Mongolic | Tungusic glossary
Classical Mongolian | Mongolian | Buryat | Kalmyk | Even | Evenki | Nanai

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y

eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
air ᠠᠭᠠᠷ aɣar агаар агаар аһар воздух; нулун; эдэн воздух; кэй; салгин воздух air
and ᠪᠠ ba ба ба болн -да; -дэ; -та; -тэ -да̄; -дэ̄ гучи and
angel ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ saqiɣulsun сахиусан тэнгэр           angel
animal ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ amitan; aduɣusun амьтан; адгуус амитан мал; адусн делгэнкэ бэйӈэ̄; бэю̄н усэлтэ; бэюн; буюн animal
ant ᠰᠢᠷᠭᠤᠯᠵᠢᠨ sirɣuljin шоргоолж шоргоолзон шорһлҗн этэргэн ӣриктэ силуктэ ant
apple ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ alim-a алим яблока альмн яблоко яблоко яблоко apple
arm ᠭᠠᠷ ɣar гар гар һар ӈал ӈа̄лэ нгала arm
arrow ᠰᠤᠮᠤ sumu сум годли сумн; һодль нуки лукӣ; нюр лэкэ arrow
ash(es) ᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ünesün үнс үнэһэн үмсн хултэн хулэптэ̄н пунектэн; хоромса ash(es)
autumn; fall ᠨᠠᠮᠤᠷ namur намар намар намр монтэлсэ; болони болонӣ боло autumn; fall
axe ᠰᠦᠬᠡ süke сүх һүхэ сүк; балт тобар сукэ сурэ axe
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
barley ᠠᠷᠪᠠᠢ arbai арвай арбай ичмән ячмень ячмень ячмень barley
bear ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ baɣabaɣai баавгай баабгай аю накат хомоты̄; ама̄ка̄ мапа; нанги; бэюн bear
beard ᠰᠠᠬᠠᠯ saqal сахал һахал сахл гургат гургакта; сакал гогакта; богакта beard
bed ᠣᠷᠣ oro ор орон орн кровать; хуклэӈкэ; хуклэк; харан а̄мкин; а̄кӣт кровать bed
bee ᠵᠥᠭᠡᠢ jögei зөгий зүгы зөг пчела ётыла; дюгуктэ киаксо девэни bee
beer     шар айраг; пиво пиво   пиво   пиво beer
big ᠲᠣᠮᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ tomu; yeke том томо ик эгден хэгды дай big
bird ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ sibaɣu шувуу шубуун шовун дэги дэги ниэчэн; ничиэн; гаса bird
black ᠬᠠᠷ᠎ᠠ qar-a хар хара хар хакарин; хаӈра; негчэне; ялраня коӈномо; коӈнорин сахарин black
blood ᠴᠢᠰᠤᠨ čisun цус шуһан цусн хуӈэл сэ̄ксэ̄ сэксэ blood
blue ᠬᠥᠬᠡ köke хөх хүхэ кәк чулбаня диктэмэ; чутума гиадин; нёнгиан; нёгдён; нёрбор blue
boat ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ oŋɣuča завь; онгоц онгосо оңһц моми дяв огда boat
body ᠪᠡᠶ᠎ᠡ bey-e бие бэе цогц; бий илрэ; булгис; бэи-н иллэ бэе body
bone ᠶᠠᠰᠤᠨ yasun яс яһан ясн икэри гирамна гирмакса bone
book ᠨᠣᠮ nom ном ном дегтр книга книга; дукӯвӯн дангса book
bread ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ talq-a талх хилээмэн өдмг; хальш хлеб; килеб колобо хлеб; эпэн bread
bridge ᠬᠥᠭᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠭᠦᠷ kögerge; gür гүүр хүүргэ тагт; бурм таклавун тыгдылэн мост; тэнгтэку; тэмтэку bridge
brother ᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠦ aq-a; degüü ах; дүү аха; дүү ах; дү акан; ну акӣн; нэкӯн ага; нэку; нэу brother
brown ᠬᠦᠷᠡᠩ küreŋ хүрэн хүрин күрң хиӈаня сиӈама; сиӈарин сугдюн brown
bull ᠪᠤᠬ᠎ᠠ buq-a бух буха бух бык огус хусэ ихан bull
butterfly ᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠬᠡᠢ erbegekei эрвээхэй эрбээхэй эрвәкә докал лурэки; авава; лоруки кокони; чакини butterfly
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
camel ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ temege тэмээн тэмээн темән верблюд верблюд; тэмэгэн; тэвен тэмэн camel
candle ᠯᠠ la лаа дэн хорһн шам; ла нейкэ свеча ла candle
cat ᠮᠤᠤᠷ᠎ᠠ muur-a муур хөөшхэ мис кэркэ; кошка кошка кэксэ cat
cheek ᠬᠠᠴᠠᠷ qačar хацар хасар халх; хачр элрэкэн анчан андаси; дэрэл; полчин cheek
cheese ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠨ aɣarčan бяслаг; хурууд сыр ээзгә; сыр сыр сыр   cheese
cherry ᠢᠩᠲᠤᠤᠷ iŋtuur интоор вишни   вишня вишня вишня cherry
child ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ keüked хүүхэд үхибүүн күүкд куӈа; куӈакан; хули; кулуня куӈака̄н; хутэ пиктэ; нэку; нучи най child
chin ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ eregüü эрүү үзүүр өргн кэвэ дег; икэн сэсхэ chin
city; town ᠬᠣᠲᠠ qota хот хото балһсн город город хотон city; town
cloud ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ egülen үүл үүлэн үүлн тогэчин; тыдэкун туксу; нектэ тэвэксэ cloud
coal ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ negüresün нүүрс нүүрһэн нүүрсн ялра э̄лла сиалта; уголь coal
coffee     кофе кофи кофе кофе кофе   coffee
copper ᠵᠡᠰ jes зэс зэд улан мөңгн чирит чучин гион copper
cotton ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ sambai хөвөн хлопок көвң хлопок хлопок хлопок cotton
cow ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ üniy-e үнээ үнеэн үкр корова; хэкэн мача̄лэ; инак ихан cow
crow ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠨ keriyen хэрээ; турлааг турлааг шаазһа тураки туракӣ гаки crow
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
daughter ᠣᠬᠢᠨ oqin охин басаган күүкн хут; аси хут; хунадь хутэ; хуна̄т; аса̄тка̄н асиа пиктэ; эктэ пиктэ daughter
day ᠡᠳᠦᠷ edür өдөр үдэр өдр инэӈ тырганӣ; инэӈӣ ини day
death ᠦᠬᠦᠯ ükül үхэл үхэл үкл ачча он; ачча одяк; дэрэмкэдек бунӣ буни; дуэ; модан death
desert ᠭᠣᠪᠢ ɣobi говь губи көдә пустыня пустыня   desert
dictionary ᠲᠣᠯᠢ toli толь толи толь торэрук турэ̄рук хэсэнку; словарь dictionary
dog ᠨᠣᠬᠠᠢ noqai нохой нохой ноха ӈен ӈинакин инда dog
donkey; ass ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ eljigen илжиг элжэгэн элҗгн осёл   эйнхэ; эйхэ donkey; ass
drop ᠳᠤᠰᠤᠯ dusul дусал дуһал дусал хабда чургӣсикта; чурга дилаха; собда drop
duck ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ nuɣusun нугас нугаһан нуһсн никичэн; ники дэг; чивка̄н; ники гаса duck
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
eagle ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ bürgüd бүргэд бүргэд һәрд гусэтэ киран гуси eagle
ear ᠴᠢᠬᠢᠨ čikin чих шэхэн чикн корит се̄н сиан ear
egg ᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠨ öndegen өндөг үндэгэн өндгн умта умукта омокта egg
elephant ᠵᠠᠭᠠᠨ jaɣan заан заан зан слон слон сопан; слон elephant
enemy ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ daisun дайсан дайсан дәәсн булэн булэн; устэк байгоан; амбан enemy
evening ᠦᠳᠡᠰᠢ üdesi үдэш үдэшэ асхн хисэчин луӈур; долболтононӣ сиксэ evening
eye ᠨᠢᠳᠦ nidü нүд нюдэн нүдн ясал э̄са насал eye
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
face ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠢ niɣur; čirai нүүр; царай нюур чирә иты; бад дэрэ; бадэ дэрэл face
family ᠠᠢᠯ᠂ ᠣᠪᠤᠭ᠋ ail; obuɣ айл; овог; гэр бүл гэр бүлэ өрк-бүл семья; бэйсэг; дял дю̄ган; кэргэн дёнкан; нуктэн family
father ᠡᠴᠢᠭᠡ ečige эцэг эсэгэ эцк аман амӣн ама; амин father
fear ᠠᠢᠳᠠᠰᠤᠨ aidasun айдас айдаһан әәлһн ӈэлэн; ӈэлэм ӈэ̄лэ; ӈэ̄лэвсӣ нгэлун fear
finger ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ quruɣu хуруу хурган хурһн хаир; ӈал умӯкэчэ̄н чумчуэн finger
fire ᠭᠠᠯ ɣal гал гал һал тог того тава fire
fish ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ jiɣasun загас загаһан заһсн олра олло согдата fish
flea ᠰᠢᠷᠬᠡ sirke нохой бөөс булуудха бүүрг блоха; кимэ болоска; булак; билакӣ сора flea
flour ᠭᠤᠯᠢᠷ ɣulir гурил гурил һуйр бурдук бурдук опа flour
flower ᠴᠡᠴᠡᠭ čečeg цэцэг сэсэг цецг цветок; нёчэ ӈо̄ды кэкукэн; сорсо; силакта flower
foot ᠬᠥᠯ köl тавхай табгай тавг бодэл халган бэгди foot
forest; wood ᠣᠢ oi ой ой ө исаг; хекита мо̄са; дылэ; агӣ пурэн; дуэнтэ forest; wood
fox ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ünegen үнэг үнэгэн арат; үнгн хуличан; хули сулакӣ соли; солаки fox
friend ᠨᠥᠬᠦᠷ nökür нөхөр нүхэр иньг; үр ге; кэдыкэн; харак; гиркэ анда; гиркӣ андар; диа; бари; доха friend
frog ᠪᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ baq-a; melekei мэлхий баха меклә эрики бадялакӣ хэрэ frog
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
garden ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ čečerlig цэцэрлэг сэсэрлиг сад; һаруд сад; огород сад; куре; го̄та; огород усин; сад garden
goat ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ imaɣ-a ямаа ямаан яман коза каир; гивчэ̄н иман goat
god ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ burqan бурхан бурхан бурхн хэвки эксэрӣ; сэвэкӣ; хэвэкӣ; чэвэкӣ; ама̄ка̄; буга; сирунӣ; таӈара; маӣн эндур; боа; эдени god
gold ᠠᠯᠲᠠᠨ altan алт алтан алтн золото; чолута алтан айсин; бобой gold
goose ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ɣalaɣun галуу галуун һалун эрбэч; няӈандя; илаглика нюӈнякӣ нёнгня goose
green ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ noɣuɣan ногоон ногоон кәк чулбаня; чуруня; ӈолдэне чулама; чуларин нёнгиан; нёгдён green
guest ᠵᠣᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠨ jočin; ayilčin зочин; айлчин айлшан гиич нимэгнэдь; дюмадь ирэ̄мэ̄дэ; мата андаха; диманго guest
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
hair ᠦᠰᠦ üsü үс үһэн үсн нюрит нюриктэ нуктэ hair
hand ᠭᠠᠷ ɣar гар гар һар ӈал ӈа̄лэ нгала hand
head ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ toluɣai толгой толгой толһа дэл дыл дили head
heart ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ jirüke зүрх зүрхэн зүркн мевун ме̄ван миаван heart
hen ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ taqiy-a тахиа тахяа така курица курица; тумиты чико; эктэ чико hen
honey ᠪᠠᠯ bal бал мёд бал мёд мёд киаксо honey
horse ᠮᠣᠷᠢᠨ morin морь морин мөрн муран мурин морин horse
hour ᠴᠠᠭ čaɣ цаг час; саг час час ча̄с час hour
house ᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ ger; baisiŋ гэр; байшин гэр; байшан гер дю дю̄; гулэ дё house
human being ᠬᠦᠮᠦᠨ kümün хүн хүн күн бэй илэ; бэе най human being
hunger ᠥᠯᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ölesküleŋ өлсгөлөн үлэсхэлэн өлслһн демкэн; омачин демӯ; омӣкин хади; демуди hunger
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
I ᠪᠢ bi би би би би би ми I
ice ᠮᠥᠰᠦᠨ mösün мөс мүльһэн мөсн букэс; дюк дюкэ дюкэ ice
iron ᠲᠡᠮᠦᠷ temür төмөр түмэр төмр хэл сэлэ; элдэн сэлэ iron
island ᠠᠷᠠᠯ aral арал арал арл букчан бур боачан; дэ; дэту island
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
key ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ tülkigür түлхүүр түлхюур түлкүр килич ключ; килук анако key
kidney ᠪᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ böger-e бөөр бөөрэ бөөр боста босокто босокто kidney
king ᠬᠠᠭᠠᠨ qaɣan хаан хаан хан тэгэмэр тэгэмэ̄р эден king
kitchen     гал тогоо тогооной гэр хот кедг гер; зам кухня; олэчидек ирикӣт   kitchen
knee ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ebüdüg өвдөг үбдэг өвдг хэнӈэн хэнӈэн пэйнгэн knee
knife ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ qituɣ-a хутга хутага утх херкан пурта; кото кучэн knife
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
lake ᠨᠠᠭᠤᠷ naɣur нуур нуур нур тоӈэр а̄мут; ня̄рут; туӈэ̄р амоан; хэвэн; армиа lake
lamb ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ quraɣ-a хурга хурьган хурһн ягнёнок курка̄н   lamb
language ᠬᠡᠯᠡ kele хэл хэлэн келн торэн турэ̄н хэсэ language
leg ᠬᠥᠯ köl хөл хүл көл бодэл халган бэгди leg
letter (alphabet) ᠦᠰᠦᠭ üsüg үсэг үзэг үзг буква буква; са̄мэлки буква letter (alphabet)
letter (mail) ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ jaqidal захидал бэшэг бичг дукун дукӯвӯн бичхэ letter (mail)
life ᠠᠮᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ami; amidural амьдрал; амь амидарал җирһл; әмдрл ини; бини; биси ин; бинӣ эргэн; бин; бия; балдин life
lion ᠠᠷᠰᠠᠯᠠᠨ arsalan арслан арсалан арслң лев лев лев lion
lip ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ uruɣul уруул урал урл хэмэн хэдюн; хэмун пэмун lip
louse ᠪᠥᠭᠡᠰᠦᠨ bögesün бөөс     кумкэ; маначан кумкэ чиктэ; нилэкэ louse
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
man ᠡᠷ᠎ᠡ er-e эр хүн эрэ хүн залу күн бэй; няри; няри бэй бэе хусэ; хусэ най; хусэмди man
meat ᠮᠢᠬ᠎ᠠ miq-a мах мяхан махн улрэ уллэ уликсэ meat
middle ᠳᠤᠮᠳᠠ dumda дунд тэг дундань дунд; һол дулакан; дулкакан дулин; уӈурэ̄ долин; токон middle
milk ᠰᠦᠨ sün сүү һүн үсн укэнь укумни молоко milk
minute ᠵᠢᠵᠢᠭ jijig жижиг; минут минута минут минута минута минута minute
mirror ᠲᠣᠯᠢ toli толь гэрэл толь зеркало; ичимкэвун; коечилдывун ханячӯвка̄ панячико mirror
money ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ möŋgün мөнгө мүнгэн мөңгн мэӈэн; деньги деӈил; мэӈур диха money
monkey; ape ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ sarmaɣčin сармагчин һармагшан сар-мөчн обезьяна обезьяна монён monkey; ape
month ᠰᠠᠷ᠎ᠠ sar-a сар һара сар аткекан; бег бе̄га биа month
mother ᠡᠬᠡ eke эх эхэ эк энин энӣн эниэ; энин mother
mountain ᠠᠭᠤᠯᠠ aɣula уул уула уул урэкчэн; амкан урэ хурэн mountain
mouse ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ qulaɣan-a хулгана хулганаан хулһн чамакчан; хиӈэркэн сиӈэрэкэн сингэрэ mouse
mouth ᠠᠮᠠ ama ам аман амн амӈа амӈа ангма mouth
music ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠮ kögjim хөгжим музыка; хүгжэм көгҗм музыка музыка музыка music
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
name ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ner-e нэр нэрэ нерн гэрбэ гэрбӣ гэрбу name
nature ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ baiɣali байгаль байгаали йиртмҗ буг; буин природа; буга природа nature
needle ᠵᠡᠭᠦᠨ jegün зүү зүүн зүн инмэ инмэ хурмэ needle
neighbo(u)r ᠬᠥᠷᠰᠢᠨ körsin хөрш хүршэ хам-хоша күн; әәл күн нимэк; нимэр мата; нимэр; дю̄лгак нимэнкэн; нимкэн neighbo(u)r
new ᠰᠢᠨ᠎ᠡ sin-e шинэ шэнэ шин анӈамта; нэи о̄макта сикун new
night ᠰᠥᠨᠢ söni шөнө һүни сө долбони долбони долбо night
nose ᠬᠠᠮᠠᠷ qamar хамар хамар хамр оӈат оӈокто опоро nose
number ᠲᠣᠭ᠎ᠠ toɣ-a тоо номер номер номер номер номер number
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
oil ᠲᠣᠰᠤ tosu тос тоһон тосн масло; имрэн; хэтэ; тэрча имӯрэ̄ симуксэ; симсэ oil
old (not new) ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ qaɣučin хөгшин хуушан хуучн ирбэт; тытэрэп холокто; уту балапчи; горопчи; халипчи old (not new)
old (not young) ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ qaɣučin хөгшин үбгэн көгшн; наста хагды сагды сагди old (not young)
olive     чидун жимс           olive
onion ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ soŋgin-a сонгино һонгино мәңгрсн эӈут лук; эӈуктэ элу onion
or ᠠᠯᠢ ali эсвэл; аль али аль -гу; -ку -гӯ; -кӯ; -ӈӯ   or
owl ᠰᠦᠯᠢᠭ sülig ууль бэгсэргэ һурвлһ итэкня; мунрукалдывун хуму; ӯмил; дэрэгдывӯн оксаран owl
ox ᠦᠬᠡᠷ üker үхэр сар цар вол огус хусэ ихан ox
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
page ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ qaɣudasun хуудас; тал нюур халх страница страница страница page
pain ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ebedčin өвчин үбшэн өвдлһн эн эӈӯ эну; энуси; сидари pain
paper ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ čaɣasun цаас саарһан цаасн бумага бумага; дукӯн; чарсун хаосан paper
pea ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠋ burčaɣ буурцаг; вандуй горох бурчг горох горох тури pea
peace ᠡᠩᠬᠡ eŋke энх талынхид эв; төвкнүн аймулдан аяма̄н номохон; мир peace
peach ᠲᠣᠭᠤᠷ toɣur тоор персик шар өрг персик     peach
pear ᠯᠢᠷ lir лийр груша кедмн груша груша синулиэктэ pear
people ᠠᠷᠠᠳ᠂ ᠤᠯᠤᠰ arad; ulus ард арад улс ӈунмин тэгэ̄ голо; гэрэн people
pepper ᠴᠢᠨᠵᠤᠤ činjuu чинжүү халуун үбһэн бурш перец; перес перец чиндё; худю pepper
petroleum; oil     газрын тос нефть нефть нефть нефть нефть petroleum; oil
pig ᠭᠠᠬᠠᠢ ɣaqai гахай гахай һаха свинья; хибиньне сунюрин; свинья; тукалагды олгиан pig
pigeon; dove ᠲᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ taɣtaɣ-a тагтаа голубхаа көглҗрһн голубь диргивкӣ; туту кучи pigeon; dove
planet ᠭᠠᠷᠠᠭ᠋ ɣaraɣ гариг планетэ   планета планета планета planet
plum ᠴᠢᠪᠭ᠎ᠠ čibaɣ-a чавга сливэ хар өрг слива слива слива plum
poison ᠬᠣᠤᠷ qour хор хорон хорн дебукэ бӯвкэ̄вӯн гу poison
potato ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ tömüsü төмс хартаабха боднцг картофель картофель; карто̄шка дудусэ potato
prayer ᠮᠥᠷᠭᠦᠯ mörgül мөргөл   бурхнд мөрглһн     лэнгэн; гэлэн; яян prayer
prophet     бошиглогч           prophet
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
question ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ asaɣulta асуулт асуудал сурвр улгэмэн; улгимин ханӈӯн мэдэсин question
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
rain ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ boruɣ-a; qur-a бороо бороо хур удан; тыд тыгдэ; удун тугдэ rain
red ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ulaɣan улаан улаан улан хуланя; хулаты; ӈулэне хулама; хуларин сэгден red
religion ᠱᠠᠰᠢᠨ šasin шашин шажан шаҗн религия религия религия religion
river ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠮᠥᠷᠡᠨ ɣool; mören гол; мөрөн гол; мүрэн һол окат; нун бираг мангбо; биран river
road ᠵᠠᠮ jam зам зам хаалһ; зам хоторан; хот хокто; ӈэнэ̄ покто; го road
rock ᠬᠠᠳᠠ qada хад хабсагай хад кадар; нюлка хе̄кса; кадар хонко; дёломди rock
roof ᠣᠷᠣᠢ oroi орой орой деевр; ора крыша; дю оин дасиптын; купуптын гуичэ roof
room ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠷᠦᠭᠡ tasulɣ-a; örüge тасалгаа; өрөө таһалга хора; өрә комната комната; гулэкэн гиалако; гиалача; комната room
rose     сарнай цэцэг бамба сэсэг оошк цецг роза роза роза rose
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
salt ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ dabusun давс дабһан давсн так; тус турукэ̄ даосон salt
sand ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ elesün элс элһэн элсн ониӈ; иӈа; онтон иӈа̄; сируги сиян; сиан; дёри sand
school ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ surɣaɣuli сургууль һургуули школ школа; хупкучэк школа; алагӯвкӣт; таткӣт школа school
sea ᠳᠠᠯᠠᠢ dalai далай далай теңгс нам; лам; байгал ламу намо sea
season ᠴᠠᠭ᠋ čaɣ улирал үе цаг сезон анӈани времялин эр; эрин season
second     агшин; секунд секунда агчм; секунд секунда секунда секунда second
sheep ᠬᠣᠨᠢᠨ qonin хонь хонин хөн овца бе̄ру хонин; хони sheep
ship ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠴᠠ oŋɣuča усан онгоц корабль керм корабль корабль корабль; порхото ship
silk ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ torɣ-a торго торгон торһн шёлк; чолка шёлк сэурэ; шёлк; гокси silk
silver ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ möŋgün мөнгө мүнгэн цаһан мөңгн мэӈэн мэӈун мэнгун; бобой silver
sister ᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠦ egeči; degüü эгч; охин дүү эгэшэ; дүү басаган эгч; дү күүкн экэн; ну экӣн; нэкӯн эйкэ; эгэ; асиа нэу; нэу sister
sky ᠲᠡᠩᠭᠡᠷᠢ teŋgeri тэнгэр тэнгэри теңгр нянин няӈна боа sky
snake ᠮᠣᠭᠠᠢ moɣai могой могой моһа дябда кулӣн муйки snake
snow ᠴᠠᠰᠤᠨ časun цас саһан цасн еманра иманна; сиӈилгэн симата; симана snow
soap ᠰᠠᠪᠤᠩ sabuŋ саван мылэ савң мыло авуптын; мыло мэлэ soap
son ᠬᠡᠦ᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ keü; köbegün хүү хүбүүн көвүн хут; няруд хутэ; омолгӣ хусэ пиктэ; пиктэ son
spider ᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠨ aɣaljin аалз абаахай аралҗн атаки атакӣ атакаян; атакан spider
spoon ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ qalbaɣ-a халбага халбага ухр унькан ламба; уӈка̄н хонян spoon
spring(time) ᠬᠠᠪᠤᠷ qabur хавар хабар хавр нэлкэни; нэлкэ; нэгнэни; нэгни неӈненӣ; нэлкинӣ; эвӣлэсэнӣ ненгне spring(time)
star ᠣᠳᠤᠨ odun од одон одн осикат о̄сикта хосакта; хосикта star
steel ᠪᠣᠯᠤᠳ bolud болд булад болд сталь уклэт; сталь ган steel
stone ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ čilaɣun чулуу шулуун чолун дёл; еӈа; иӈа хисэ; дёло дёло stone
storm ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ siɣurɣan шуурга шуурган шуурһн хунӈэ; хуги суги; хигин пуксин storm
street ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ɣudumji гудамж үйлсэ уульнц улица; хоторан улица; тулӣн гиан street
sugar ᠰᠢᠬᠢᠷ sikir чихэр саахар шикр сахар; чакар сахар сиата sugar
summer ᠵᠤᠨ jun зун зун зун дюгани дюганӣ дёа summer
swan ᠬᠤᠨ qun хун шувуу хун шубуун хун хуси га̄г куку swan
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
table ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ sirege ширээ стол ширә стол; остол стол дэрэ table
tea ᠴᠠᠢ čai цай сай цә чай чай чай tea
tiger ᠪᠠᠷᠠᠰ baras бар эреэн гүрөөһэн ирвск тигр тигр амбан; пурэн амбани tiger
time ᠴᠠᠭ᠋ čaɣ цаг саг цаг время время; тырганӣ эр; эрин; поргин; пон time
tobacco ᠲᠠᠮᠢᠬᠢ tamiki тамхи тамхин тәмк тэбэки дамга; сар дамахи tobacco
today ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ önödür өнөөдөр мүнөөдэр эндр эрэв инэӈу эсӣ-тырга эйниэ; эйниэвэ today
tomato     улаан лооль помидор помидор; адамч помидор помидор помидор tomato
tomorrow ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ marɣasi маргааш үглөөдэр маңһдур тэменак тэгэмӣ; ты̄мӣ чимана tomorrow
tongue ᠬᠡᠯᠡ kele хэл хэлэн келн енӈэ чо̄лӣ; инни сингму; сирму tongue
tooth ᠰᠢᠳᠦᠨ sidün шүд шүдэн шүдн ит иктэ хуктэ tooth
tower ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ᠋ čamqaɣ цамхаг башни бәәшң башня башня   tower
tree ᠮᠣᠳᠤᠨ modun мод модон модн мо; хекита мо̄ мо tree
truth ᠦᠨᠡᠨ ünen үнэн үнэн үнн айдит; дяпка тэде̄; сабэл тэде truth
tulip     алтан зул тюльпан бамб цецг тюльпан     tulip
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
valley ᠲᠥᠬᠦᠮ töküm тал; сав гол тиньгр һазр анманра хэрэлгэ̄н; нэптэкэ дебдю; чонгиан valley
village ᠰᠢᠯᠲᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ siltegen; tosqun тосгон тосхон; хотон селән; хотн деревня; билэк гулэсэ̄г ихон; даин; иргэн village
vinegar ᠴᠤᠤ čuu цагаан цуу уксус уксус уксус кикимна; кикисимна чу vinegar
voice ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠢ qoɣulai хоолой хоолой дун дэлган дылган дилган voice
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
wall ᠬᠠᠨ᠎ᠠ qan-a хана хана эре стена; хитки; олдан олдон падиран wall
war ᠳᠠᠶᠢᠨ dayin дайн дайн дән война; кусин война; кусӣн чаоха; чаохаран war
water ᠤᠰᠤᠨ usun ус уһан усн му мӯ муэ water
we ᠪᠢᠳᠡ bide бид бидэ бидн бу; мут бу; мит буэ we
weather ᠠᠭᠠᠷ aɣar цаг агаар сагай уларил теңгрин бәәдл инэӈ тырганӣ боа weather
week ᠯᠢᠪᠠᠢ libai долоо хоног долоон хоног долан хонг неделя неделя; надалла неделя; надалта week
wheat ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ buɣudai улаан буудай шэниисэ цаһан буудя пшеница пшеница пшеница wheat
white ᠴᠠᠭᠠᠨ čaɣan цагаан сагаан цаһан нёбаты; гелтаня багдама; багдарин чагдян white
wind ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ salqin салхи һалхин салькн эдэн эдын хэдун wind
window ᠴᠣᠩᠬᠤᠨ čoŋqun цонх сонхо терз окно; окошко окно; окошко пава window
wine ᠠᠷᠠᠬᠢ araqi архи архи әрк; чаһр минэ аракӣ; вино; идарихӣ араки; хоангдю wine
wing ᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠤᠪᠴᠢ dali; dalubči далавч дали далваг дэтлэ дэктылэ̄; асакӣ; лэпурэ̄ хасар; дэктэчэ wing
winter ᠡᠪᠦᠯ ebül өвөл үбэл үвл тугэни тугэнӣ туэ winter
wolf ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ činu-a чоно шоно чон нёӈчак; ӈэлуки иргичӣ енгур; нгэлэ wolf
woman ᠡᠮ᠎ᠡ em-e эмэгтэй хүн; эм эхэнэр күүкд күн аси асӣ эктэ; эктэни; эктэ най; аси; аси най woman
wool ᠨᠣᠭᠤᠰᠤᠨ noɣusun ноос нооһон ноосн шерсть; енӈат инӈакта шерсть; сингакта wool
word ᠦᠭᠡ üge үг үгэ үг торэн турэ̄н хэсэ word
world ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ delekei дэлхий дэлхэй орчлң; делкә буг; тур буга; мир яло; боа ялони world
worm ᠥᠲᠦᠨ ötün өт үтэн өтн магдили икирӣ колан; хунгули; пэнтэ worm
eng cmg cmg-TL mon bua xal eve evn gld eng
year ᠵᠢᠯ jil жил жэл җил анӈан анӈанӣ айнгани year
yellow ᠰᠢᠷ᠎ᠠ sir-a шар шара шар хиӈаня сиӈама; сиӈарин; олача; тысэмэ согдён; сомди yellow
yesterday ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ öčögedür өчигдөр үсэгэлдэр өцкддүр тынив тынэвэ чисэниэ; чисуниэ; чисэнивэ yesterday
young ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ jalaɣu залуу залуу баһ; залу носэгчэн; хуркэн; няруд; нустэ илмакта наондёан young

Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new