Unicode test page and transliteration / transcription tables for
writing systems (alphabets, abjads, syllabaries) of various languages


bod | cym | ddo | kim | tab | Tale | Talu | tam | tat | tel | Teng | tet | tgk | tgl | tha | tir | tkr | tly | tmh | ton | tsn | tso | ttq | ttt/jdt | tuk | tur | tvl | tyv | udm | uig | ukr | urd | uum | uzb | ven | vep | vie | vol | vor | vot | wbl | wln | wol | xho | yai | yid | ykg | yor | yux | zha | zul | zza
A-B | C-E | F-J | K-L | M-Q | R-S


Tabassaran alphabet | табасаран алфавит (tabasaran alfavit)
А АЬ Б В Г ГЪ ГЬ Д Е Ё Ж ЖВ ЖЪ З И Й К КК КЪ КЬ КӀ Л М Н О П ПП ПӀ
а аь б в г гъ гь д е ё ж жв жъ з и й к кк къ кь кӏ л м н о п пп пӏ
a ä b v g ġ h d e jo ž žv z i j k kk l m n o p pp
Р С Т ТТ ТӀ У УЬ Ф Х ХЪ ХЬ Ц ЦЦ ЦӀ Ч ЧВ ЧЧ ЧЪ ЧӀ Ш ШВ Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Ӏ
р с т тт тӏ у уь ф х хъ хь ц цц цӏ ч чв чч чъ чӏ ш шв щ ъ ы ь э ю я ӏ
r s t tt u ü f ħ q ȟ c cc č čv čč ĉ č̣ š šv ş̌ " y ' ė ü/ju ä/ja ʿ

Tagalog alphabet | abakada ng Tagalog
A B K D E G H I L M N NG O P R S T U W Y
a b k d e g h i l m n ng o p r s t u w y
a ba ka da e ga ha i la ma na nga o pa ra sa ta u wa ya

Tai Le alphabet | ᥘᥣᥭᥰᥘᥤᥐᥖᥭᥰᥘᥦᥳ (lāy²lik tai²le⁵)
ka xa ṅa ca sa ya ta tʰa la pa pʰa ma fa va ha qa kʰa cʰa na ā i ī e u ū o ü ə ai -⁴ -⁵ -⁶

New Tai Lü alphabet | ᦟᦲᧅ ᦎᦷ ᦑᦺ (ḷīk ṫo ṭay)
'̇a k̇a k̇ʰa ŋ̇a ċa ṡa ẏa ṫa ṫʰa ṅa ṗa ṗʰa ṁa ḟa v̇a l̇a ḋa ḃa ḣa k̇ʷa k̇ʰʷa
'̣a ḳa ḳʰa ŋ̣a c̣a ṣa ỵa ṭa ṭʰa ṇa p̣a p̣ʰa ṃa f̣a ṿa ḷa ḍa ḅa ḥa ḳʷa ḳʰʷa
ᦿ
-k -t -p -n -m -w a ā āy ɔ ɔy ī öy ü üy u ū ūy oy e ä o ay ¹ ² läw

Tajik Cyrillic alphabet | алифбои тоҷикӣ (alifboi toǰikī)
А Б В Г Ғ Д Е Ё Ж З И Ӣ Й К Қ Л М Н О П Р С Т У Ӯ Ф Х Ҳ Ч Ҷ Ш Ъ Э Ю Я
а б в г ғ д е ё ж з и ӣ й к қ л м н о п р с т у ӯ ф х ҳ ч ҷ ш ъ э ю я
а бе ве ге ғе де йе йо же зе и ӣ йи ке қе ле ме не о пе ре се те у ӯ фе хе ҳе че ҷе ше ъе э йу йа
a b v g ġ d e jo ž z i ī j k q l m n o p r s t u ū f ȟ h č ǰ š ʿ ė ju ja
a be ve ge ġe de je jo že ze i ī ji ke qe le me ne o pe re se te u ū fe ȟe he če ǰe še ʿe ė ju ja

Tajik Arabic abjad | الفبای تاجیکی (alifbō-yi tōjīkī)
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا
y/ī/e h/-â/-ê v/ū/û n m l g k q f ġ ʿ ż š s ž z r d č j t p b ʾ/ō

Tajik Latin alphabet | alifboji toçikī
A B C Ç D E F G Ƣ H I Ī J K L M N O P Q R S Ş T U Ū V X Z Ƶ
a b c ç d e f g ƣ h i ī j k l m n o p q r s ş t u ū v x z ƶ

Talysh Latin alphabet | tolışə alfavit
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O P R S Ş T U Ü V Y Z
a b c ç d e ə f g ğ h x ı i j k q l m n o p r s ş t u ü v y z

Talysh Cyrillic alphabet | толышә алфавит / tolışə alfavit
А Б В Г Ғ Д Е Ә Ж З И Ы Ј К Ҝ Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ч Ҹ Ш
а б в г ғ д е ә ж з и ы ј к ҝ л м н о п р с т у ү ф х һ ч ҹ ш
a b v g ğ d e ə j z i ı y k q l m n o p r s t u ü f x h ç c ş

Tamajaq alphabet
ِ َ َ / َا ِي ي ه ُو و ن م ل ݣ ك ق ف غ ظ ط ض ص ش س ز ر د خ ج ت ب ا
ə ă a i/e y h u/o w n m l/ḷ g k q f ɣ š s z r d x ž t b

Tamasheq alphabet
ِ َ َ / َا ِي ي ه ُو و ن م ل ݣ ك ق ف غ ظ ط ض ص ش س ز ر د خ چ ج ت ب ا
ə ă a i/e y h u/o w n m l/ḷ g k q f ɣ š s z r d x ǵ ž t b

Tamil alphabet | தமிழ் அரிச்சுவடி (tamiḻ ariccuvaṭi)
அ- ஆ-/-ா இ-/-ி ஈ-/-ீ உ-/-ு ஊ-/-ூ எ-/-ெ- ஏ-/-ே- ஐ-/-ை- ஒ-/-ொ- ஓ-/-ோ- ஔ-/-ௌ-
a ā i ī u ū e ē ai o ō au
-் -ஂ
ka ṅa ca ja ña ṭa ṇa ta na ṉa pa ma ya ra ṛa la ḷa ḻa va ša sa ha - ' -

Tat and Judeo-Tat Cyrillic, Hebrew and Latin alphabets | элэфби тати / אלאפבּאִ תאַתאִ / ələfbi tati | элэфби жугьури / אלאפבּאִ ז׳וּהוּראִ / ələfbi çuhuri
А Б В Г ГЪ ГЬ ГӀ Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У УЬ Ф Х ХЬ Ч Ш Э Ю Я
а б в г гъ гь гӏ д е ё ж з и й к л м н о п р с т у уь ф х хь ч ш э ю я
אַ בּ ב ג ק ה ע ד י יאָ ז׳ ז אִ י כּ/-ךּ ל מ/-ם נ/-ן אָ פּ/-ףּ ר ס ת וּ ו פ/-ף כ/-ך ח צ׳/-ץ׳ ש א יוּ יאַ
a b v g q h d e jo ç z i j k l m n o p r s t u y f x ħ c ş ə ju ja

Tatar Cyrillic alphabet | татар әлифбасы (tatar älifbasy)
А Ә Б В Г Д Е Ё (Ж) Җ З И Й К Л М Н Ң О Ө П Р С
а ә б в г д е ё (ж) җ з и й к л м н ң о ө п р с
а ә бэ вэ гэ дэ йе йо жэ җэ зэ и кыска и ка эл эм эн койрыклы н о ө пэ эр эс
a ä b v g d e jo ž ǰ z i j k l m n ŋ o ö p r s
a ä je jo žė ǰė i kyska i ka ėl ėm ėn kojrykly n o ö ėr ės
Т У Ү Ф Х Һ (Ц) Ч Ш (Щ) Ъ Ы Ь Э Ю Я
т у ү ф х һ (ц) ч ш (щ) ъ ы ь э ю я
тэ у ү эф ха һэ цэ чэ ша ща катылык билгесе ы нечкәлек билгесе э йу йа
t u ü f ȟ h c č š ş̌ " y ' ė ju/jü ja/jä
u ü ėf ȟa čė ša ş̌a katylyk bilgese y nečkälek bilgese ė ju ja

Tatar Latin alphabet | tatar älifbası
A Ä B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N Ñ O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a ä b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n ñ o ö p q r s ş t u ü v w x y z
a ä be ce çe de e ef ge ğı he ı i je ke el em en o ö pe qa er es şa te u ü ve xa ye ze

Tatar Arabic alphabet | تاتار ئەلىفباسى / tatar älifbası
ئ ي ى ې ۋ ۈ ۆ ۇ و ھ ن م ل ڭ گ ك ق ف غ ش س ژ ز ر د خ چ ج ت پ ب ە ا
y ı/i e v ü ö u o h n m l ñ g k q f ğ ş s j z r d x ç c t p b ä a

Telugu alphabet | తెలుగు వర్ణమాల (telugu varṇamāla)
అ- ఆ-/-ా ఇ-/-ి ఈ-/-ీ ఉ-/-ు ఊ-/-ూ ఋ-/-ృ ఌ-/-ౄ ఎ-/-ె ఏ-/-ే ఐ-/-ై ఒ-/-ొ ఓ-/-ో ఔ-/-ౌ
a ā i ī u ū r l e ē ai o ō au
ka kʰa ga gʰa ṅa ča čʰa ja jʰa ña ṭa ṭʰa ḍa ḍʰa ṇa ta tʰa da dʰa na
-్ -ౕ -ౖ
pa pʰa ba bʰa ma ya ra ṛa la ḷa va ša ṣa sa ha - - -
some Telugu conjuncts / ligatures
క్క క్ఖ క్గ క్ఘ క్ఙ క్చ క్ఛ క్జ క్ఝ క్ఞ క్ట క్ఠ క్డ క్ఢ క్ణ క్త క్థ
kka kkʰa kga kgʰa kṅa kča kčʰa kja kjʰa kña kṭa kṭʰa kḍa kḍʰa kṇa kta ktʰa
క్ద క్ధ క్న క్ప క్ఫ క్బ క్భ క్మ క్య క్ర క్ల క్ళ క్వ క్శ క్ష క్స క్హ
kda kdʰa kna kpa kpʰa kba kbʰa kma kya kra kla kḷa kva kša kṣa ksa kha

Tengwar | 
t p c qu nd mb ng ngw
tinco parma calma quesse ando umbar anga ungwe
th f h hw nt mp nc nqu
thúle formen aha hwesta anto ampa anca unque
n m - nw- r v y- w
númen malta noldo nwalme óre vala anna wilya
r rd l ld s s ss ss
rómen arda lambe alda silme silme nuquerna esse esse nuquerna
h - -i -u - - - -
hyarmen hwesta sindarinwa yanta úre halla short carrier long carrier anna sindarinwa
extended thúle extended formen extended aha extended hwesta extended anto extended ampa extended anca extended unque
stemless óre stemless vala stemless anna stemless wilya
3 dots above 3 dots below 2 dots above 2 dots below amaticse (dot above) nunticse (dot below) acute double acute
right curl double right curl left curl double left curl nasalizer doubler tilde breve

Tetum alphabet | alfabetu tetun
A (Á) B (C) D E (É) F G H I (Í) J K L LL M N Ñ O (Ó) P (Q) R S T U (Ú) V W X (Y) Z
a (á) b (c) d e (é) f g h i (í) j k l ll m n ñ o (ó) p (q) r s t u (ú) v w x (y) z
a   be ce de e   efe ge aha i   jota ka ele elle eme ene eñe o   pe ke ere ese te u   ve wa xix ipsilon ze

Thai alphabet | ตัวอักษรไทย (tuā'âksan tʰai[y])
-ะ -ั -ัย -ัว -ัวะ -า -าย -าว -ำ -ิ -ิย -ิว -ี -ึ -ื -ุ -ุย -ู เ- เ-ย
-a -â- -ây -ua ā āy āw -āṃ i -ia -iw ī ʉ ʉ̄ u -uy ū ē -ə̄y
เ-ว เ-อ เ-อว เ-อะ เ-ะ เ-า เ-าะ เ-ิ เ-ีย เ-ียว เ-ียะ เ-ือ เ-ือย เ-ือะ เ-็ว แ- แ-ว แ-ะ โ- โ-ย
-ēw ə̄ ə̄w -ə̄ -e -aw ə̄ iya -iɔ̄ -ia ʉ̄a -ʉ̄ay -ʉa -ew ǣ -ǣw ō -ōy
โ-ะ ใ- ใ-ย ไ- ไ-ย -อย -็อย -่ -้ -๊ -๋ -็ -์ -ฯ -ๆ
-o -ai -ai -ai -ai -ɔ̄y -ɔy - [-] / "
k-/-k kʰ-/-k kʰ-/-k kʰ- ṅ-/-ṅ č-/-t čʰ- čʰ-/-t s-/-s čʰ-/-t y-/-n d-/-t t-/-t tʰ-/-t tʰ-/-t tʰ-/-t n-/-n d-/-t t-/-t tʰ-/-t tʰ-/-t tʰ-/-t
ฤา
n-/-n b-/-p p-/-p pʰ- f- p-/-p f-/-p pʰ-/-p m-/-m y-/-y r-/-n rʉ/ri rʉ̄ l-/-n w-/-w(/-wā-) s-/-t s-/-t s-/-t h- l-/-n ' h-

Tibetan alphabet | བོད་སྐད། (bod.skad)
-ི -ུ -ེ -ོ
            -ྐ -ྑ -ྒ -ྔ -ྕ   -ྗ -ྙ -ྚ -ྛ -ྜ -ྞ -ྟ -ྠ
a i u e o . k g č čʰ j ñ ṭʰ t
-ྡ -ྣ -ྤ -ྥ -ྦ -ྨ -ྩ -ྪ -ྫ -ྭ       -ྱ -ྲ -ླ -ྴ -ྵ -ྶ -ྷ
d n p b m ʦ ʦʰ dz w z ž ' y r l š s h

Tigrinya syllabary | ትግርኛ ፊደል (təgrəñña fidäl)
hu hi ha he h(ə) ho lu li la le l(ə) lo
ḥă ḥu ḥi ḥa ḥe ḥ(ə) ḥo mu mi ma me m(ə) mo
śä śu śi śa śe ś(ə) śo ru ri ra re r(ə) ro
su si sa se s(ə) so šä šu ši ša še š(ə) šo
ḳä ḳu ḳi ḳa ḳe ḳ(ə) ḳo qu qi qa qe q(ə) qo
bu bi ba be b(ə) bo vu vi va ve v(ə) vo
tu ti ta te t(ə) to čä ču či ča če č(ə) čo
ḫă ḫu ḫi ḫa ḫe ḫ(ə) ḫo nu ni na ne n(ə) no
ñä ñu ñi ña ñe ñ(ə) ño 'u 'i 'a 'e '(ə) 'o
ku ki ka ke k(ə) ko ȟä ȟu ȟi ȟa ȟe ȟ(ə) ȟo
wu wi wa we w(ə) wo ʿä ʿu ʿi ʿa ʿe ʿ(ə) ʿo
zu zi za ze z(ə) zo žä žu ži ža že ž(ə) žo
yu yi ya ye y(ə) yo du di da de d(ə) do
ju ji ja je j(ə) jo gu gi ga ge g(ə) go
ṭä ṭu ṭi ṭa ṭe ṭ(ə) ṭo č̣ä č̣u č̣i č̣a č̣e č̣(ə) č̣o
ṗä ṗu ṗi ṗa ṗe ṗ(ə) ṗo ṣä ṣu ṣi ṣa ṣe ṣ(ə) ṣo
s̤ä s̤u s̤i s̤a s̤e s̤(ə) s̤o fu fi fa fe f(ə) fo
           
pu pi pa pe p(ə) po       lʷa      
                       
      mʷa             rʷa      
                       
      sʷa             šʷa      
       
ḳʷä   ḳʷi ḳʷa ḳʷe ḳʷ(ə)   qʷä   qʷi qʷa qʷe qʷ(ə)  
                       
      bʷa             tʷa      
               
      čʷa       ḫʷä   ḫʷi ḫʷa ḫʷe ḫʷ(ə)  
                       
      nʷa             ñʷa      
       
kʷä   kʷi kʷa kʷe kʷ(ə)   ȟʷä   ȟʷi ȟʷa ȟʷe ȟʷ(ə)  
                       
      zʷa             dʷa      
               
gʷä   gʷi gʷa gʷe gʷ(ə)         ṭʷa      
                       
      č̣ʷa             ṣʷa      
                       
      fʷa                  

Tofa alphabet | тоъфа алфавит (tòfa alfavit)
А Б В Г Ғ Д Е Ә Ё Ж З И І Й К Қ Л М Н Ң О
а б в г ғ д е ә ё ж з и і й к қ л м н ң о
a b v g ġ d e ä jo ž z i ī j k q l m n ŋ o
Ө П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ч Ӌ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
ө п р с т у ү ф х һ ц ч ӌ ш щ ъ ы ь э ю я
ö p r s t u ü f ȟ h c č ǰ š ş̌ "/̀ y ' ė ju ja

Tongan alphabet
A E F H I K L M N NG O P S T U V ʻ
a e f h i k l m n ng o p s t u v ʻ
ā ē ī ngā ō ū fakauʻa

Tsakhur alphabet | цӏаӏхна алфавит (c̣äħna alfavit)
А АӀ Б В Г ГӀ ГЪ ГЬ Д ДЖ Е Ё Ж З И Й К КӀ КЪ КЬ Л М Н О ОӀ
а аӏ б в г гӏ гъ гь д дж е ё ж з и й к кӏ къ кь л м н о оӏ
a ä b v g ʿ ġ h d e jo ž z i j k l m n o ö
П ПӀ Р С Т ТӀ У УӀ Ф Х ХЪ ХЬ Ц ЦӀ Ч ЧӀ Ш Щ Ъ Ы ЫӀ Ь Э Ю Я
п пӏ р с т тӏ у уӏ ф х хъ хь ц цӏ ч чӏ ш щ ъ ы ыӏ ь э ю я
p r s t u ü f ħ q ȟ c č č̣ š ş̌ " y ÿ ' ė ju ja

Tsez alphabet | цезйас алфавит (cezjas alfawit)
А А̄ Б В Г ГЪ ГЬ ГӀ Д Е Ж З И Й К КЪ КЬ КӀ Л ЛЪ
а а̄ б в г гъ гь гӏ д е ж з и й к къ кь кӏ л лъ
a ā b w g ġ h ʿ d e ž z i j k tł̣ l ł
ЛӀ М Н О П ПӀ Р С Т ТӀ У Х ХЪ ХӀ Ц ЦӀ Ч ЧӀ Ш Э
лӏ м н о п пӏ р с т тӏ у х хъ хӏ ц цӏ ч чӏ ш э
m n o p r s t u ȟ q c č č̣ š ė

Tsonga alphabet
A B C D E F G H I J K L M N (N’) O P Q R S T U V W (X) Y Z
a b c d e f g h i j k l m n (n’) o p q r s t u v w (x) y z

Tswana alphabet
A B (C) D E (Ê) F G H I J K L M N O (Ô) P (Q) R S Š T U (V) W (X) Y (Z)
a b (c) d e (ê) f g h i j k l m n o (ô) p (q) r s š t u (v) w (x) y (z)

Turkish alphabet | Türk alfabesi
A (Â) B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U (Û) Ü V Y Z
a (â) b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u (û) ü v y z
a   be ce çe de e fe ge ğe he ı i je ke le me ne o ö pe re se şe te u   ü ve ye ze

Turkmen Latin alphabet | türkmen elipbiýi
A B Ç D E Ä F G H I J Ž K L M N Ň O Ö P R S Ş T U Ü W Y Ý Z
a b ç d e ä f g h i j ž k l m n ň o ö p r s ş t u ü w y ý z
a be çe de e ä fe ge he i je že ka el em en o ö pe er es te u ü we y ýe ze

Turkmen Cyrillic alphabet | түркмен элипбийи / türkmen elipbiýi
А Б В Г Д Е Ё Ж Җ З И Й К Л М Н Ң О Ө П Р С Т У Ү Ф Х (Ц) Ч Ш (Щ) (Ъ) Ы (Ь) Э Ә Ю Я
а б в г д е ё ж җ з и й к л м н ң о ө п р с т у ү ф х (ц) ч ш (щ) (ъ) ы (ь) э ә ю я
a b w g d e ýo ž j z i ý k l m n ň o ö p r s t u ü f h s ç ş şç - y - e ä ýu ýa

Tuvaluan alphabet
A E F H I K L M N NG O P S T U V
a e f h i k l m n ng o p s t u v
ā ē ī ngā ō ū

Tuvan alphabet | тыва алфавит (tyva alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н Ң О Ө П Р
а б в г д е ё ж з и й к л м н ң о ө п р
а бэ вэ гэ дэ е ё жэ зэ и йи кa эл эм эн эң о ө пэ эр
a b v g d e jo ž z i j k l m n ŋ o ö p r
a je jo žė i ji ka ėl ėm ėn ėŋ o ö ėr
С Т У Ү Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
с т у ү ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
эс тэ у ү эф ха цэ че ша ща кадыг демдек ы чымчак демдек э ю я
s t u ü f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja
ės u ü ėf ȟa če ša ş̌a kadyg demdek y čymčak demdek ė ju ja

Udmurt alphabet | удмурт алфавит (udmurt alfavit)
А Б В Г Д Е Ё Ж Ӝ З Ӟ И Ӥ Й К Л М Н О
а б в г д е ё ж ӝ з ӟ и ӥ й к л м н о
а бэ вэ гэ дэ е ё жэ ӝэ зэ ӟэ и точкаен и вакчи и кa эль эм эн о
a b v g d e jo ž dž z dz i ï j k l m n o
a je jo žė džė dzė i točkajen i vakči i ka ėl' ėm ėn o
Ӧ П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ӵ Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
ӧ п р с т у ф х ц ч ӵ ш щ ъ ы ь э ю я
ӧ пэ эр эс тэ у эф хэ цэ чe ӵэ шa щa чурыт пус ы небыт пус э ю я
ö p r s t u f ȟ c č č̣ š ş̌ " y ' ė ju ja
ö ėr ės u ėf ȟė če č̣ė ša ş̌a čuryt pus y nebyt pus ė ju ja

Ukrainian alphabet | українська абетка (ukraïns'ka abetka)
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С
а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с
а бе ве ге ґе де е є же зе и і ї йот ка ел ем ен о пе ер ес
a b v h g d e je ž z y i ï j k l m n o p r s
a be ve he ge de e je že ze y i ï jot ka el em en o pe er es
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я  
т у ф х ц ч ш щ ь ю я
те у еф ха це че ша ща м’який знак ю я апостроф
t u f ȟ c č š ş̌ ' ju ja
te u ef ȟa ce če ša ş̌a m’jakyj znak ju ja apostrof

Urdu abjad | اردو برن‌مالا (urdū baranmālā)
ص ش س ژ ز ڑ ر ذ ڈ د خ ح چ ج ث ٹ ت پ ب آ ا
صاد شین سین ژے زے ڑے رے ذال ڈال دال خے حے چے جیم ثے ٹے تے پے بے الف مد الف
š s ž z r d č j t p b ā ʾ
ṣād šīn sīn že ze ṛe re ẕāl ḋāl dāl ḫe ḥe če jīm s̱e ṫe te pe be alif madd alif
ے ی ھ ہ و ں ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض
بڑی یے چھوٹی یے دو چشمی ہے چھوٹی ہے واو نوں نون میم لام گاف کاف قاف فے غین عین ظاے طاے ضاد
e y ʰ h v n m l g k q f ġ ʿ ż
baṛī ye čʰōṫī ye dō čašmī he čʰōṫī he vāv nūṅ nūn mīm lām gāf kāf qāf fe ġayn ʿayn ẓāe ṭāe żād

Urum alphabet | урум алфавит (urum alfavit)
А Б В Г Ғ Д/Δ Д′/Ђ Е Ж Җ З И Й К Л М Н Ң О Ӧ П
а б в г ғ д/δ д′/ђ е ж җ з и й к л м н ң о ӧ п
a b v g ġ d ď e ž ǰ z i j k l m n ŋ o ö p
Р С Т Т′/Ћ У Ӱ Υ Ф Х Һ Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Θ
р с т т′/ћ у ӱ υ ф х һ ц ч ш щ ъ ы ь э ю я θ
r s t ć u ü f ȟ h c č š ş̌ " y ' ė ju ja

Uyghur Arabic alphabet | ئۇيغۇر ئېلىپبەسى (uyġur elipbäsi)
ئ ي ى ې ۋ ۈ ۆ ۇ و ھ ن م ل ڭ گ ك ق ف غ ش س ژ ز ر د خ چ ج ت پ ب ە ا
  يې ئى ئې ۋې ئۈ ئۆ ئۇ ئو ھې نې مې لې ڭې گې كې قې فې غې شې سې ژې زې رې دې خې چې جې تې پې بې ئە ئا
ʾ y i e w ü ö u o h n m l g k q f ġ š s ž z r d č j t p b ä a
  ye i e we ü ö u o he ne me le ṅe ge ke qe fe ġe še se že ze re de ḫe če je te pe be ä a

Uyghur Latin alphabet | uyghur élipbesi
A B CH D E É F G GH H I J K L M N NG O Ö P Q R S SH T U Ü W X Y Z ZH
a b ch d e é f g gh h i j k l m n ng o ö p q r s sh t u ü w x y z zh
a ché e é ghé i ngé o ö qu shé u ü zhé

Uyghur Cyrillic alphabet | уйғур елипбәси (ujġur elipbäsi)
А Б В Г Ғ Д Е Ё Ә Ж Җ З И Й К Қ Л М Н Ң О Ө П Р С Т У Ү Ф Х Һ (Ц) Ч Ш (Щ) (Ъ) Ы (Ь) Э Ю Я
а б в г ғ д е ё ә ж җ з и й к қ л м н ң о ө п р с т у ү ф х һ (ц) ч ш (щ) (ъ) ы (ь) э ю я
a b w g ġ d e jo ä ž ǰ z i j k q l m n ŋ o ö p r s t u ü f ȟ h c č š ş̌ " y ' ė ju/jü ja/jä

Uzbek Latin alphabet | oʻzbek alifbosi
A B CH D E F G H I J K L M N O P Q R S SH T U V X Y Z
a b ch d e f g h i j k l m n o p q r s sh t u v x y z
a be che de e ef ge gʻe he i je ke el em en o pe qe er es she te u ve xe ye ze

Uzbek Cyrillic alphabet | ўзбек алифбоси / oʻzbek alifbosi
А Б В Г Ғ Д Е Ё Ж З И Й К Қ Л М Н О П Р С
а б в г ғ д е ё ж з и й к қ л м н о п р с
а бe вe гe ғe дe йе йo жe зe и йи кa қe эл эм эн о пe эр эс
a b v g d e yo j z i y k q l m n o p r s
a be ve ge gʻe de ye yo je ze i yi ka qe el em en o pe er es
Т У Ў Ф Х Ҳ (Ц) Ч Ш Ъ (Ь) Э Ю Я
т у ў ф х ҳ (ц) ч ш ъ (ь) э ю я
тe у ў эф хe ҳe тce чe шa айириш белгиси юмшатиш белгиси э йy йa
t u f x h ts ch sh - e yu ya
te u ef xe he tse che sha ayirish belgisi yumshatish belgisi e yu ya

Uzbek Arabic alphabet | ئوزبېك ئەلىفباسى / oʻzbek alifbosi
ئ ي ى ې ۋ ۇ و ھ ن م ل ڭ گ ك ق ف غ ش س ز ر د خ چ ج ت پ ب ە ا
ʾ y i e v u h n m l ng g k q f sh s z r d x ch j t p b a o

Venda alphabet
A B (C) D E F G H I (J) K L M N O P (Q) R S T U V W X Y Z
a b (c) d e f g h i (j) k l m n o p (q) r s t u v w x y z

Veps alphabet | Vepsän kirjamišt
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š Z Ž T U V Ü Ä Ö
a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v ü ä ö

Vietnamese alphabet | bảng chữ cái tiếng Việt
A (Á) (À) (Ả) (Ã) (Ạ) Ă (Ắ) (Ằ) (Ẳ) (Ẵ) (Ặ) Â (Ấ) (Ầ) (Ẩ) (Ẫ) (Ậ) B C CH D Đ E (É) (È) (Ẻ) (Ẽ) (Ẹ) Ê (Ế) (Ề) (Ể)
a (á) (à) (ả) (ã) (ạ) ă (ắ) (ằ) (ẳ) (ẵ) (ặ) â (ấ) (ầ) (ẩ) (ẫ) (ậ) b c ch d đ e (é) (è) (ẻ) (ẽ) (ẹ) ê (ế) (ề) (ể)
(Ễ) (Ệ) G GH GI H I (Í) (Ì) (Ỉ) (Ĩ) (Ị) K KH L M N NG NGH NH O (Ó) (Ò) (Ỏ) (Õ) (Ọ) Ô (Ố) (Ồ) (Ổ) (Ỗ) (Ộ) Ơ
(ễ) (ệ) g gh gi h i (í) (ì) (ỉ) (ĩ) (ị) k kh l m n ng ngh nh o (ó) (ò) (ỏ) (õ) (ọ) ô (ố) (ồ) (ổ) (ỗ) (ộ) ơ
(Ớ) (Ờ) (Ở) (Ỡ) (Ợ) P PH Q R S T TH TR U (Ú) (Ù) (Ủ) (Ũ) (Ụ) Ư (Ứ) (Ừ) (Ử) (Ữ) (Ự) V X Y (Ý) (Ỳ) (Ỷ) (Ỹ) (Ỵ)
(ớ) (ờ) (ở) (ỡ) (ợ) p ph q r s t th tr u (ú) (ù) (ủ) (ũ) (ụ) ư (ứ) (ừ) (ử) (ữ) (ự) v x y (ý) (ỳ) (ỷ) (ỹ) (ỵ)

Volapük alphabet
A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U Ü V X Y Z
a ä b c d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v x y z

Voro alphabet | võro tähistü
A B (B́) (C) D (D́) E F (F́) G (Ǵ) H (H́) I J K (Ḱ) L (Ĺ) M (Ḿ) N (Ń) O P (Ṕ)
a b (b́) (c) d (d́) e f (f́) g (ǵ) h (h́) i j k (ḱ) l (ĺ) m (ḿ) n (ń) o p (ṕ)
a bee   tsee dee   ee eff   gee   haa   ii jott kaa   ell   emm   enn   o pee  
Q R (Ŕ) S (Ś) (Š) (Z) (Ž) T (T́) U V (V́) (W) Õ Ä Ö Ü (X) Y ´
q r (ŕ) s (ś) (š) (z) (ž) t (t́) u v (v́) (w) õ ä ö ü (x) y ´
kuu err   ess   šaa zett žee tee   uu vee   kaksisvee õõ ää öö üü iks üpsilon üläkomma

Votic alphabet
A B D E F G H I J K L M N O P R S Š Z Ž T U V Õ Ä Ö Ü
a b d e f g h i j k l m n o p r s š z ž t u v õ ä ö ü

Wakhi alphabet | x̌ikwor alifbe
A B C Č Č̣ D Δ E Ə F G Ɣ Ɣ̌ H I J̣̌ K L M N
a b c č č̣ d δ e ə f g ɣ ɣ̌ h i ǰ ǰ̣ k l m n
O P Q R S Š Ṣ̌ T Θ U V W X Y Z Ž Ẓ̌ Ʒ Ы
o p q r s š ṣ̌ t ϑ u v w x y z ž ẓ̌ ʒ ы

Walloon alphabet | alfabet walon
A (Â) (Å) (AE) (AI) (AN) B C (Ç) (CH) D (DJ) E (É) (EA) (ÉN) (EU) (EY) F G (GN/NY) H I (Î) (IN) J (JH) K
a (â) (å) (ae) (ai) (an) b c (ç) (ch) d (dj) e (é) (ea) (én) (eu) (ey) f g (gn/ny) h i (î) (in) j (jh) k
L M N O (Ô) (OE) (OI) (ON) (OU) (OÛ) P Q R S (SCH) (SH) (SS) T (TCH) U (Û) (UN) V W X (XH) Y Z
l m n o (ô) (oe) (oi) (on) (ou) (oû) p q r s (sch) (sh) (ss) t (tch) u (û) (un) v w x (xh) y z

Welsh alphabet | yr wyddor Gymraeg
A (Á) (À) (Â) (Ä) B C CH D DD E (É) (È) (Ê) (Ë) F FF G NG H I (Í) (Ì) (Î) (Ï) L LL M
a (á) (à) (â) (ä) b c ch d dd e (é) (è) (ê) (ë) f ff g ng h i (í) (ì) (î) (ï) l ll m
a         bi ec èch di èdd e         èf èff èg èng aets i         èl èll em
N O (Ó) (Ò) (Ô) (Ö) P PH R RH S T TH U (Ú) (Ù) (Û) (Ü) W (Ẃ) (Ẁ) (Ŵ) (Ẅ) Y (Ý) (Ỳ) (Ŷ) (Ÿ)
n o (ó) (ò) (ô) (ö) p ph r rh s t th u (ú) (ù) (û) (ü) w (ẃ) (ẁ) (ŵ) (ẅ) y (ý) (ỳ) (ŷ) (ÿ)
èn o         pi ffi/yff èr rhi ès ti èth u         w         y        

Wolof alphabet | abajada wolof
A AA À Ã B BB C CC D DD E EE É ÉE Ë ËE F G GG I II J JJ K KK L LL M MM MB MP
a aa à ã b bb c cc d dd e ee é ée ë ëe f g gg i ii j jj k kk l ll m mm mb mp
N NN NC ND NG NJ NK NQ NT Ñ ÑÑ Ŋ ŊŊ O OO Ó ÓO P PP Q R RR S T TT U UU W WW X Y YY
n nn nc nd ng nj nk nq nt ñ ññ ŋ ŋŋ o oo ó óo p pp q r rr s t tt u uu w ww x y yy

Xhosa alphabet
A B C D E F G (G’) H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g (g’) h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Yaghnobi alphabet | йағнобӣ алифбо (jaġnobī alifbo)
А Б В Г Ғ Д Е Ж З И Ӣ Й К Қ Л М Н О П Р С Т У Ӯ Ф Х Ҳ Ч Ҷ Ш
а б в г ғ д е ж з и ӣ й к қ л м н о п р с т у ӯ ф х ҳ ч ҷ ш
a b v g ġ d e ž z i ī j k q l m n o p r s t u ū f ȟ h č ǰ š

Yiddish alphabet | ייִדישער אַלף־בית (yidišer alef-beyṡ)
ז ױ װ ו/וּ ה ד ג בֿ ב אָ אַ א
זײן װאָװ יוד צװײ װאָװן װאָװ/מלופּן װאָװ הא דלד גימל בֿית בית קמץ אַלף פּתח אַלף שטומער אַלף
z oy v u h d g ṿ b o a ʾ
zayen vov yud ʦvey vovn vov/melupn vov hey daled giml ṿeyṡ beyṡ komeʦ alef paṡeḥ alef štumer alef
ל כּ/-ךּ כ/-ך ײַ ײ יִ י טש ט ח זש
למד כּף/לאַנגער כּף כף/לאַנגער כף פּתח צװײ יודן צװײ יודן חיריק יוד יוד טית שין טית חית זײן שין
l ay ey i y t ž
lamed ḳof/langer ḳof ḫof/langer ḫof paṡeḥ ʦvey yudn ʦvey yudn ḥirik yud yud teṡ šin teṡ ḥeṡ zayen šin
תּ ת שׂ ש ר ק צ/-ץ פֿ/-ף פּ ע ס נ/-ן מ/-ם
תּװ תװ שׂין שין ריש קוף צדיק/לאַנגער צדיק פֿא/לאַנגער פֿא פּא עין סמך נון/לאַנגער נון מם/שלאָס מם
ś š r k ʦ f p e s n m
ṫov ṡov śin šin reyš kuf ʦadek/langer ʦadek fey/langer fey pey ayen sameḫ nun/langer nun mem/šlos mem

Yoruba alphabet | ábídí Yorùbá
A (Á) (À) (Ā) B D E (É) (È) (Ē) (É̩) (È̩) (Ē̩) F G GB H I (Í) (Ì) (Ī) J K L
a (á) (à) (ā) b d e (é) (è) (ē) (é̩) (è̩) (ē̩) f g gb h i (í) (ì) (ī) j k l
M (Ḿ) (M̀) (M̄) N (Ń) (Ǹ) (N̄) O (Ó) (Ò) (Ō) (Ó̩) (Ò̩) (Ō̩) P R S T U (Ú) (Ù) (Ū) W Y
m (ḿ) (m̀) (m̄) n (ń) (ǹ) (n̄) o (ó) (ò) (ō) (ó̩) (ò̩) (ō̩) p r s t u (ú) (ù) (ū) w y

Northern Yukaghir alphabet
А АА Б В Г Ғ Д ДЬ Е Ё Ж З И ИИ ИЭ Й К Л ЛЬ М Н НЬ Ң
а аа б в г ғ д дь е ё ж з и ии иэ й к л ль м н нь ң
a aa b v g ġ d ď e jo ž z i ii j k l ľ m n ň ŋ
О ОО Ӧ П Р С СЬ Т У УУ УӦ Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
о оо ӧ п р с сь т у уу уӧ ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
o oo ö p r s ś t u uu f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja

Southern Yukaghir alphabet
А Б В Г Ҕ Д Җ Е Ә Ё Ж З И Й К Қ Л ЛЬ М Н НЬ
а б в г ҕ д җ е ә ё ж з и й к қ л ль м н нь
a b v g ġ d ǰ e ə jo ž z i j k ķ l ľ m n ň
Ҥ О Ө П Р С СЬ Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
ҥ о ө п р с сь т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
ŋ o ö p r s ś t u f ȟ c č š ş̌ " y ' ė ju ja

Zazaki alphabet | alfabey zazaki
A B C Ç D E Ê F G Ğ H I İ J K L M N O P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
a b c ç d e ê f g ğ h ı i j k l m n o p q r s ş t u ü v w x y z

Zhuang alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Zulu alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new