຖາ (Saisēttʰā); ພູວົງ (Pʰūvôṅ); ສະໜາມໄຊ (Sa[h]nāmsai); ສານໄຊ (Sānsai); ສາມະຄິໄຊ (Sāmakʰisai)

ແຂວງ​ອຸດົມໄຊ (Kʰwǣṅ Udômsai) ໄຊ (Sai)
7 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ງາ (Ṅā); ໄຊ (Sai); ນາໝໍ້ (Nā[h]móṃ); ແບ່ງ (Bǣ̀ṅ); ປາກແບ່ງ (Pākbǣ̀ṅ); ຫຼາ ([h]Ḷā); ຮຸນ (Hun)

ແຂວງ​ເຊກອງ (Kʰwǣṅ Sēkɔ̄ṅ) ເຊກອງ (Sēkɔ̄ṅ)
4 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ກະເລິມ (Kalœm); ດັກເຈິງ (Dâkčœṅ); ທ່າແຕງ (Tʰā̀tǣṅ); ລະມາມ (Lamām)

ແຂວງ​ໄຊຍະບູລີ (Kʰwǣṅ Saiñabūlī) ໄຊຍະບູລີ (Saiñabūlī)
10 ເມືອງ (mʉ̄aṅ): ແກ່ນທ້າວ (Kǣ̀ntʰā́w); ຄອບ (Kʰɔ̄p); ເງິນ (Ṅœn); ຊຽງຮ່ອນ (Sẏaṅhɔ̄̀n); ໄຊຍະບູລີ (Saiñabūlī); ທົ່ງມີໄຊ (Tʰồṅmīsai); ບໍ່ແຕນ (Bàṃtǣn); ປາກລາຍ (Pāklāy); ພຽງ (Pʰẏaṅ); ຫົງສາ (Hôṅsā)

Laos | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new