Complete UDHR text in Rumi and Jawi Malay

PERISYTIHARAN HAK ASASI MANUSIA SEJAGAT
MUKADDUMAH
Bahawasanya pengiktirafan keutuhan kemuliaan dan hak samarata serta asasi yang tak terpisah bagi seluruh umat manusia adalah asas kebebasan, keadilan dan kedamaian dunia.
Bahawasanya pengabaian serta penghinaan terhadap hak asasi manusia telah pun mengakibatkan tindakan terkutuk yang telah melanggari perasaan hati umat manusia, dan munculnya sebuah dunia di mana manusia akan menikmati kebebasan berucap dan menganut kepercayaan serta kebebasan dari rasatakut dan citarasa telah pun diisytiharkan sebagai aspirasi teragung seluruh umat manusia.
Sekiranya kita tidak mahu mendorong manusia dalam keadaan terdesak, sebagai pilihan terakhir, memberontak mementang kezaliman serta penindasan, maka adalah penting bagi hak asasi manusia dipertahankan oleh kedaulatan undang-undang.
Bahawasanya adalah penting bagi memajukan perkembangan perhubungan persahabatan di antara negara-negara.
Bahawasanya rakyat Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam Piagamnya telah sekali lagi menegaskan kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia, terhadap kemuliaan serta nilaidiri manusia dan terhadap hak samarata lelaki dan perempuan dan telah menetapkan keazaman untuk memajukan perkembangan sosial dan taraf hidup yang lebih sempurna dalam suasana kebebasan yang lebih luas.
Bahawasanya Negara-Negara Anggota telah berikrar untuk masing-masing mencapai, dengan kerjasama Bangsa-Bangsa Bersatu, pengutaraan kehormatan sejagat terhadap, serta pematuhan, hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
Bahawasanya satu fahaman bersama terhadap hak serta kebebasan ini seluruhnya adalah terpenting demi menjadikan ikrar ini kenyataan sepenuhnya.
MAKA DENGAN INI
Perhimpunan agung mengisytiharkan
Perisytiharan sejagat hak asasi manusia ini sebagai suatu ukuran bersama terhadap pencapaian oleh seluruh umat manusia dan kesemua negara dengan tujuan supaya setiap individu dan setiap badan masyarakat, dengan senantiasa mengingati Perisytiharan ini, hendaklah berazam melalui pengajaran dan pendidikan bagi memajukan sanjungan terhadap seluruh hak-hak dan kebebasan ini dan secara langkah-langkah berperingkat-peringkat, di bidang negara dan antarabangsa, bagi menjaminkan pengiktirafan dan pematuhan sejagatnya yang berkesan, kedua-duanya di antara negara-negara anggota masing-masing dan rakyat wilayah-wilayah di bawah bidangkuasa mereka.
Perkara 1.
Semua manusia dilahirkan bebas dan samarata dari segi kemuliaan dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bertindak di antara satu sama lain dengan semangat persaudaraan.
Perkara 2.
Setiap orang adalah berhak kepada semua hak-hak dan kebebasan yang termaktub dalam Perisytiharan ini, tanpa sebarang apa jua pembezaan, seperti bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, ugama, faham politik atau lain-lain fahaman, asal-usul bangsa keturunan atau sosial harta-benda, kelahiran atau apa-apa taraf lain.
Seterusnya, tiada sebarang pembezaan boleh dibuat berasaskan pada taraf politik atau bidangkuasa ataupun antarabangsa sesebuah negara atau wilayah datangnya seseorang itu, sama ianya merdeka, beramanah, tanpa pemerintahan sendiri atau berada di bawah apa-apa sekatan kedaulatan lainnya.
Perkara 3.
Setiap orang adalah berhak kepada nyawa, kebebasan dan keselamatan diri.
Perkara 4.
Tiada sesiapa pun boleh diperhamba atau diperabdikan; keabdian dan dagangan hamba abdi hendaklah dilarang dalam semua bentuknya.
Perkara 5.
Tiada sesiapa pun boleh dikenakan seksaan atau layanan atau hukuman yang zalim, tidak berperikemanusiaan atau menghinakan.
Perkara 6.
Setiap orang adalah berhak kepada pengiktirafan di mana jua sebagai seorang insan di sisi undang-undang.
Perkara 7.
Semua orang adalah samarata di sisi undang-undang dan berhak tanpa apa-apa pembezaan kepada perlindungan yang samarata di sisi undang-undang. Semua orang adalah berhak kepada perlindungan yang samarata daripada sebarang pembazaan yang melanggar Perisytiharan ini dan daripada sebarang hasutan terhadap pembezaan sedemikian.
Perkara 8.
Setiap orang adalah berhak kepada pemulihan yang berkesan oleh tribunal-tribunal kebangsaan yang kompeten terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang diberikannya oleh perlembagaan atau oleh undang-undang.
Perkara 9.
Tiada sesiapa pun boleh dikenakan tangkapan, tahanan atau pembuangan negeri secara sewenang-wenangnya.
Perkara 10.
Setiap orang adalah berhak dengan samarata sepenuhnya kepada pembicaraan adil dan terbuka oleh suatu tribunal bebas dan saksama, dalam penetapan hak-hak dan tanggungannya dan sebarang tuduhan jenayah terhadapnya.
Perkara 11.
Setiap orang yang dituduh dengan kesalahan keseksaan adalah berhak dianggap tidak salah sehingga dibuktikan salah menurut undang-undang di dalam perbicaraan terbuka di mana dia telah diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.
Tiada sesiapa pun boleh diputuskan bersalah atas sebarang kesalahan keseksaan oleh kerana sebarang tindakan atau ketinggalan yang tidak merupakan suatu kesalahan keseksaan, di sisi undang-undang kebangsaan atau antarabangsa, pada masa ianya dilakukan. Tiada pula boleh dikenakan sebarang hukuman yang lebih berat dari hukuman yang terpakai ketika kesalahan keseksaan itu dilakukan.
Perkara 12.
Tiada sesiapa pun yang boleh dikenakan kepada sebarang gangguan sewenang-wenangnya terhadap keadaan peribadi, keluarga, rumahtangga atau surat-menyuratnya, atau percerobohan keatas maruah dan nama baiknya. Setiap orang berhak kepada perlindungan undang-undang terhadap gangguan atau percerobohan sedemikian.
Perkara 13.
Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan bergerak dan bermastautin di dalam sempadan sesebuah negara.
Setiap orang berhak meninggalkan mana-mana negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali semula kenegaranya.
Perkara 14.
Setiap orang berhak memohon dan menikmati perlindungan politik dalam negara lain daripada sebarang aniaya.
Hak ini tidak boleh dituntut bagi pendakwaan yang benar-benar timbul daripada kesalahan bukan politik atau daripada tindakan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Bangsa-Bangsa Bersatu.
Perkara 15.
Setiap orang adalah berhak kepada suatu kewarganegaraan.
Tiada sesiapa pun boleh dilucutkan kewarganegaraannya secara sewenang-wenangnya atau dinafikan hak menukar kewarganegaraannya.
Perkara 16.
Lelaki dan perempuan dewasa, tanpa mengira bangsa, kewarganegaraan atau ugama, berhak berkahwin dan menubuhkan keluarga. Mereka adalah berhak kepada hak-hak samarata berhubung dengan perkahwinan, dalam tempoh masa perkahwinan dan pada pembubarannya.
Perkahwinan hanya boleh dilaksanakan dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bercadang untuk berkahwin.
Keluarga adalah yunit kumpulan semulajadi dan asasi dalam masyarakat dan adalah berhak kepada perlindungan oleh masyarakat dan Negara.
Perkara 17.
Setiap orang berhak memiliki harta secara bersendirian serta secara berkongsi dengan orang lain.
Tiada sesiapa pun boleh dilucutkan harta-bendanya secara sewenang-wenangnya.
Perkara 18.
Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan berfikir, perasaan hati dan ugama; hak ini termasuklah kebebasan menukar ugama atau kepercayaannya, dan kebebasan, samada secara bersendirian atau secara bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau bersendiri, menganuti ugama atau kepercayaannya melalui pengajaran, amalan, pemujaan dan pematuhan.
Perkara 19.
Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan.
Perkara 20.
Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan berhimpun secara aman dan menubuhkan persatuan.
Tiada sesiapa pun boleh dipaksa menjadi ahli mana-mana pertubuhan.
Perkara 21.
Setiap orang berhak mengambil bahagian dalam kerajaan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
Setiap orang adalah berhak kepada peluang samarata kepada perkhidmatan awam dalam negaranya.
Kemahuan rakyat hendaklah menjadi asas kewibawaan kerajaan; kemahuan ini hendaklah dibuktikan melalui pilihanraya berkala yang sejati yang mana hendaklah diadakan secara sejagat dan samarata dan hendaklah diadakan secara undi sulit atau melalui acara pengundian bebas yang ketara.
Perkara 22.
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, adalah berhak kepada keselamatan sosial dans berhak menjadikan suatu kenyataan, melalui usaha negara dan kerjasama antara-bangsa dan menurut organisasi dan sumber-sumber dalam negara masing-masing, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang termesti bagi kemuliaannya dan perkembangan bebas keperibadiannya.
Perkara 23.
Setiap orang adalah berhak kepada pekerjaan, kepada pemilihan pekerjaannya secara bebas, kepada keadaan-keadaan pekerjaan yang adil dan berfaedah baginya dan kepada perlindungan daripada pengangguran.
Setiap orang, tanpa sebarang pembezaan, adalah berhak kepada penggajian yang sama bagi kerja yang sama.
Setiap orang yang bekerja adalah berhak kepada pembayaran saraan yang adil dan berfaedah baginya yang mana mempastikan buat diri dan keluarganya suatu kehidupan sesuai dengan kemuliaan manusia, dan yang mana ditambah, jika pertu, oleh cara-cara perlindungan sosial yang lainnya.
Setiap orang berhak menubuh dan menjadi ahli kesatuan sekerja bagi memperlindungi kepentingan-kepentingannya.
Perkara 24.
Setiap orang adalah berhak kepada rihat dan masa lapang, termasuk batasan munasabah keatas masa bekerja dan cuti bergaji yang berkala.
Perkara 25.
Setiap orang adalah berhak kepada suatu taraf hidup yang memadai bagi kesihatan dan kebajikan diri dan keluarganya, termasuklah makanan, pakaian, perumahan dan pengawasan perubatan serta perkhidmatan sosial yang perlu, dan berhak kepada perlindungan ketika berlakunya pengangguran, kesakitan, ketidakupayaan, diperjandaan, keuzuran atau lain-lain kekurangan kehidupan dalam keadaan di luar kawalannya.
Ibu dan anak adalah berhak kepada jagaan serta bantuan khas. Semua kanak-kanak, samada dilahirkan di dalam mahupun di luar nikah, hendaklah menikmati perlindungan sosial yang sama.
Perkara 26.
Setiap orang adalah berhak kepada pelajaran. Pelajaran hendaklah diberikan percuma, sekurang-kurangnya pada peringkat awal dan asasnya. Pelajaran peringkat awal hendaklah diwajibkan. Pelajaran teknikal serta profesional hendaklah disediakan untuk umum dan pelajaran tinggi hendaklah mempunyai akses yang samarata kepada semua orang atas dasar kebolehan.
Pelajaran hendaklah ditujukan kepada perkembangan sepenuhnya keperibadian manusia dan kearah memperkukuhkan lagi rasa hormat bagi hak-hak dan kebebasan asasi manusia, lanya hendaklah memupuk persefahaman, kesabaran dan persahabatan di kalangan semua negara, bangsa atau kumpulan-kumpulan ugama, dan hendaklah memajukan segala kegiatan Bangsa-Bangsa Bersatu demi memelihara keamanan.
Ibu-bapa mempunyai hak terdahulu untuk memilih jenis pelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.
Perkara 27.
Setiap orang berhak secara bebas mengambil bahagian dalam kegiatan kebudayaan masyarakatnya, menikmati kesenian dan sama-sama merasai kemajuan sains dan faedah-faedahnya.
Setiap orang adalah berhak kepada perlindungan kepentingan-kepentingan moral dan kebendaan hasil dari sebarang penghasilan sains, kesusasteraan atau kesenian yang mana ianya adalah penciptanya.
Perkara 28.
Setiap orang adalah berhak kepada suatu susunan sosial dan antarabangsa dalam mana hak-hak asasi dan kebebasan yang termaktub dalam Perisytiharan ini boleh dijadikan kenyataan sepenuhnya.
Perkara 29.
Setiap orang mempunyai kewajipan terhadap masyarakat hanya dalam mana perkembangan keperibadiannya secara bebas dan seluruhnya termungkin.
Dalam mengamalkan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang tertakluk hanya kepada batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang semata-mata bagi tujuan menjamin pengiktirafan dan penghormatan yang sepatutnya terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk mendekati keperluan-keperluan sepatutnya bagi akhlak, ketenteraman awam dan kebajikan umum dalam suatu masyarakat yang demokratik.
Hak-hak dan kebebasan ini tidak boleh sama sekali diamalkan secara bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Bangsa-Bangsa Bersatu.
Perkara 30.
Tiada apa-apa jua dalam Perisytiharan ini boleh ditafsirkan sebagi sedia tersirat memberikan kepada mana-mana negara, kumpulan atau perseorangen sebarang hak untuk melibatkan diri dalam apa-apa kegiatan atau melakukan apa-apa perbuatan dengan tujuan memusnahkan apa-apa hak dan kebebasan yang termaktub dalam Perisytiharan ini.
ڤراشتهارن حق اساسي مأنسي سجاݢت
مقدمه
بهاواساڽ ڤڠيعترافن كأوتوهن كموليأن دان حق سامرات سرتا اساسي يڠ تق ترڤيسه باݢي سلوروه اومت مأنسي عداله اساس كبيبسن، كعاديلن دان كداماين دنيا.
بهاواساڽ ڤڠاباين سرتا ڤڠهينأن ترهادڤ حق اساسي مأنسي تله ڤون مڠعاقبتكن تيندقن تركوتوق يڠ تله ملڠݢري ڤراسأن هاتي اومت مأنسي، دان مونچولڽ سبواه دنيا د مان مأنسي اكن منعمتي كبيبسن براوچڤ دان مڠانوت كڤرچايأن سرتا كبيبسن دري راستاكوت دان چيتاراس تله ڤون دأشتهاركن سباݢاي اسڤيراسي تراݢوڠ سلوروه اومت مأنسي.
سكيراڽ كيت تيدق ماهو مندوروڠ مأنسي دالم كأدأن تردسق، سباݢاي ڤيليهن تراخير، ممبرونتق ممنتڠ كظاليمن سرتا ڤنيندسن، مك عداله ڤنتيڠ باݢي حق اساسي مأنسي دڤرتاهنكن اوليه كدولتن اوندڠ٢.
بهاواساڽ عداله ڤنتيڠ باݢي مماجوكن ڤركمبڠن ڤرهوبوڠن ڤرصحابتن د انتارا نݢارا٢.
بهاواساڽ رعيت بڠسا٢ برساتو، دالم ڤياݢمڽ تله سكالي لاݢي منݢسكن كڤرچايأن مريك ترهادڤ حق اساسي مأنسي، ترهادڤ كموليأن سرتا نيلايديري مأنسي دان ترهادڤ حق سامرات للاكي دان ڤرمڤوان دان تله منتڤكن كعزمن اونتوق مماجوكن ڤركمبڠن سوسيال دان طرف هيدوڤ يڠ لبيه سمڤرنا دالم سواسان كبيبسن يڠ لبيه لواس.
بهاواساڽ نݢارا٢ اڠݢوتا تله براقرار اونتوق ماسيڠ٢ منچاڤاي، دڠن كرجاسام بڠسا٢ برساتو، ڤڠوتارأن كحرمتن سجاݢت ترهادڤ، سرتا ڤماتوهن، حق اساسي مأنسي دان كبيبسن اساسي.
بهاواساڽ ساتو فهمن برسام ترهادڤ حق سرتا كبيبسن اين سلوروهڽ عداله ترڤنتيڠ دمي منجاديكن اقرار اين كڽاتأن سڤنوهڽ.
مك دڠن اين
ڤرهيمڤونن اݢوڠ مڠيشتهاركن
ڤراشتهارن سجاݢت حق اساسي مأنسي اين سباݢاي سواتو اوكورن برسام ترهادڤ ڤنچاڤاين اوليه سلوروه اومت مأنسي دان كسموا نݢارا دڠن توجوان سوڤاي ستياڤ اينديۏيدو دان ستياڤ بادن مشاركت، دڠن سننتياس مڠيڠتي ڤراشتهارن اين، هندقله برعزم ملالؤي ڤڠاجرن دان ڤنديديقن باݢي مماجوكن سانجوڠن ترهادڤ سلوروه حق٢ دان كبيبسن اين دان سچارا لڠكه٢ برڤريڠكت ڤريڠكت، د بيدڠ نݢارا دان انتارابڠسا، باݢي منجامينكن ڤڠيعترافن دان ڤماتوهن سجاݢتڽ يڠ بركسن، كدوا دواڽ د انتارا نݢارا٢ اڠݢوتا ماسيڠ٢ دان رعيت ولايه٢ د باوه بيدڠكواس مريك.
ڤركارا 1.
سموا مأنسي دلاهيركن بيبس دان سامرات دري سݢي كموليأن دان حق٢. مريك ممڤوڽاي ڤميكيرن دان ڤراسأن هاتي دان هندقله برتيندق د انتارا ساتو سام لائن دڠن سماڠت ڤرساودارأن.
ڤركارا 2.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد سموا حق٢ دان كبيبسن يڠ ترمكتوب دالم ڤراشتهارن اين، تنڤا سبارڠ اڤ جوا ڤمبيذأن، سڤرتي بڠسا، ورنا كوليت، جنتينا، بهاس، اݢام، فهم ڤوليتيك اتاو لائن٢ فهمن، اصل اصول بڠسا كتورونن اتاو سوسيال هرتا بندا، كلاهيرن اتاو اڤ٢ طرف لائن.
ستروسڽ، تياد سبارڠ ڤمبيذأن بوليه دبوات براساسكن ڤادا طرف ڤوليتيك اتاو بيدڠكواس اتاوڤون انتارابڠسا سسبواه نݢارا اتاو ولايه داتڠڽ سسأورڠ ايت، سام اياڽ مرديك، برامانه، تنڤا ڤمرينتهن سنديري اتاو براد د باوه اڤ٢ سكتن كدولتن لائنڽ.
ڤركارا 3.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد ڽاوا، كبيبسن دان كسلامتن ديري.
ڤركارا 4.
تياد سسياڤا ڤون بوليه دڤرهمبا اتاو دڤرعبديكن؛ كعبدين دان داݢڠن همبا عبدي هندقله دلارڠ دالم سموا بنتوقڽ.
ڤركارا 5.
تياد سسياڤا ڤون بوليه دكناكن سيقسأن اتاو لاينن اتاو حكومن يڠ ظاليم، تيدق برڤريكمأنسيأن اتاو مڠهيناكن.
ڤركارا 6.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد ڤڠيعترافن د مان جوا سباݢاي سأورڠ انسان د سيسي اوندڠ٢.
ڤركارا 7.
سموا اورڠ عداله سامرات د سيسي اوندڠ٢ دان برحق تنڤا اڤ٢ ڤمبيذأن كڤد ڤرليندوڠن يڠ سامرات د سيسي اوندڠ٢. سموا اورڠ عداله برحق كڤد ڤرليندوڠن يڠ سامرات درڤد سبارڠ ڤمبازأن يڠ ملڠݢر ڤراشتهارن اين دان درڤد سبارڠ هاسوتن ترهادڤ ڤمبيذأن سدمكين.
ڤركارا 8.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد ڤموليهن يڠ بركسن اوليه تريبونل٢ كبڠسأن يڠ كومڤيتين ترهادڤ تيندقن٢ يڠ ملڠݢر حق٢ اساسي يڠ دبريكنڽ اوليه ڤرلمباݢأن اتاو اوليه اوندڠ٢.
ڤركارا 9.
تياد سسياڤا ڤون بوليه دكناكن تڠكڤن، تاهنن اتاو ڤمبواڠن نݢري سچارا سوينڠ وينڠڽ.
ڤركارا 10.
ستياڤ اورڠ عداله برحق دڠن سامرات سڤنوهڽ كڤد ڤمبيچارأن عاديل دان تربوك اوليه سواتو تريبونل بيبس دان سقسام، دالم ڤنتڤن حق٢ دان تڠݢوڠنڽ دان سبارڠ تودوهن جنايه ترهادڤڽ.
ڤركارا 11.
ستياڤ اورڠ يڠ دتودوه دڠن كسالهن كسكسأن عداله برحق دأڠݢڤ تيدق ساله سهيڠݢ دبوقتيكن ساله منوروت اوندڠ٢ د دالم ڤربيچارأن تربوك د مان دي تله دبريكن سݢالا جامينن يڠ ڤرلو اونتوق ڤمبلأنڽ.
تياد سسياڤا ڤون بوليه دڤوتوسكن برساله اتس سبارڠ كسالهن كسكسأن اوليه كران سبارڠ تيندقن اتاو كتيڠݢلن يڠ تيدق مروڤاكن سواتو كسالهن كسكسأن، د سيسي اوندڠ٢ كبڠسأن اتاو انتارابڠسا، ڤادا ماس اياڽ دلاكوكن. تياد ڤولا بوليه دكناكن سبارڠ حكومن يڠ لبيه برت دري حكومن يڠ ترڤاكاي كتيك كسالهن كسكسأن ايت دلاكوكن.
ڤركارا 12.
تياد سسياڤا ڤون يڠ بوليه دكناكن كڤد سبارڠ ݢڠݢوان سوينڠ وينڠڽ ترهادڤ كأدأن ڤريبادي، كلوارݢ، رومهتڠݢ اتاو سورت مڽورتڽ، اتاو ڤرچروبوهن كأتس مرواه دان نام بائقڽ. ستياڤ اورڠ برحق كڤد ڤرليندوڠن اوندڠ٢ ترهادڤ ݢڠݢوان اتاو ڤرچروبوهن سدمكين.
ڤركارا 13.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد كبيبسن برݢرق دان برمستوطين د دالم سمڤادن سسبواه نݢارا.
ستياڤ اورڠ برحق منيڠݢلكن مان٢ نݢارا، ترماسوق نݢاراڽ سنديري، دان كمبالي سمولا كنݢاراڽ.
ڤركارا 14.
ستياڤ اورڠ برحق مموهون دان منعمتي ڤرليندوڠن ڤوليتيك دالم نݢارا لائن درڤد سبارڠ انياي.
حق اين تيدق بوليه دتونتوت باݢي ڤندعوأن يڠ بنر٢ تيمبول درڤد كسالهن بوكن ڤوليتيك اتاو درڤد تيندقن يڠ برتنتڠن دڠن توجوان٢ ان ڤرينسيڤ٢ بڠسا٢ برساتو.
ڤركارا 15.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد سواتو كورݢانݢارأن.
تياد سسياڤا ڤون بوليه دلوچوتكن كورݢانݢارأنڽ سچارا سوينڠ وينڠڽ اتاو دنافيكن حق منوكر كورݢانݢارأنڽ.
ڤركارا 16.
للاكي دان ڤرمڤوان ديواس، تنڤا مڠيرا بڠسا، كورݢانݢارأن اتاو اݢام، برحق بركهوين دان منوبوهكن كلوارݢ. مريك عداله برحق كڤد حق٢ سامرات برهوبوڠ دڠن ڤركهوينن، دالم تيمڤوه ماس ڤركهوينن دان ڤادا ڤمبوبرنڽ.
ڤركهوينن هاڽ بوليه دلقساناكن دڠن ڤرستوجوان بيبس دان سڤنوهڽ اوليه ڤيهق٢ يڠ برچادڠ اونتوق بركهوين.
كلوارݢ عداله يونيت كومڤولن سمولاجادي دان اساسي دالم مشاركت دان عداله برحق كڤد ڤرليندوڠن اوليه مشاركت دان نݢارا.
ڤركارا 17.
ستياڤ اورڠ برحق مميليقي هرتا سچارا برسنديرين سرتا سچارا بركوڠسي دڠن اورڠ لائن.
تياد سسياڤا ڤون بوليه دلوچوتكن هرتا بنداڽ سچارا سوينڠ وينڠڽ.
ڤركارا 18.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد كبيبسن برفيكير، ڤراسأن هاتي دان اݢام؛ حق اين ترماسوقله كبيبسن منوكر اݢام اتاو كڤرچايأنڽ، دان كبيبسن، سمادا سچارا برسنديرين اتاو سچارا برسام سام دڠن اورڠ٢ لائن دان سچارا تربوك اتاو برسنديري، مڠانوتي اݢام اتاو كڤرچايأنڽ ملالؤي ڤڠاجرن، عملن، ڤموجأن دان ڤماتوهن.
ڤركارا 19.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد كبيبسن ڤنداڤت دان مڠلواركن فيكيرن؛ حق اين ترماسوقله كبيبسن ممݢڠ ڤنداڤت تنڤا ݢڠݢوان دان منونتوت، منريما دان مڽيباركن معلومت دان بواه فيكيرن ملالؤي سبارڠ ميديا دان تنڤا مڠيرا سمڤادن.
ڤركارا 20.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد كبيبسن برهيمڤون سچارا امان دان منوبوهكن ڤرساتوان.
تياد سسياڤا ڤون بوليه دڤقسا منجادي اهلي مان٢ ڤرتوبوهن.
ڤركارا 21.
ستياڤ اورڠ برحق مڠمبيل بهاݢين دالم كراجأن نݢاراڽ، سچارا لڠسوڠ اتاو ملالؤي واكيل٢ يڠ دڤيليه دڠن بيبس.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد ڤلواڠ سامرات كڤد ڤرخدمتن عوام دالم نݢاراڽ.
كماهوان رعيت هندقله منجادي اساس كويباوأن كراجأن؛ كماهوان اين هندقله دبوقتيكن ملالؤي ڤيليهنراي بركالا يڠ سجاتي يڠ مان هندقله دأداكن سچارا سجاݢت دان سامرات دان هندقله دأداكن سچارا اوندي سوليت اتاو ملالؤي اچارا ڤڠوندين بيبس يڠ كتارا.
ڤركارا 22.
ستياڤ اورڠ، سباݢاي اڠݢوتا مشاركت، عداله برحق كڤد كسلامتن سوسيال دانس برحق منجاديكن سواتو كڽاتأن، ملالؤي اوسها نݢارا دان كرجاسام انتارا بڠسا دان منوروت اورݢانيساسي دان سومبر٢ دالم نݢارا ماسيڠ٢، حق٢ ايكونومي، سوسيال دان كبودايأن يڠ ترمستي باݢي كموليأنڽ دان ڤركمبڠن بيبس كڤريبادينڽ.
ڤركارا 23.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد ڤكرجأن، كڤد ڤميليهن ڤكرجأنڽ سچارا بيبس، كڤد كأدأن٢ ڤكرجأن يڠ عاديل دان برفائده باݢيڽ دان كڤد ڤرليندوڠن درڤد ڤڠڠݢورن.
ستياڤ اورڠ، تنڤا سبارڠ ڤمبيذأن، عداله برحق كڤد ڤڠݢاجين يڠ سام باݢي كرجا يڠ سام.
ستياڤ اورڠ يڠ بكرجا عداله برحق كڤد ڤمبايرن سارأن يڠ عاديل دان برفائده باݢيڽ يڠ مان ممڤستيكن بوات ديري دان كلوارݢڽ سواتو كهيدوڤن سسواي دڠن كموليأن مأنسي، دان يڠ مان دتمبه، جك ڤرتو، اوليه چارا٢ ڤرليندوڠن سوسيال يڠ لائنڽ.
ستياڤ اورڠ برحق منوبوه دان منجادي اهلي كساتوان سكرجا باݢي ممڤرليندوڠي كڤنتيڠن كڤنتيڠنڽ.
ڤركارا 24.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد ريهات دان ماس لاڤڠ، ترماسوق باتسن مناسبه كأتس ماس بكرجا دان چوتي برݢاجي يڠ بركالا.
ڤركارا 25.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد سواتو طرف هيدوڤ يڠ ممادائ باݢي كصيحتن دان كباجيقن ديري دان كلوارݢڽ، ترماسوقله ماكنن، ڤاكاين، ڤرومهن دان ڤڠاوسن ڤراوبتن سرتا ڤرخدمتن سوسيال يڠ ڤرلو، دان برحق كڤد ڤرليندوڠن كتيك برلاكوڽ ڤڠڠݢورن، كساكيتن، كتيدقاوڤايأن، دڤرجندأن، كعزورن اتاو لائن٢ ككورڠن كهيدوڤن دالم كأدأن د لوار كاولنڽ.
ايبو دان انق عداله برحق كڤد جاݢأن سرتا بنتوان خاص. سموا كانق٢، سمادا دلاهيركن د دالم ماهوڤون د لوار نكاح، هندقله منعمتي ڤرليندوڠن سوسيال يڠ سام.
ڤركارا 26.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد ڤلاجرن. ڤلاجرن هندقله دبريكن ڤرچوما، سكورڠ كورڠڽ ڤادا ڤريڠكت اول دان اساسڽ. ڤلاجرن ڤريڠكت اول هندقله دواجبكن. ڤلاجرن تيكنيكل سرتا ڤروفيسيونل هندقله دسدياكن اونتوق عموم دان ڤلاجرن تيڠݢي هندقله ممڤوڽاي اكسيس يڠ سامرات كڤد سموا اورڠ اتس داسر كبوليهن.
ڤلاجرن هندقله دتوجوكن كڤد ڤركمبڠن سڤنوهڽ كڤريبادين مأنسي دان كأره ممڤركوكوهكن لاݢي راس حرمت باݢي حق٢ دان كبيبسن اساسي مأنسي، لاڽ هندقله مموڤوق ڤرسفهمن، كصبرن دان ڤرصحابتن د كالڠن سموا نݢارا، بڠسا اتاو كومڤولن٢ اݢام، دان هندقله مماجوكن سݢالا كݢياتن بڠسا٢ برساتو دمي ممليهارا كأمانن.
ايبو باڤ ممڤوڽاي حق تردهولو اونتوق مميليه جنيس ڤلاجرن يڠ اكن دبريكن كڤد انق٢ مريك.
ڤركارا 27.
ستياڤ اورڠ برحق سچارا بيبس مڠمبيل بهاݢين دالم كݢياتن كبودايأن مشاركتڽ، منعمتي كسنين دان سام٢ مراسائ كماجوان سائنس دان فائده فائدهڽ.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد ڤرليندوڠن كڤنتيڠن٢ مورل دان كبندأن حاصيل دري سبارڠ ڤڠحاصيلن سائنس، كسوسسترأن اتاو كسنين يڠ مان اياڽ عداله ڤنچيڤتاڽ.
ڤركارا 28.
ستياڤ اورڠ عداله برحق كڤد سواتو سوسونن سوسيال دان انتارابڠسا دالم مان حق٢ اساسي دان كبيبسن يڠ ترمكتوب دالم ڤراشتهارن اين بوليه دجاديكن كڽاتأن سڤنوهڽ.
ڤركارا 29.
ستياڤ اورڠ ممڤوڽاي كواجيڤن ترهادڤ مشاركت هاڽ دالم مان ڤركمبڠن كڤريبادينڽ سچارا بيبس دان سلوروهڽ ترموڠكين.
دالم مڠعملكن حق٢ دان كبيبسنڽ، ستياڤ اورڠ ترتعلوق هاڽ كڤد باتسن٢ سڤرتي يڠ دتنتوكن اوليه اوندڠ٢ سماتا مات باݢي توجوان منجامين ڤڠيعترافن دان ڤڠحرمتن يڠ سڤاتوتڽ ترهادڤ حق٢ دان كبيبسن اورڠ لائن دان اونتوق مندكتي كڤرلوان٢ سڤاتوتڽ باݢي اخلاق، كتنترمن عوام دان كباجيقن عموم دالم سواتو مشاركت يڠ ديموكراتيك.
حق٢ دان كبيبسن اين تيدق بوليه سام سكالي دعملكن سچارا برتنتڠن دڠن توجوان٢ دان ڤرينسيڤ٢ بڠسا٢ برساتو.
ڤركارا 30.
تياد اڤ٢ جوا دالم ڤراشتهارن اين بوليه دتفسيركن سباݢي سديا ترسيرت ممبريكن كڤد مان٢ نݢارا، كومڤولن اتاو ڤرسأورڠن سبارڠ حق اونتوق مليبتكن ديري دالم اڤ٢ كݢياتن اتاو ملاكوكن اڤ٢ ڤربواتن دڠن توجوان مموسنهكن اڤ٢ حق دان كبيبسن يڠ ترمكتوب دالم ڤراشتهارن اين.

UDHR | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new