Surahs of the Qur’an in many languages
Arabic | Persian | Tajik | Kurdish | Zazaki | Urdu | Albanian | Turkish | Azerbaijani | Tatar | Kazakh | Uzbek | Uyghur | Indonesian | Malay

1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-114

No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
1 الفاتحة al-Fātiḥâ فاتحه Fâtehe Фотеҳа Foteha Fathe Fatiha الفاتحہ al-Fātiḥâ Fatiha Fatiha Fatihə Фатиһә Фатихә فاتىخە Фатиха فاتيحا Fatïxa Fotiha Фотиҳа فاتىھە فاتىھە Fatihe Al-Fatihah Al-Fatihah
2 البقرة al-Baqarâ بقره Baqare Бақара Baqara Beqere Beqera البقرہ al-Baqarâ Bekare Bakara Bəqərə Бәгәрә Бакара باقارا Бақара باقارا Baqara Baqara Бақара بەقەرە بەقەرە Beqere Al-Baqarah Al-Baqarah
3 آل عمران Āli ʿImrān آل عمران Âle Emrân Оли Имрон Oli Imron Alî Îmran Ali İmran آل عمران Āl-i ʿImrān Imran Âl-i İmrân Ali-İmran Али-Имран Гимран گىمران Әли Ғымран ءالي عىمران Älï Ğımran Oli Imron Оли Имрон ئالىئىمران ئال ئىمران Al Imran Ali ’Imran Ali ’Imran
4 النساء an-Nisāʾ نساء Nesâ’ Нисо Niso Nîsa Nisa النساء an-Nisāʾ Nisaë Nisâ Nisa Ниса Ниса نىسا Ниса نيسا Nïsa Niso Нисо نىسا نىسا Nisa An-Nisa’ An-Nisaa’
5 المائدة al-Māʾidâ مائده Mâede Моида Moida Maîde Maida المائدہ al-Māʾidâ Maide Mâide Maidə Маидә Маидә مائىدە Мәида مايدا Mäïda Moida Моида مائىدە مائىدە Ma’ide Al-Ma’idah Al-Maa’idah
6 الأنعام al-Anʿām انعام An’âm Анъом An’om Enam Enam الانعام al-Anʿām En’amë En’âm Ənam Әнам Әнгәм ئەنگەم Әнғам ءانعام Änğam An’om Анъом ئەنئام ئەنئام En’am Al-An’am Al-An’aam
7 الأعراف al-Aʿrāf اعراف A’râf Аъроф A’rof Eraf Eraf الاعراف al-Aʿrāf A’rafë A’râf Əraf Әраф Әгъраф ئەغراف Ағраф اعراف Ağraf A’rof Аъроф ئەئراف ئەئراف E’raf Al-A’raf Al-A’raaf
8 الأنفال al-Anfāl انفال Anfâl Анфол Anfol Enfal Enfal الانفال al-Anfāl Enfalë Enfâl Ənfal Әнфал Әнфәл ئەنفەل Әнфал ءانفال Änfal Anfol Анфол ئەنفال ئەنفال Enfal Al-Anfal Al-Anfaal
9 التوبة at-Tawbâ توبه Towbe Тавба Tavba Tewbe Tewbe التوبہ at-Tôbâ Tevvbe Tevbe Tovbə Товбә Тәүбә تەۈبە Тәубе تاۋبە Täwbe Tavba Тавба تەۋبە تەۋبە Tewbe At-Taubah At-Taubah
10 يونس Yūnus یونس Yunos Юнус Junus Yûnus Yunus یونس Yūnus Junus Yûnus Yunus Јунус Юнус يۇنۇس Юныс يۋنىس Ywnıs Yunus Юнус يۇنۇس يۇنۇس Yunus Yunus Yunus
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
11 هود Hūd هود Hud Ҳуд Hud Hûd Hud ہود Hūd Hudë Hûd Hud Һуд Һуд ھۇد Һұд ھۇد Hud Hud Ҳуд ھۇد ھۇد Hud Hud Hud
12 يوسف Yūsuf یوسف Yusof Юсуф Jusuf Yûsuf Usıv یوسف Yūsuf Jusuf Yûsuf Yusuf Јусуф Юсуф يۇسۇف Юсып يۋسىپ Ywsıp Yusuf Юсуф يۇسۇف يۈسۈف Yüsüf Yusuf Yusuf
13 الرعد ar-Raʿd رعد Ra’d Раъд Ra’d Red Red الرعد ar-Raʿd Ra’d Ra’d Rəd Рәд Рәгыд رەغىد Рағыд راعىد Rağıd Ra’d Раъд رەئد رەئىد Re’id Ar-Ra’d Ar-Ra’d
14 إبراهيم Ibrāhīm ابراهیم Ebrâhim Иброҳим Ibrohim Îbrahîm İbrahim ابراہیم Ibrāhīm Ibrahim İbrahim İbrahim Ибраһим Ибраһим ئىبراھىم Ібраһим ىبراھيم İbrahïm Ibrohim Иброҳим ئىبراھىم ئىبراھىم Ibrahim Ibrahim Ibrahim
15 الحجر al-Ḥiǧr حجر Hejr Ҳиҷр Hiçr Hîcir Hecer الحجر al-Ḥijr Hixhr Hicr Hicr Һиҹр Хиҗер خىجېر Хыжыр حىجىر Xıjır Hijr Ҳижр ھىجر ھىجىر Hijir Al-Hijr Al-Hijr
16 النحل an-Naḥl نحل Nahl Наҳл Nahl Nahil Nehl النحل an-Naḥl Nahl Nahl Nəhl Нәһл Нәхел نەخېل Нахыл ناحىل Naxıl Nahl Наҳл نەھل نەھىل Nehil An-Nahl An-Nahl
17 الإسراء al-Isrāʾ اسراء Esrâ’ Банӣ-Исроил Banī-Isroil Îsra İsra الاسرا al-Isrā Israë İsrâ İsra; Bəni-İsrail Исра; Бәни-Исраил Бәни Исраил بەنى ئىسرائىل Ісра ىسرا İsra Isro Исро ئىسرا بەنى ئىسرائىل Beni Isra’il Al-Isra’ Al-Israa’
18 الكهف al-Kahf کهف Kahf Каҳф Kahf Kehf Kehf الکہف al-Kahf Kehf Kehf Kəhf Кәһф Кәһаф كەھاف Кеһф كەھف Kehf Kahf Каҳф كەھف كەھف Kehf Al-Kahf Al-Kahfi
19 مريم Maryam مریم Maryam Марям Marjam Meryem Meryeme مریم Maryam Merjeme Meryem Məryəm Мәрјәм Мәрьям مەريام Мәрям ءماريام Märyäm Maryam Марям مەريەم مەريەم Meryem Maryam Maryam
20 طه Ṭh طه Th Тоҳо Toho Taha Ta-Ha طٰہٰ Ṭh Ta Ha Tâ Hâ Ta ha Та һа Та Һа تا ھا Таһа تاھا Taha Toha Тоҳа تاھە تاھا Taha Taha Taahaa
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
21 الأنبياء al-Anbiyāʾ انبیاء Anbiyâ’ Анбиё Anbijo Enbiya Enbiya الانبیاء al-Anbiyāʾ Enbija Enbiya Ənbiya Әнбија Пәйгамбәрләр پەيغامبەرلەر Әнбия ءانبيا Änbïyä Anbiyo Анбиё ئەنبىيا ئەنبىيا Enbiya Al-Anbiya’ Al-Anbiyaa’
22 الحج al-Ḥaǧǧ حج Hajj Ҳаҷ Haç Hecc Hec الحج al-Ḥajj Haxhxh Hac Həcc Һәҹҹ Хаҗ خاج Хаж حاج Xaj Haj Ҳаж ھەج ھەج Hej Al-Hajj Al-Hajj
23 المؤمنون al-Muʾminūn مؤمنون Mu’menun Мӯъминун Mū’minun Mumînûn Muminun المؤمنون al-Muʾminūn Mu’minunë Mü’minun Muminun Муминун Мөэминнәр مۆئېمىننەر Мүминұн مۇمينۇن Mümïnun Mu’minun Муъминун مۇئمىنۇن مۆئمىنۇن Mö’minun Al-Mu’minun Al-Mu’minun
24 النور an-Nūr نور Nur Нур Nur Nûr Nur النور an-Nūr Nurë Nur Nur Нур Нур نۇر Нұр نۇر Nur Nur Нур نۇر نۇر Nur An-Nur An-Nuur
25 الفرقان al-Furqān فرقان Forqân Фурқон Furqon Furqan Furqan الفرقان al-Furqān Furkanë Furkan Furqan Фурган Фуркан فۇرقان Фұрқан فۇرقان Furqan Furqon Фурқон فۇرقان فۇرقان Furqan Al-Furqan Al-Furqaan
26 الشعراء aš-Šuʿarāʾ شعراء Šoarâ’ Шуъаро Şu’aro Şuera Şuera الشعرآء aš-Šuʿarāʾ Shuaraë Şu’ara Şuəra Шуәра Шүгәраү شۈگەراۈ Шұғара شۇعارا Şuğara Shuaro Шуаро شۇئەرا شۇئەرا Shu’era Ash-Shu’ara’ Asy-Syu’araa
27 النمل an-Naml نمل Naml Намл Naml Nemil Neml النمل an-Naml Neml Neml Nəml Нәмл Нәмел نەمېل Нәміл ءنامىل Nämil Naml Намл نەمل نەمىل Nemil An-Naml An-Naml
28 القصص al-Qaṣaṣ قصص Qasas Қасас Qasas Qeses Qeses القصص al-Qaṣaṣ Kasas Kasas Qəsəs Гәсәс Касас قاساس Қасас قاساس Qasas Qasas Қасас قەسەس قەسەس Qeses Al-Qasas Al-Qasas
29 العنكبوت al-ʿAnkabūt عنکبوت Ankabut Анкабут Ankabut Enkebût Enkebut العنکبوت al-ʿAnkabūt Ankebutë Ankebut Ənkəbut Әнкәбут Гәнкәбут گەنكەبۇت Ғанкәбүт عانكابۇت Ğankäbüt Ankabut Анкабут ئەنكەبۇت ئەنكەبۇت Enkebut Al-’Ankabut Al-’Ankabut
30 الروم ar-Rūm روم Rum Рум Rum Rûm Rum الروم ar-Rūm Rrum Rum Rum Рум Рум رۇم Рұм رۇم Rum Rum Рум رۇم رۇم Rum Ar-Rum Ar-Rum
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
31 لقمان Luqmān لقمان Loqmân Луқмон Luqmon Loqman Loqman لقمان Luqmān Llukman Lokman Loğman Лоғман Локман لوقمان Лұқман لۇقمان Luqman Luqmon Луқмон لۇقمان لوقمان Loqman Luqman Luqman
32 السجدة as-Saǧdâ سجده Sajde Саҷда Saçda Secde Secde السجدہ as-Sajdâ Sexhde Secde Səcdə Сәҹдә Сәҗдә سەجدە Сәжде ساجدە Säjde Sajda Сажда سەجدە سەجدە Sejde As-Sajdah As-Sajdah
33 الأحزاب al-Aḥzāb احزاب Ahzâb Аҳзоб Ahzob Ehzab Ehzab الاحزاب al-Aḥzāb Ahzabë Ahzab Əhzab Әһзаб Әхзаб ئەخزاب Ахзап احزاپ Axzap Ahzob Аҳзоб ئەھزاب ئەھزاب Ehzab Al-Ahzab Al-Ahzab
34 سبأ Sabaʾ سبا Sabâ Сабо Sabo Sebe Seba سبا Sabā Sebe’ë Sebe’ Səba Сәба Сәба سەبا Сәбә ءسابا Säbä Saba Саба سەبە سەبەئ Sebe’ Saba’ Saba’
35 فاطر Fāṭir فاطر Fâter Фотир Fotir Fatir Fatır فاطر Fāṭir Fatir Fatır Fatir Фатир Мәләикә مەلەئىكە Фатыр فاتىر Fatır Fotir Фотир فاتىر فاتىر Fatir Fatir Faatir
36 يس Ys یس Ys Ёсин Josin Yasîn Yasin یٰس Ys Jasinë Ya-Sin Ya sin Ја син Йәсин يەسىن Ясін ياسىن Yasin Yosin Ёсин ياسىن ياسىن Yasin Ya-Sin Yaasin
37 الصافات aṣ-Ṣāffāt صافات Sâffât Соффот Soffot Safat Safat الصافات aṣ-Ṣāffāt Safatë es-Saffat Saffat Саффат Саффат ساففات Саффат ساففات Saffat Soffot Соффот ساففات ساففات Saffat As-Saffat As-Saaffat
38 ص ص S Сод Sod Sad Sad ص Sad Sad Sad Сад Сад ساد Сад ساد Sad Sod Сод ساد ساد Sad Sad Saad
39 الزمر az-Zumar زمر Zomar Зумар Zumar Zumer Zumer الزمر az-Zumar Zumur Zümer Zumər Зумәр Зүмәра زۈمەرا Зүмәр ءزۇمار Zümär Zumar Зумар زۇمەر زۇمەر Zumer Az-Zumar Az-Zumar
40 غافر Ġāfir غافر Qâfer Мӯъмин Mū’min Mumîn Ğafır المؤمن al-Muʾmin Gafir Mü’min Ğafir Ғафир Мөэмин مۆئېمىن Ғафыр عافىر Ğafır Gʻofir Ғофир غافىر غافىر Ghafir Al-Mu’min Al-Mu’min
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
41 فصلت Fuṣṣilat فصلت Fosselat Фуссилат Fussilat Fussîlet Fussilet حم السجدہ Ḥamu s-Sajdâ Fussilet Fussilet Fussilət Фуссиләт Фүссиләт فۈسسىلەت Фұссилат فۇسسيلات Fussïlat Fussilat Фуссилат فۇسسىلەت فۇسىلەت Fusilet Fussilat Fussilat
42 الشورى aš-Šūrá شوری Šurâ Шӯро Şūro Şûra Şura الشوریٰ aš-Šūrá Shura Şura Şura Шура Шура شۇرا Шура شۋرا Şwra Soʻro Шўро شورا شۇرا Shura Ash-Shura Asy-Syuraa
43 الزخرف az-Zuḫruf زخرف Zoxrof Зухруф Zuxruf Zuxruf Zuxruf الزخرف az-Zuḫruf Zuhruf Zuhruf Zuxruf Зухруф Зүхърүф زۈخرۈف Зұхрұф زۇحرۇف Zuxruf Zuxruf Зухруф زۇخرۇف زۇخرۇف Zuxruf Az-Zukhruf Az-Zukhruf
44 الدخان ad-Duḫān دخان Doxân Духон Duxon Duxan Duxan الدخان ad-Duḫān Duhanë Duhan Duxan Духан Духан دۇخان Дұхан دۇحان Duxan Duxon Духон دۇخان دۇخان Duxan Ad-Dukhan Ad-Dukhaan
45 الجاثية al-Ǧāṯīyâ جاثیه Jâsiye Ҷосия Çosija Casîye Casiya الجاثیہ al-Jās̱īyâ Xhathije Casiye Casiyə Ҹасијә Җасийә جاسىيە Жасия جاسيا Jasïya Josiya Жосия جاسىيە جاسىيە Jasiye Al-Jasiyah Al-Jatsiyah
46 الأحقاف al-Aḥqāf احقاف Ahqâf Аҳқоф Ahqof Ehqaf Ehqaf الاحقاف al-Aḥqāf Ahkaf Ahkaf Əhqaf Әһгаф Әхкаф ئەخقاف Ахқаф احقاف Axqaf Ahqof Аҳқоф ئەھقاف ئەھقاف Ehqaf Al-Ahqaf Al-Ahqaaf
47 محمد Muḥammad محمد Mohammad Муҳаммад Muhammad Mihemed Mıhemed محمد Muḥammad Muhammed Muhammed Muhəmməd Муһәммәд Мухәммәд مۇخەممەد Мұхаммед مۇحاممەد Muxammed Muhammad Муҳаммад مۇھەممەد مۇھەممەد Muhemmed Muhammad Muhammad
48 الفتح al-Fatḥ فتح Fath Фатҳ Fath Fetih Feth الفتح al-Fatḥ Fet’h Fetih Fəth Фәтһ Фәтех فەتېخ Фатх فاتح Fatx Fath Фатҳ فەتھ فەتىھ Fetih Al-Fath Al-Fat-h
49 الحجرات al-Ḥuǧurāt حجرات Hojorât Ҳуҷурот Huçurot Hucurat Hucurat الحجرات al-Ḥujurāt Huxhuratë Hucurat Hucurat Һуҹурат Хүҗүрат خۈجۈرات Хұжрат حۇجرات Xujrat Hujurot Ҳужурот ھۇجۇرات ھۇجۇرات Hujurat Al-Hujurat Al-Hujurat
50 ق Q ق Q Қоф Qof Qaf Qaf ق Q Kaf Kaf Qaf Гаф Каф قاف Қаф قاف Qaf Qof Қоф قاف قاف Qaf Qaf Qaf
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
51 الذاريات aḏ-Ḏārīyāt ذاریات Zâriyât Зориёт Zorijot Zariyat Zariyat الذاریات aẕ-Ẕārīyāt Dharijatë Zariyat Zariyat Заријат Зарият زارىيات Зәрят ءزاريات Zäryät Zoriyot Зориёт زارىيات زارىيات Zariyat Az-Zariyat Adz-Dzariyaat
52 الطور aṭ-Ṭūr طور Tur Тур Tur Tûr Tur الطور aṭ-Ṭūr Tur Tur Tur Тур Тур تۇر Тұр تۇر Tur Tur Тур تۇر تۇر Tur At-Tur At-Tur
53 النجم an-Naǧm نجم Najm Наҷм Naçm Necim Necm النجم an-Najm Nexhm Necm Nəcm Нәҹм Нәҗем نەجېم Нәжім ءناجىم Näjim Najm Нажм نەجم نەجىم Nejim An-Najm An-Najm
54 القمر al-Qamar قمر Qamar Қамар Qamar Qemer Qemer القمر al-Qamar Kamer Kamer Qəmər Гәмәр Камәр قامەر Қамар قامار Qamar Qamar Қамар قەمەر قەمەر Qemer Al-Qamar Al-Qamar
55 الرحمن ar-Raḥman رحمن Rahman Раҳмон Rahmon Rehman Rehman الرحٰمن ar-Raḥman Rrahman er-Rahman Rəhman Рәһман Әр Рәхман ئەر رەخمان Рахман راحمان Raxman Rohman Роҳман راھمەن رەھمان Rehman Ar-Rahman Ar-Rahman
56 الواقعة al-Wāqiʿâ واقعه Vâqee Воқеъа Voqe’a Weqiya Weqıya الواقعہ al-Vāqiʿâ Vakia Vakı’a Vaqiə Вагиә Вакыйга ۋاقىيغا Уақиға ۋاقيعا Waqïğa Voqea Воқеа ۋاقېئە ۋاقىئە Waqi’e Al-Waqi’ah Al-Waqi’ah
57 الحديد al-Ḥadīd حدید Hadid Ҳадид Hadid Hedîd Hedid الحدید al-Ḥadīd Hadid Hadid Hədid Һәдид Хәдид خەدىد Хадид حاديد Xadïd Hadid Ҳадид ھەدىد ھەدىد Hedid Al-Hadid Al-Hadid
58 المجادلة al-Muǧādilâ مجادله Mojâdele Муҷодала Muçodala Mucedele Mıcadele المجادلہ al-Mujādilâ Muxhadele Mücadele Mucadilə Муҹадилә Мүҗадәлә مۈجادەلە Мүжадәле مۇجادالە Müjadäle Mujodala Мужодала مۇجادەلە مۇجادىلە Mujadile Al-Mujadilah Al-Mujadilah
59 الحشر al-Ḥašr حشر Hašr Ҳашр Haşr Heşir Heşr الحشر al-Ḥašr Hashr Haşr Həşr Һәшр Хәшер خەشېر Хашыр حاشىر Xaşır Hashr Ҳашр ھەشر ھەشىر Heshir Al-Hashr Al-Hasyr
60 الممتحنة al-Mumtaḥinâ ممتحنه Momtahene Мумтаҳана Mumtahana Mumtehîne Mımtehina الممتحنہ al-Mumtaḥinâ Mumtehine Mümtehine Mumtəhənə Мумтәһәнә Мүмтәхәнә مۈمتەخەنە Мүмтахина مۇمتاحينا Mümtaxïna Mumtahana Мумтаҳана مۇمتەھەنە مۇمتەھىنە Mumtehine Al-Mumtahanah Al-Mumtahanah
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
61 الصف aṣ-Ṣaff صف Saff Саф Saf Seff Sef الصف aṣ-Ṣaff Saff Saff Saff Сафф Саф ساف Саф ساف Saf Sof Соф ساف سەپ Sep As-Saff As-Saff
62 الجمعة al-Ǧumuʿâ جمعه Jom’e Ҷумъа Çum’a Cume Cuma الجمعہ al-Jumʿâ Xhumua Cum’a Cumuə Ҹумуә Җомга جومغا Жұма جۇما Juma Jum’a Жумъа جۇمئە جۇمۇئە Jumu’e Al-Jumu’ah Al-Jumu’ah
63 المنافقون al-Munāfiqūn منافقون Monâfequn Мунофиқун Munofiqun Munafîqûn Mınafıqun المنافقون al-Munāfiqūn Munafikunë Münafikun Munafiqun Мунафигун Монафикълар مونافىقلار Мұнафиқун مۇنافيقۋن Munafïqwn Munofiqun Мунофиқун مۇنافىقۇن مۇنافىقۇن Munafiqun Al-Munafiqun Al-Munafiquun
64 التغابن at-Taġābun تغبن Taqâbon Тағобун Taƣobun Texabun Teğabun التغابن at-Taġābun Tegabun Teğabun Təğabun Тәғабун Тәгабүн تەغابۈن Тағабұн تاعابۇن Tağabun Tagʻobun Тағобун تەغابۇن تەغابۇن Teghabun At-Tagabun At-Taghabun
65 الطلاق aṭ-Ṭalāq طلاق Talâq Талоқ Taloq Telaq Telaq الطلاق aṭ-Ṭalāq Talakë Talak Talaq Талаг Талак تالاق Талақ تالاق Talaq Taloq Талоқ تەلاق تەلاق Telaq At-Talaq At-Talaq
66 التحريم at-Taḥrīm تحریم Tahrim Таҳрим Tahrim Tehrîm Tehrim التحریم at-Taḥrīm Tahrimë Tahrim Təhrim Тәһрим Тәхрим تەخرىم Тахрим تاحريم Taxrïm Tahrim Таҳрим تەھرىم تەھرىم Tehrim At-Tahrim At-Tahrim
67 الملك al-Mulk ملک Molk Мулк Mulk Mulk Mılk الملک al-Mulk Mulk Mülk Mulk Мулк Мүлек مۈلېك Мүлік مۇلىك Mülik Mulk Мулк مۇلك مۈلك Mülk Al-Mulk Al-Mulk
68 القلم al-Qalam قلم Qalam Қалам Qalam Qelem Qeleme القلم al-Qalam Kalem Kalem Qələm Гәләм Нун نۇن Қалам قالام Qalam Qalam Қалам قەلەم قەلەم Qelem Al-Qalam Al-Qalam
69 الحاقة al-Ḥāqqâ حاقه Hâqqe Ҳоққа Hoqqa Haqqe Haqqa الحاقہ al-Ḥāqqâ Hakka Hakka Haqqə Һаггә Хаккат خاققات Хаққа حاققا Xaqqa Hoqqa Ҳоққа ھاققە ھاققە Haqqe Al-Haqqah Al-Haaqqah
70 المعارج al-Maʿāriǧ معارج Maârej Маъориҷ Ma’oriç Mearîc Mearic المعارج al-Maʿārij Mearixh Me’aric Məaric Мәариҹ Мәгариҗ مەغارىج Мағарыж ماعارىج Mağarıj Maorij Маориж مەئارىج مەئارىج Me’arij Al-Ma’arij Al-Ma’arij
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
71 نوح Nūḥ نوح Nuh Нӯҳ Nūh Nûh Nuh نوح Nūḥ Nuh Nuh Nuh Нуһ Нух نۇخ Нұх نۇح Nux Nuh Нуҳ نۇھ نۇھ Nuh Nuh Nuh
72 الجن al-Ǧinn جن Jenn Ҷин Çin Cinn Cın الجن al-Jinn Xhinn Cin Cinn Ҹинн Җиннун جىننۇن Жын جىن Jın Jin Жин جىن جىن Jin Al-Jinn Al-Jin
73 المزمل al-Muzzammil مزمل Mozzammel Муззаммил Muzzammil Muzzemmîl Mızzemmıl المزمل al-Muzzammil Muzzemmil Müzzemmil Muzzəmmil Муззәммил Мүззәммил مۈززەممىل Мүззәмміл ءمۇززاممىل Müzzämmil Muzzammil Муззаммил مۇززەممىل مۇزەممىل Muzemmil Al-Muzzammil Al-Muzammil
74 المدثر al-Muddaṯṯir مدثر Moddasser Муддассир Muddassir Muddessîr Mıdessir المدثر al-Muddas̱s̱ir Muddeththir Müddessir Muddəssir Муддәссир Мүддәссир مۈددەسسىر Мүддәссір ءمۇدداسسىر Müddässir Muddassir Муддассир مۇددەسسىر مۇدەسسىر Mudessir Al-Muddassir Al-Muddathir
75 القيامة al-Qiyāmâ قیامه Qiyâme Қиёмат Qijomat Qiyamet Qıyamete القیامہ al-Qiyāmâ Kijame Kıyame Qiyamə Гијамә Кыямәт قىيامەت Қиямет قيامەت Qïyämet Qiyomat Қиёмат قىيامەت قىيامە Qiyame Al-Qiyamah Al-Qiamah
76 الإنسان ؛ الدهر al-Insān; ad-Dahr انسان Ensân Даҳр Dahr Însan İnsan الدہر ad-Dahr Insan İnsan İnsan; əd-Dəhr Инсан; әд-Дәһр Инсан ئىنسان Інсан ىنسان İnsan Inson Инсон ئىنسان ئىنسان Insan Al-Insan Al-Insaan
77 المرسلات al-Mursalāt مرسلات Morsalât Мурсалот Mursalot Murselat Mırselat المرسلات al-Mursalāt Murselatë Mürselat Mursəlat Мурсәлат Мүрсиләт مۈرسىلەت Мүрсәлат ءمۇرسالات Mürsälat Mursalot Мурсалот مۇرسەلات مۇرسەلات Murselat Al-Mursalat Al-Mursalat
78 النبأ an-Nabaʾ نباء Nabâʾ Набаъ Naba’ Nebe Neba النباء an-Nabāʾ Nebe’ë Nebe Nəbə Нәбә Нәба نەبا Нәбә ءنابا Näbä Naba Наба نەبە نەبە Nebe An-Naba’ An-Naba’
79 النازعات an-Nāziʿāt نازعات Nâzeât Нозиъот Nozi’ot Naziat Naziat النازعات an-Nāziʿāt Naziat Nazi’at Naziat Назиат Нәзигат نەزىغات Назиғат نازيعات Nazïğat Nozi’ot Нозиъот نازىئات نازىئات Nazi’at An-Nazi’at An-Naazi’aat
80 عبس ʿAbasa عبس Abasa Абаса Abasa Ebese Ebesa عبس ʿAbasa Abese Abese Əbəsə Әбәсә Гәбәсә گەبەسە Ғабәсә عاباسا Ğabäsä Abasa Абаса ئەبەسە ئەبەسە Ebese ’Abasa ’Abasa
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
81 التكوير at-Takwīr تکویر Takvir Таквир Takvir Tekwîr Tekwir التکویر at-Takvīr Tekvir Tekvir Təkvir Тәквир Тәквир تەكۋىر Текуир تەكۋير Tekwïr Takvir Таквир تەكۋىر تەكۋىر Tekwir At-Takwir At-Takwiir
82 الانفطار al-Infiṭār انفطار Enfetâr Инфитор Infitor Înfîtar İnfıtar الانفطار al-Infiṭār Infitar İnfitar İnfitar Инфитар Инфәтар ئىنفەتار Ынфитар ىنفيتار Infïtar Infitor Инфитор ئىنفىتار ئىنفىتار Infitar Al-Infitar Al-Infitar
83 المطففين al-Muṭaffifīn مطففین Motaffefin Мутаффифин Mutaffifin Muteffîfîn Mıteffıfin المطففین al-Muṭaffifīn Mutaffifinë Mutaffifin Mutaffifin Мутаффифин Мүтаффифин مۈتاففىفىن Мұтаффифин مۇتاففيفين Mutaffïfïn Mutaffifin Мутаффифин مۇتەففىفىن مۇتەففىفىن Muteffifin At-Tatfif Al-Mutaffifiin
84 الانشقاق al-Inšiqāq انشقاق Enšeqâq Иншиқоқ Inşiqoq Înşîqaq İnşiqaq الانشقاق al-Inšiqāq Inshikak İnşikak İnşiqaq Иншигаг Иншикак ئىنشىقاق Іншиқақ ىنشيقاق İnşïqaq Inshiqoq Иншиқоқ ئىنشىقاق ئىنشىقاق Inshiqaq Al-Inshiqaq Al-Insyiqaaq
85 البروج al-Burūǧ بروج Boruj Буруҷ Buruç Burûc Bıruc البروج al-Burūj Buruxhë Büruc Buruc Буруҹ Бүруҗ بۈرۇج Бүруж ءبۇرۋج Bürwj Buruj Буруж بۇرۇج بۇرۇج Buruj Al-Buruj Al-Buruj
86 الطارق aṭ-Ṭāriq طارق Târeq Ториқ Toriq Tariq Tarıq الطارق aṭ-Ṭāriq Tarik Tarık Tariq Тариг Тарыйк تارىيق Тарық تارىق Tarıq Toriq Ториқ تارىق تارىق Tariq At-Tariq At-Taariq
87 الأعلى al-Aʿlá اعلی A’lâ Аъло A’lo Ela Ela الاعلیٰ al-Aʿlá A’ëla A’la Əla Әла Әгълә ئەغلە Ағла اعلا Ağla A’lo Аъло ئەئلا ئەئلا E’la Al-A’la Al-A’laa
88 الغاشية al-Ġāšīyâ غاشیه Qâšiye Ғошия Ƣoşija Xaşîye Ğaşiya الغاشیہ al-Ġāšīyâ Gashije Gaşiye Ğaşiyə Ғашијә Гашийә غاشىيە Ғашия عاشيا Ğaşïya Gʻoshiya Ғошия غاشىيە غاشىيە Ghashiye Al-Gashiyah Al-Ghaasyiah
89 الفجر al-Faǧr فجر Fajr Фаҷр Façr Fecir Fecr الفجر al-Fajr Fexhr Fecr Fəcr Фәҹр Фәҗер فەجېر Фәжір ءفاجىر Fäjir Fajr Фажр فەجر فەجىر Fejir Al-Fajr Al-Fajr
90 البلد al-Balad بلد Balad Балад Balad Beled Beled البلد al-Balad Beled Beled Bələd Бәләд Бәләде بەلەدې Бәләд ءبالاد Bäläd Balad Балад بەلەد بەلەد Beled Al-Balad Al-Balad
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
91 الشمس aš-Šams شمس Šams Шамс Şams Şems Şems الشمس aš-Šams Shems Şems Şəms Шәмс Шәмсү شەمسۈ Шәміс ءشامىس Şämis Shams Шамс شەمس شەمىس Shemis Ash-Shams Asy-Syams
92 الليل al-Layl لیل Leyl Лайл Lajl Leyl Leyl اللیل al-Layl Lejl Leyl Leyl Лејл Ләел لەيېل Ләйіл ءلايىل Läyil Layl Лайл لەيل لەيل Leyl Al-Layl Al-Lail
93 الضحى aḍ-Ḍuḥá ضحی Zohâ Зуҳо Zuho Duha Duha الضحٰی aż-Żuḥá Duha Duha Duha Дуһа Зуха زۇخا Зұха زۇحا Zuxa Zuho Зуҳо زۇھا زۇھا Zuha Ad-Duha Adh-Dhuha
94 الشرح ؛ الإنشراح aš-Šarḥ; al-Inširāḥ انشراح Enšerâh Иншироҳ Inşiroh Şerh Şerh الم نشرح Alamu Našraḥ Inshirah İnşirah Şərh Шәрһ Инширах ئىنشىراخ Шарх شارح Şarx Sharh Шарҳ شەرھ ئىنشىراھ Inshirah Al-Inshirah Al-Insyirah; Al-Syarah
95 التين at-Tīn تین Tin Тин Tin Tîn Tin التین at-Tīn Tinë Tîn Tin Тин Тин تىن Тин تين Tïn Tin Тин تىن تىن Tin At-Tin At-Tin
96 العلق al-ʿAlaq علق Alaq Алақ Alaq Elaq Elaq العلق al-ʿAlaq Alak Alak Ələq Әләг Галәк غالەق Ғалақ عالاق Ğalaq Alaq Алақ ئەلەق ئەلەق Eleq Al-’Alaq Al-’Alaq
97 القدر al-Qadr قدر Qadr Қадр Qadr Qedir Qedr القدر al-Qadr Kadr Kadr Qədr Гәдр Кадер قادېر Қадыр قادىر Qadır Qadr Қадр قەدر قەدىر Qedir Al-Qadr Al-Qadr
98 البينة al-Bayyinâ بینه Bayyene Баййина Bajjina Beyyine Beyyina البینہ al-Bayyinâ Bejjine Beyyine Beyyinə Бејјинә Бәйинә بەيىنە Бәййіна ءبايىنا Bäyyina Bayyina Баййина بەييىنە بەييىنە Beyyine Al-Bayyinah Al-Baiyinah
99 الزلزلة az-Zalzalâ زلزال Zelzâl Зилзол Zilzol Zelzele Zelzele الزلزال az-Zilzāl Zelzele Zilzâl Zəlzələ Зәлзәлә Зүлзиләт زۈلزىلەت Зілзал زىلزال Zilzal Zalzala Залзала زەلزەلە زەلزەلە Zelzele Az-Zalzalah Al-Zalzalah
100 العاديات al-ʿĀdīyāt عادیات Âdiyât Одиёт Odijot Adiyat Adiyat العادیات al-ʿĀdīyāt Adijatë Âdiyât Adiyat Адијат Гадият غادىيات Ғадят عاديات Ğadyat Odiyot Одиёт ئادىيات ئادىيات Adiyat Al-’Adiyat Al-’Aadiyaat
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
101 القارعة al-Qāriʿâ قارعه Qâree Қориъа Qori’a Qarîe Qaria القارعہ al-Qāriʿâ Karia Kâri’a Qariə Гариә Карига قارىغا Қариға قاريعا Qarïğa Qoria Қориа قارىئە قارىئە Qari’e Al-Qari’ah Al-Qari’ah
102 التكاثر at-Takāṯur تکاثر Takâsor Такосур Takosur Tekasur Tekasır التکاثر at-Takās̱ur Tekathur Tekâsür Təkasur Тәкасур Тәкәсүр تەكەسۈر Тәкәсүр تاكاسۇر Täkäsür Takosur Такосур تەكاسۇر تەكاسۇر Tekasur At-Takasur At-Takathur
103 العصر al-ʿAṣr عصر Asr Аср Asr Esir Esr العصر al-ʿAṣr Asr Asr Əsr Әср Гасыр غاسىر Ғасыр عاسىر Ğasır Asr Аср ئەسر ئەسىر Esir Al-’Asr Al-’Asr
104 الهمزة al-Humazâ همزه Homaze Ҳумаза Humaza Humeze Hımeza الہمزہ al-Humazâ Humeze Hümeze Huməzə Һумәзә Һүмәзә ھۈمەزە Һүмәзә ءھۇمازا Hümäzä Humaza Ҳумаза ھۇمەزە ھۇمەزە Humeze Al-Humazah Al-Humazah
105 الفيل al-Fīl فیل Fil Фил Fil Fîl Fil الفیل al-Fīl Filë Fil Fil Фил Фил فىل Філ فىل Fil Fil Фил فىل فىل Fil Al-Fil Al-Fiil
106 قريش Qurayš قریش Qoreyš Қурайшин Qurajşin Qûreyş Qureyş قریش Qurayš Kurejsh Kureyş Qureyş Гурејш Кураеш قۇرايىش Құрайш قۇرايش Qurayş Quraysh Қурайш قۇرەيش قۇرەيش Qureysh Quraish Quraisy
107 الماعون al-Māʿūn ماعون Mâun Моъун Mo’un Maûn Maun الماعون al-Māʿūn Maunë Mâ’ûn Maun Маун Магун ماغۇن Мағұн ماعۇن Mağun Mo’uvn Моъувн مائۇۋن مائۇن Ma’un Al-Ma’un Al-Ma’un
108 الكوثر al-Kawṯar کوثر Kowsar Кавсар Kavsar Kewser Kewser الکوثر al-Kôs̱ar Kevther Kevser Kovsər Ковсәр Кәүсәр كەۈسەر Кәусәр كاۋسار Käwsär Kavsar Кавсар كەۋسەر كەۋسەر Kewser Al-Kausar Al-Kauthar
109 الكافرون al-Kāfirūn کافرون Kâferun Кофирун Kofirun Kafirûn Kafırun الکافرون al-Kāfirūn Kafirunë Kâfirûn Kafirun Кафирун Кәфирун كەفىرۇن Кәфирұн كافيرۇن Käfïrun Kofirun Кофирун كافىرۇن كافىرۇن Kafirun Al-Kafirun Al-Kafirun
110 النصر an-Naṣr نصر Nasr Наср Nasr Nesir Nesr النصر an-Naṣr Nasr Nasr Nəsr Нәср Насыр ناسىر Насыр ناسىر Nasır Nasr Наср نەسر نەسىر Nesir An-Nasr An-Nasr
No. ara ara-TS fas fas-Latn tgk tgk-Latn kur zza urd urd-TS sqi tur aze aze-Cyrl tat tat-Arab kaz kaz-Arab kaz-Latn uzb uzb-Cyrl uzb-Arab uig uig-Latn ind msa
111 المسد ؛ اللهب al-Masad; al-Lahab لهب Lahab Лаҳаб Lahab Tebbet Mesed اللہب al-Lahab Mesed Tebbet Məsəd Мәсәд Мәсәд مەسەد Мәсәд ءماساد Mäsäd Masad Масад مەسەد مەسەد Mesed Al-Lahab Al-Lahab
112 الإخلاص al-Iḫlāṣ اخلاص Exlâs Ихлос Ixlos Îxlas İxlas الاخلاص al-Iḫlāṣ Ihlas İhlâs İxlas Ихлас Ихлас ئىخلاس Ыхлас ىحلاس Ixlas Ixlos Ихлос ئىخلاس ئىخلاس Ixlas Al-Ikhlas Al-Ikhlas
113 الفلق al-Falaq فلق Falaq Фалақ Falaq Feleq Feleq الفلق al-Falaq Felek Felak Fələq Фәләг Фәләкъ فەلەق Фалақ فالاق Falaq Falaq Фалақ فەلەق فەلەق Feleq Al-Falaq Al-Falaq
114 الناس an-Nās ناس Nâs Нос Nos Nas Nas الناس an-Nās Nas Nâs Nas Нас Нәс نەس Нас ناس Nas Nos Нос ناس ناس Nas An-Nas An-Nas

Religion | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new