Scripts of India

Overview | Deva | asm | ben | guj | ori | pan | sin | kan | mal | tam | tel

  Deva asm ben guj ori pan sin kan mal tam tel
k
-
g -
-
  Deva asm ben guj ori pan sin kan mal tam tel
c
-
j
-
ñ
  Deva asm ben guj ori pan sin kan mal tam tel
ṭʰ -
-
ḍʰ -
  Deva asm ben guj ori pan sin kan mal tam tel
t
-
d -
-
n
  Deva asm ben guj ori pan sin kan mal tam tel
p
-
b -
-
m
  Deva asm ben guj ori pan sin kan mal tam tel
y য় য়
r
l
v - -
  Deva asm ben guj ori pan sin kan mal tam tel
ś ਸ਼
- -
s
h
  Deva asm ben guj ori pan sin kan mal tam tel
a
ā
i
ī
u
ū
- -
e
ē - - - - - -
ai
o
ō - - - - - -
au
aḥ अः অঃ অঃ અઃ ଅଃ ਅਃ අඃ ಅಃ അഃ அஃ అః
aṃ अं অং অং અં ଅଂ ਅਂ අං ಅಂ അം அஂ అం
ã अँ অঁ অঁ અઁ ଅଁ ਅੰ - - - - -
  Deva asm ben guj ori pan sin kan mal tam tel
ka
का কা কা કા କା ਕਾ කා ಕಾ കാ கா కా
ki कि কি কি કિ କି ਕਿ කි ಕಿ കി கி కి
की কী কী કી କୀ ਕੀ කී ಕೀ കീ கீ కీ
ku कु কু কু કુ କୁ ਕੁ කු ಕು കു கு కు
कू কূ কূ કૂ କୂ ਕੂ කූ ಕೂ കൂ கூ కూ
kr̥ कृ কৃ কৃ કૃ କୃ - කෘ ಕೃ കൃ - కృ
ke के কে কে કે କେ ਕੇ කෙ ಕೆ കെ கெ కె
- - - - - - කේ ಕೇ കേ கே కే
kai कै কৈ কৈ કૈ କୈ ਕੈ කෛ ಕೈ കൈ கை కై
ko को কো কো કો କୋ ਕੋ කො ಕೊ കൊ கொ కొ
- - - - - - කෝ ಕೋ കോ கோ కో
kau कौ কৌ কৌ કૌ କୌ ਕੌ කෞ ಕೌ കൌ கௌ కౌ
kaḥ कः কঃ কঃ કઃ କଃ ਕਃ කඃ ಕಃ കഃ கஃ కః
kaṃ कं কং কং કં କଂ ਕਂ කං ಕಂ കം கஂ కం
कँ কঁ কঁ કઁ କଁ ਕੰ - - - - -

Devanagari
Deva -∅ -i -u -r̥ -e -o
k- क् का कि की कु कू कृ के कै को कौ
kʰ- ख् खा खि खी खु खू खृ खे खै खो खौ
g- ग् गा गि गी गु गू गृ गे गै गो गौ
gʰ- घ् घा घि घी घु घू घृ घे घै घो घौ
ṅ- ङ् ङा ङि ङी ङु ङू ङृ ङे ङै ङो ङौ
č- च् चा चि ची चु चू चृ चे चै चो चौ
čʰ- छ् छा छि छी छु छू छृ छे छै छो छौ
j- ज् जा जि जी जु जू जृ जे जै जो जौ
jʰ- झ् झा झि झी झु झू झृ झे झै झो झौ
ñ- ञ् ञा ञि ञी ञु ञू ञृ ञे ञै ञो ञौ
ṭ- ट् टा टि टी टु टू टृ टे टै टो टौ
ṭʰ- ठ् ठा ठि ठी ठु ठू ठृ ठे ठै ठो ठौ
ḍ- ड् डा डि डी डु डू डृ डे डै डो डौ
ḍʰ- ढ् ढा ढि ढी ढु ढू ढृ ढे ढै ढो ढौ
ṇ- ण् णा णि णी णु णू णृ णे णै णो णौ
t- त् ता ति ती तु तू तृ ते तै तो तौ
tʰ- थ् था थि थी थु थू थृ थे थै थो थौ
d- द् दा दि दी दु दू दृ दे दै दो दौ
dʰ- ध् धा धि धी धु धू धृ धे धै धो धौ
n- न् ना नि नी नु नू नृ ने नै नो नौ
p- प् पा पि पी पु पू पृ पे पै पो पौ
pʰ- फ् फा फि फी फु फू फृ फे फै फो फौ
b- ब् बा बि बी बु बू बृ बे बै बो बौ
bʰ- भ् भा भि भी भु भू भृ भे भै भो भौ
m- म् मा मि मी मु मू मृ मे मै मो मौ
y- य् या यि यी यु यू यृ ये यै यो यौ
r- र् रा रि री रु रू रृ रे रै रो रौ
l- ल् ला लि ली लु लू लृ ले लै लो लौ
v- व् वा वि वी वु वू वृ वे वै वो वौ
š- श् शा शि शी शु शू शृ शे शै शो शौ
ṣ- ष् षा षि षी षु षू षृ षे षै षो षौ
s- स् सा सि सी सु सू सृ से सै सो सौ
h- ह् हा हि ही हु हू हृ हे है हो हौ

Assamese
asm -∅ -i -u -r̥ -e -ôi -o -ôu
k- ক্ কা কি কী কু কূ কৃ কে কৈ কো কৌ
kʰ- খ্ খা খি খী খু খূ খৃ খে খৈ খো খৌ
g- গ্ গা গি গী গু গূ গৃ গে গৈ গো গৌ
gʰ- ঘ্ ঘা ঘি ঘী ঘু ঘূ ঘৃ ঘে ঘৈ ঘো ঘৌ
ṅ- ঙ্ ঙা ঙি ঙী ঙু ঙূ ঙৃ ঙে ঙৈ ঙো ঙৌ
č- চ্ চা চি চী চু চূ চৃ চে চৈ চো চৌ
čʰ- ছ্ ছা ছি ছী ছু ছূ ছৃ ছে ছৈ ছো ছৌ
j- জ্ জা জি জী জু জূ জৃ জে জৈ জো জৌ
jʰ- ঝ্ ঝা ঝি ঝী ঝু ঝূ ঝৃ ঝে ঝৈ ঝো ঝৌ
ñ- ঞ্ ঞা ঞি ঞী ঞু ঞূ ঞৃ ঞে ঞৈ ঞো ঞৌ
ṭ- ট্ টা টি টী টু টূ টৃ টে টৈ টো টৌ
ṭʰ- ঠ্ ঠা ঠি ঠী ঠু ঠূ ঠৃ ঠে ঠৈ ঠো ঠৌ
ḍ- ড্ ডা ডি ডী ডু ডূ ডৃ ডে ডৈ ডো ডৌ
ḍʰ- ঢ্ ঢা ঢি ঢী ঢু ঢূ ঢৃ ঢে ঢৈ ঢো ঢৌ
ṇ- ণ্ ণা ণি ণী ণু ণূ ণৃ ণে ণৈ ণো ণৌ
t- ত্ তা তি তী তু তূ তৃ তে তৈ তো তৌ
tʰ- থ্ থা থি থী থু থূ থৃ থে থৈ থো থৌ
d- দ্ দা দি দী দু দূ দৃ দে দৈ দো দৌ
dʰ- ধ্ ধা ধি ধী ধু ধূ ধৃ ধে ধৈ ধো ধৌ
n- ন্ না নি নী নু নূ নৃ নে নৈ নো নৌ
p- প্ পা পি পী পু পূ পৃ পে পৈ পো পৌ
pʰ- ফ্ ফা ফি ফী ফু ফূ ফৃ ফে ফৈ ফো ফৌ
b- ব্ বা বি বী বু বূ বৃ বে বৈ বো বৌ
bʰ- ভ্ ভা ভি ভী ভু ভূ ভৃ ভে ভৈ ভো ভৌ
m- ম্ মা মি মী মু মূ মৃ মে মৈ মো মৌ
ẏ- য্ যা যি যী যু যূ যৃ যে যৈ যো যৌ
y- য়্ য়া য়ি য়ী য়ু য়ূ য়ৃ য়ে য়ৈ য়ো য়ৌ
r- ৰ্ ৰা ৰি ৰী ৰু ৰূ ৰৃ ৰে ৰৈ ৰো ৰৌ
l- ল্ লা লি লী লু লূ লৃ লে লৈ লো লৌ
w- ৱ্ ৱা ৱি ৱী ৱু ৱূ ৱৃ ৱে ৱৈ ৱো ৱৌ
ȟ̇- শ্ শা শি শী শু শূ শৃ শে শৈ শো শৌ
ḥ̌- ষ্ ষা ষি ষী ষু ষূ ষৃ ষে ষৈ ষো ষৌ
ȟ- স্ সা সি সী সু সূ সৃ সে সৈ সো সৌ
h- হ্ হা হি হী হু হূ হৃ হে হৈ হো হৌ

Bengali
ben -∅ -i -u -r̥ -e -ôi -o -ôu
k- ক্ কা কি কী কু কূ কৃ কে কৈ কো কৌ
kʰ- খ্ খা খি খী খু খূ খৃ খে খৈ খো খৌ
g- গ্ গা গি গী গু গূ গৃ গে গৈ গো গৌ
gʰ- ঘ্ ঘা ঘি ঘী ঘু ঘূ ঘৃ ঘে ঘৈ ঘো ঘৌ
ṅ- ঙ্ ঙা ঙি ঙী ঙু ঙূ ঙৃ ঙে ঙৈ ঙো ঙৌ
č- চ্ চা চি চী চু চূ চৃ চে চৈ চো চৌ
čʰ- ছ্ ছা ছি ছী ছু ছূ ছৃ ছে ছৈ ছো ছৌ
j- জ্ জা জি জী জু জূ জৃ জে জৈ জো জৌ
jʰ- ঝ্ ঝা ঝি ঝী ঝু ঝূ ঝৃ ঝে ঝৈ ঝো ঝৌ
ñ- ঞ্ ঞা ঞি ঞী ঞু ঞূ ঞৃ ঞে ঞৈ ঞো ঞৌ
ṭ- ট্ টা টি টী টু টূ টৃ টে টৈ টো টৌ
ṭʰ- ঠ্ ঠা ঠি ঠী ঠু ঠূ ঠৃ ঠে ঠৈ ঠো ঠৌ
ḍ- ড্ ডা ডি ডী ডু ডূ ডৃ ডে ডৈ ডো ডৌ
ḍʰ- ঢ্ ঢা ঢি ঢী ঢু ঢূ ঢৃ ঢে ঢৈ ঢো ঢৌ
ṇ- ণ্ ণা ণি ণী ণু ণূ ণৃ ণে ণৈ ণো ণৌ
t- ত্ তা তি তী তু তূ তৃ তে তৈ তো তৌ
tʰ- থ্ থা থি থী থু থূ থৃ থে থৈ থো থৌ
d- দ্ দা দি দী দু দূ দৃ দে দৈ দো দৌ
dʰ- ধ্ ধা ধি ধী ধু ধূ ধৃ ধে ধৈ ধো ধৌ
n- ন্ না নি নী নু নূ নৃ নে নৈ নো নৌ
p- প্ পা পি পী পু পূ পৃ পে পৈ পো পৌ
pʰ- ফ্ ফা ফি ফী ফু ফূ ফৃ ফে ফৈ ফো ফৌ
b- ব্ বা বি বী বু বূ বৃ বে বৈ বো বৌ
bʰ- ভ্ ভা ভি ভী ভু ভূ ভৃ ভে ভৈ ভো ভৌ
m- ম্ মা মি মী মু মূ মৃ মে মৈ মো মৌ
ẏ- য্ যা যি যী যু যূ যৃ যে যৈ যো যৌ
y- য়্ য়া য়ি য়ী য়ু য়ূ য়ৃ য়ে য়ৈ য়ো য়ৌ
r- র্ রা রি রী রু রূ রৃ রে রৈ রো রৌ
l- ল্ লা লি লী লু লূ লৃ লে লৈ লো লৌ
š- শ্ শা শি শী শু শূ শৃ শে শৈ শো শৌ
ṣ- ষ্ ষা ষি ষী ষু ষূ ষৃ ষে ষৈ ষো ষৌ
s- স্ সা সি সী সু সূ সৃ সে সৈ সো সৌ
h- হ্ হা হি হী হু হূ হৃ হে হৈ হো হৌ

Gujarati
guj -∅ -i -u -r̥ -e -ai -o -au
k- ક્ કા કિ કી કુ કૂ કૃ કે કૈ કો કૌ
kʰ- ખ્ ખા ખિ ખી ખુ ખૂ ખૃ ખે ખૈ ખો ખૌ
g- ગ્ ગા ગિ ગી ગુ ગૂ ગૃ ગે ગૈ ગો ગૌ
gʰ- ઘ્ ઘા ઘિ ઘી ઘુ ઘૂ ઘૃ ઘે ઘૈ ઘો ઘૌ
ṅ- ઙ્ ઙા ઙિ ઙી ઙુ ઙૂ ઙૃ ઙે ઙૈ ઙો ઙૌ
č- ચ્ ચા ચિ ચી ચુ ચૂ ચૃ ચે ચૈ ચો ચૌ
čʰ- છ્ છા છિ છી છુ છૂ છૃ છે છૈ છો છૌ
j- જ્ જા જિ જી જુ જૂ જૃ જે જૈ જો જૌ
jʰ- ઝ્ ઝા ઝિ ઝી ઝુ ઝૂ ઝૃ ઝે ઝૈ ઝો ઝૌ
ñ- ઞ્ ઞા ઞિ ઞી ઞુ ઞૂ ઞૃ ઞે ઞૈ ઞો ઞૌ
ṭ- ટ્ ટા ટિ ટી ટુ ટૂ ટૃ ટે ટૈ ટો ટૌ
ṭʰ- ઠ્ ઠા ઠિ ઠી ઠુ ઠૂ ઠૃ ઠે ઠૈ ઠો ઠૌ
ḍ- ડ્ ડા ડિ ડી ડુ ડૂ ડૃ ડે ડૈ ડો ડૌ
ḍʰ- ઢ્ ઢા ઢિ ઢી ઢુ ઢૂ ઢૃ ઢે ઢૈ ઢો ઢૌ
ṇ- ણ્ ણા ણિ ણી ણુ ણૂ ણૃ ણે ણૈ ણો ણૌ
t- ત્ તા તિ તી તુ તૂ તૃ તે તૈ તો તૌ
tʰ- થ્ થા થિ થી થુ થૂ થૃ થે થૈ થો થૌ
d- દ્ દા દિ દી દુ દૂ દૃ દે દૈ દો દૌ
dʰ- ધ્ ધા ધિ ધી ધુ ધૂ ધૃ ધે ધૈ ધો ધૌ
n- ન્ ના નિ ની નુ નૂ નૃ ને નૈ નો નૌ
p- પ્ પા પિ પી પુ પૂ પૃ પે પૈ પો પૌ
pʰ- ફ્ ફા ફિ ફી ફુ ફૂ ફૃ ફે ફૈ ફો ફૌ
b- બ્ બા બિ બી બુ બૂ બૃ બે બૈ બો બૌ
bʰ- ભ્ ભા ભિ ભી ભુ ભૂ ભૃ ભે ભૈ ભો ભૌ
m- મ્ મા મિ મી મુ મૂ મૃ મે મૈ મો મૌ
y- ય્ યા યિ યી યુ યૂ યૃ યે યૈ યો યૌ
r- ર્ રા રિ રી રુ રૂ રૃ રે રૈ રો રૌ
l- લ્ લા લિ લી લુ લૂ લૃ લે લૈ લો લૌ
ḷ- ળ્ ળા ળિ ળી ળુ ળૂ ળૃ ળે ળૈ ળો ળૌ
v- વ્ વા વિ વી વુ વૂ વૃ વે વૈ વો વૌ
š- શ્ શા શિ શી શુ શૂ શૃ શે શૈ શો શૌ
ṣ- ષ્ ષા ષિ ષી ષુ ષૂ ષૃ ષે ષૈ ષો ષૌ
s- સ્ સા સિ સી સુ સૂ સૃ સે સૈ સો સૌ
h- હ્ હા હિ હી હુ હૂ હૃ હે હૈ હો હૌ

Oriya
ori -∅ -i -u -r̥ -e -ai -o -ou
k- କ୍ କା କି କୀ କୁ କୂ କୃ କେ କୈ କୋ କୌ
kʰ- ଖ୍ ଖା ଖି ଖୀ ଖୁ ଖୂ ଖୃ ଖେ ଖୈ ଖୋ ଖୌ
g- ଗ୍ ଗା ଗି ଗୀ ଗୁ ଗୂ ଗୃ ଗେ ଗୈ ଗୋ ଗୌ
gʰ- ଘ୍ ଘା ଘି ଘୀ ଘୁ ଘୂ ଘୃ ଘେ ଘୈ ଘୋ ଘୌ
ṅ- ଙ୍ ଙା ଙି ଙୀ ଙୁ ଙୂ ଙୃ ଙେ ଙୈ ଙୋ ଙୌ
č- ଚ୍ ଚା ଚି ଚୀ ଚୁ ଚୂ ଚୃ ଚେ ଚୈ ଚୋ ଚୌ
čʰ- ଛ୍ ଛା ଛି ଛୀ ଛୁ ଛୂ ଛୃ ଛେ ଛୈ ଛୋ ଛୌ
j- ଜ୍ ଜା ଜି ଜୀ ଜୁ ଜୂ ଜୃ ଜେ ଜୈ ଜୋ ଜୌ
jʰ- ଝ୍ ଝା ଝି ଝୀ ଝୁ ଝୂ ଝୃ ଝେ ଝୈ ଝୋ ଝୌ
ñ- ଞ୍ ଞା ଞି ଞୀ ଞୁ ଞୂ ଞୃ ଞେ ଞୈ ଞୋ ଞୌ
ṭ- ଟ୍ ଟା ଟି ଟୀ ଟୁ ଟୂ ଟୃ ଟେ ଟୈ ଟୋ ଟୌ
ṭʰ- ଠ୍ ଠା ଠି ଠୀ ଠୁ ଠୂ ଠୃ ଠେ ଠୈ ଠୋ ଠୌ
ḍ- ଡ୍ ଡା ଡି ଡୀ ଡୁ ଡୂ ଡୃ ଡେ ଡୈ ଡୋ ଡୌ
ḍʰ- ଢ୍ ଢା ଢି ଢୀ ଢୁ ଢୂ ଢୃ ଢେ ଢୈ ଢୋ ଢୌ
ṇ- ଣ୍ ଣା ଣି ଣୀ ଣୁ ଣୂ ଣୃ ଣେ ଣୈ ଣୋ ଣୌ
t- ତ୍ ତା ତି ତୀ ତୁ ତୂ ତୃ ତେ ତୈ ତୋ ତୌ
tʰ- ଥ୍ ଥା ଥି ଥୀ ଥୁ ଥୂ ଥୃ ଥେ ଥୈ ଥୋ ଥୌ
d- ଦ୍ ଦା ଦି ଦୀ ଦୁ ଦୂ ଦୃ ଦେ ଦୈ ଦୋ ଦୌ
dʰ- ଧ୍ ଧା ଧି ଧୀ ଧୁ ଧୂ ଧୃ ଧେ ଧୈ ଧୋ ଧୌ
n- ନ୍ ନା ନି ନୀ ନୁ ନୂ ନୃ ନେ ନୈ ନୋ ନୌ
p- ପ୍ ପା ପି ପୀ ପୁ ପୂ ପୃ ପେ ପୈ ପୋ ପୌ
pʰ- ଫ୍ ଫା ଫି ଫୀ ଫୁ ଫୂ ଫୃ ଫେ ଫୈ ଫୋ ଫୌ
b- ବ୍ ବା ବି ବୀ ବୁ ବୂ ବୃ ବେ ବୈ ବୋ ବୌ
bʰ- ଭ୍ ଭା ଭି ଭୀ ଭୁ ଭୂ ଭୃ ଭେ ଭୈ ଭୋ ଭୌ
m- ମ୍ ମା ମି ମୀ ମୁ ମୂ ମୃ ମେ ମୈ ମୋ ମୌ
ẏ- ଯ୍ ଯା ଯି ଯୀ ଯୁ ଯୂ ଯୃ ଯେ ଯୈ ଯୋ ଯୌ
y- ୟ୍ ୟା ୟି ୟୀ ୟୁ ୟୂ ୟୃ ୟେ ୟୈ ୟୋ ୟୌ
r- ର୍ ରା ରି ରୀ ରୁ ରୂ ରୃ ରେ ରୈ ରୋ ରୌ
l- ଲ୍ ଲା ଲି ଲୀ ଲୁ ଲୂ ଲୃ ଲେ ଲୈ ଲୋ ଲୌ
ḷ- ଳ୍ ଳା ଳି ଳୀ ଳୁ ଳୂ ଳୃ ଳେ ଳୈ ଳୋ ଳୌ
š- ଶ୍ ଶା ଶି ଶୀ ଶୁ ଶୂ ଶୃ ଶେ ଶୈ ଶୋ ଶୌ
ṣ- ଷ୍ ଷା ଷି ଷୀ ଷୁ ଷୂ ଷୃ ଷେ ଷୈ ଷୋ ଷୌ
s- ସ୍ ସା ସି ସୀ ସୁ ସୂ ସୃ ସେ ସୈ ସୋ ସୌ
h- ହ୍ ହା ହି ହୀ ହୁ ହୂ ହୃ ହେ ହୈ ହୋ ହୌ

Punjabi
pan -∅ -i -u -e -o
k- ਕ੍ ਕਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁ ਕੂ ਕੇ ਕੈ ਕੋ ਕੌ
kʰ- ਖ੍ ਖਾ ਖਿ ਖੀ ਖੁ ਖੂ ਖੇ ਖੈ ਖੋ ਖੌ
g- ਗ੍ ਗਾ ਗਿ ਗੀ ਗੁ ਗੂ ਗੇ ਗੈ ਗੋ ਗੌ
gʰ- ਘ੍ ਘਾ ਘਿ ਘੀ ਘੁ ਘੂ ਘੇ ਘੈ ਘੋ ਘੌ
ṅ- ਙ੍ ਙਾ ਙਿ ਙੀ ਙੁ ਙੂ ਙੇ ਙੈ ਙੋ ਙੌ
č- ਚ੍ ਚਾ ਚਿ ਚੀ ਚੁ ਚੂ ਚੇ ਚੈ ਚੋ ਚੌ
čʰ- ਛ੍ ਛਾ ਛਿ ਛੀ ਛੁ ਛੂ ਛੇ ਛੈ ਛੋ ਛੌ
j- ਜ੍ ਜਾ ਜਿ ਜੀ ਜੁ ਜੂ ਜੇ ਜੈ ਜੋ ਜੌ
jʰ- ਝ੍ ਝਾ ਝਿ ਝੀ ਝੁ ਝੂ ਝੇ ਝੈ ਝੋ ਝੌ
ñ- ਞ੍ ਞਾ ਞਿ ਞੀ ਞੁ ਞੂ ਞੇ ਞੈ ਞੋ ਞੌ
ṭ- ਟ੍ ਟਾ ਟਿ ਟੀ ਟੁ ਟੂ ਟੇ ਟੈ ਟੋ ਟੌ
ṭʰ- ਠ੍ ਠਾ ਠਿ ਠੀ ਠੁ ਠੂ ਠੇ ਠੈ ਠੋ ਠੌ
ḍ- ਡ੍ ਡਾ ਡਿ ਡੀ ਡੁ ਡੂ ਡੇ ਡੈ ਡੋ ਡੌ
ḍʰ- ਢ੍ ਢਾ ਢਿ ਢੀ ਢੁ ਢੂ ਢੇ ਢੈ ਢੋ ਢੌ
ṇ- ਣ੍ ਣਾ ਣਿ ਣੀ ਣੁ ਣੂ ਣੇ ਣੈ ਣੋ ਣੌ
t- ਤ੍ ਤਾ ਤਿ ਤੀ ਤੁ ਤੂ ਤੇ ਤੈ ਤੋ ਤੌ
tʰ- ਥ੍ ਥਾ ਥਿ ਥੀ ਥੁ ਥੂ ਥੇ ਥੈ ਥੋ ਥੌ
d- ਦ੍ ਦਾ ਦਿ ਦੀ ਦੁ ਦੂ ਦੇ ਦੈ ਦੋ ਦੌ
dʰ- ਧ੍ ਧਾ ਧਿ ਧੀ ਧੁ ਧੂ ਧੇ ਧੈ ਧੋ ਧੌ
n- ਨ੍ ਨਾ ਨਿ ਨੀ ਨੁ ਨੂ ਨੇ ਨੈ ਨੋ ਨੌ
p- ਪ੍ ਪਾ ਪਿ ਪੀ ਪੁ ਪੂ ਪੇ ਪੈ ਪੋ ਪੌ
pʰ- ਫ੍ ਫਾ ਫਿ ਫੀ ਫੁ ਫੂ ਫੇ ਫੈ ਫੋ ਫੌ
b- ਬ੍ ਬਾ ਬਿ ਬੀ ਬੁ ਬੂ ਬੇ ਬੈ ਬੋ ਬੌ
bʰ- ਭ੍ ਭਾ ਭਿ ਭੀ ਭੁ ਭੂ ਭੇ ਭੈ ਭੋ ਭੌ
m- ਮ੍ ਮਾ ਮਿ ਮੀ ਮੁ ਮੂ ਮੇ ਮੈ ਮੋ ਮੌ
y- ਯ੍ ਯਾ ਯਿ ਯੀ ਯੁ ਯੂ ਯੇ ਯੈ ਯੋ ਯੌ
r- ਰ੍ ਰਾ ਰਿ ਰੀ ਰੁ ਰੂ ਰੇ ਰੈ ਰੋ ਰੌ
l- ਲ੍ ਲਾ ਲਿ ਲੀ ਲੁ ਲੂ ਲੇ ਲੈ ਲੋ ਲੌ
v- ਵ੍ ਵਾ ਵਿ ਵੀ ਵੁ ਵੂ ਵੇ ਵੈ ਵੋ ਵੌ
š- ਸ਼੍ ਸ਼ਾ ਸ਼ਿ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁ ਸ਼ੂ ਸ਼ੇ ਸ਼ੈ ਸ਼ੋ ਸ਼ੌ
s- ਸ੍ ਸਾ ਸਿ ਸੀ ਸੁ ਸੂ ਸੇ ਸੈ ਸੋ ਸੌ
h- ਹ੍ ਹਾ ਹਿ ਹੀ ਹੁ ਹੂ ਹੇ ਹੈ ਹੋ ਹੌ

Sinhala
sin -∅ -i -u -r̥ -e -ai -o -au
k- ක් කා කැ කෑ කි කී කු කූ කෘ කෙ කේ කෛ කො කෝ කෞ
kʰ- ඛ් ඛා ඛැ ඛෑ ඛි ඛී ඛු ඛූ ඛෘ ඛෙ ඛේ ඛෛ ඛො ඛෝ ඛෞ
g- ග් ගා ගැ ගෑ ගි ගී ගු ගූ ගෘ ගෙ ගේ ගෛ ගො ගෝ ගෞ
gʰ- ඝ් ඝා ඝැ ඝෑ ඝි ඝී ඝු ඝූ ඝෘ ඝෙ ඝේ ඝෛ ඝො ඝෝ ඝෞ
ṅ- ඞ් ඞා ඞැ ඞෑ ඞි ඞී ඞු ඞූ ඞෘ ඞෙ ඞේ ඞෛ ඞො ඞෝ ඞෞ
ṅg- ඟ් ඟා ඟැ ඟෑ ඟි ඟී ඟු ඟූ ඟෘ ඟෙ ඟේ ඟෛ ඟො ඟෝ ඟෞ
č- ච් චා චැ චෑ චි චී චු චූ චෘ චෙ චේ චෛ චො චෝ චෞ
čʰ- ඡ් ඡා ඡැ ඡෑ ඡි ඡී ඡු ඡූ ඡෘ ඡෙ ඡේ ඡෛ ඡො ඡෝ ඡෞ
j- ජ් ජා ජැ ජෑ ජි ජී ජු ජූ ජෘ ජෙ ජේ ජෛ ජො ජෝ ජෞ
jʰ- ඣ් ඣා ඣැ ඣෑ ඣි ඣී ඣු ඣූ ඣෘ ඣෙ ඣේ ඣෛ ඣො ඣෝ ඣෞ
ñ- ඤ් ඤා ඤැ ඤෑ ඤි ඤී ඤු ඤූ ඤෘ ඤෙ ඤේ ඤෛ ඤො ඤෝ ඤෞ
- ඥ් ඥා ඥැ ඥෑ ඥි ඥී ඥු ඥූ ඥෘ ඥෙ ඥේ ඥෛ ඥො ඥෝ ඥෞ
ṭ- ට් ටා ටැ ටෑ ටි ටී ටු ටූ ටෘ ටෙ ටේ ටෛ ටො ටෝ ටෞ
ṭʰ- ඨ් ඨා ඨැ ඨෑ ඨි ඨී ඨු ඨූ ඨෘ ඨෙ ඨේ ඨෛ ඨො ඨෝ ඨෞ
ḍ- ඩ් ඩා ඩැ ඩෑ ඩි ඩී ඩු ඩූ ඩෘ ඩෙ ඩේ ඩෛ ඩො ඩෝ ඩෞ
ḍʰ- ඪ් ඪා ඪැ ඪෑ ඪි ඪී ඪු ඪූ ඪෘ ඪෙ ඪේ ඪෛ ඪො ඪෝ ඪෞ
ṇ- ණ් ණා ණැ ණෑ ණි ණී ණු ණූ ණෘ ණෙ ණේ ණෛ ණො ණෝ ණෞ
ṇḍ- ඬ් ඬා ඬැ ඬෑ ඬි ඬී ඬු ඬූ ඬෘ ඬෙ ඬේ ඬෛ ඬො ඬෝ ඬෞ
t- ත් තා තැ තෑ ති තී තු තූ තෘ තෙ තේ තෛ තො තෝ තෞ
tʰ- ථ් ථා ථැ ථෑ ථි ථී ථු ථූ ථෘ ථෙ ථේ ථෛ ථො ථෝ ථෞ
d- ද් දා දැ දෑ දි දී දු දූ දෘ දෙ දේ දෛ දො දෝ දෞ
dʰ- ධ් ධා ධැ ධෑ ධි ධී ධු ධූ ධෘ ධෙ ධේ ධෛ ධො ධෝ ධෞ
n- න් නා නැ නෑ නි නී නු නූ නෘ නෙ නේ නෛ නො නෝ නෞ
nd- ඳ් ඳා ඳැ ඳෑ ඳි ඳී ඳු ඳූ ඳෘ ඳෙ ඳේ ඳෛ ඳො ඳෝ ඳෞ
p- ප් පා පැ පෑ පි පී පු පූ පෘ පෙ පේ පෛ පො පෝ පෞ
pʰ- ඵ් ඵා ඵැ ඵෑ ඵි ඵී ඵු ඵූ ඵෘ ඵෙ ඵේ ඵෛ ඵො ඵෝ ඵෞ
b- බ් බා බැ බෑ බි බී බු බූ බෘ බෙ බේ බෛ බො බෝ බෞ
bʰ- භ් භා භැ භෑ භි භී භු භූ භෘ භෙ භේ භෛ භො භෝ භෞ
m- ම් මා මැ මෑ මි මී මු මූ මෘ මෙ මේ මෛ මො මෝ මෞ
mb- ඹ් ඹා ඹැ ඹෑ ඹි ඹී ඹු ඹූ ඹෘ ඹෙ ඹේ ඹෛ ඹො ඹෝ ඹෞ
y- ය් යා යැ යෑ යි යී යු යූ යෘ යෙ යේ යෛ යො යෝ යෞ
r- ර් රා රැ රෑ රි රී රු රූ රෘ රෙ රේ රෛ රො රෝ රෞ
l- ල් ලා ලැ ලෑ ලි ලී ලු ලූ ලෘ ලෙ ලේ ලෛ ලො ලෝ ලෞ
ḷ- ළ් ළා ළැ ළෑ ළි ළී ළු ළූ ළෘ ළෙ ළේ ළෛ ළො ළෝ ළෞ
v- ව් වා වැ වෑ වි වී වු වූ වෘ වෙ වේ වෛ වො වෝ වෞ
š- ශ් ශා ශැ ශෑ ශි ශී ශු ශූ ශෘ ශෙ ශේ ශෛ ශො ශෝ ශෞ
ṣ- ෂ් ෂා ෂැ ෂෑ ෂි ෂී ෂු ෂූ ෂෘ ෂෙ ෂේ ෂෛ ෂො ෂෝ ෂෞ
s- ස් සා සැ සෑ සි සී සු සූ සෘ සෙ සේ සෛ සො සෝ සෞ
h- හ් හා හැ හෑ හි හී හු හූ හෘ හෙ හේ හෛ හො හෝ හෞ
f- ෆ් ෆා ෆැ ෆෑ ෆි ෆී ෆු ෆූ ෆෘ ෆෙ ෆේ ෆෛ ෆො ෆෝ ෆෞ

Kannada
kan -∅ -i -u -r̥ -e -ai -o -au
k- ಕ್ ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ
kʰ- ಖ್ ಖಾ ಖಿ ಖೀ ಖು ಖೂ ಖೃ ಖೆ ಖೇ ಖೈ ಖೊ ಖೋ ಖೌ
g- ಗ್ ಗಾ ಗಿ ಗೀ ಗು ಗೂ ಗೃ ಗೆ ಗೇ ಗೈ ಗೊ ಗೋ ಗೌ
gʰ- ಘ್ ಘಾ ಘಿ ಘೀ ಘು ಘೂ ಘೃ ಘೆ ಘೇ ಘೈ ಘೊ ಘೋ ಘೌ
ṅ- ಙ್ ಙಾ ಙಿ ಙೀ ಙು ಙೂ ಙೃ ಙೆ ಙೇ ಙೈ ಙೊ ಙೋ ಙೌ
č- ಚ್ ಚಾ ಚಿ ಚೀ ಚು ಚೂ ಚೃ ಚೆ ಚೇ ಚೈ ಚೊ ಚೋ ಚೌ
čʰ- ಛ್ ಛಾ ಛಿ ಛೀ ಛು ಛೂ ಛೃ ಛೆ ಛೇ ಛೈ ಛೊ ಛೋ ಛೌ
j- ಜ್ ಜಾ ಜಿ ಜೀ ಜು ಜೂ ಜೃ ಜೆ ಜೇ ಜೈ ಜೊ ಜೋ ಜೌ
jʰ- ಝ್ ಝಾ ಝಿ ಝೀ ಝು ಝೂ ಝೃ ಝೆ ಝೇ ಝೈ ಝೊ ಝೋ ಝೌ
ñ- ಞ್ ಞಾ ಞಿ ಞೀ ಞು ಞೂ ಞೃ ಞೆ ಞೇ ಞೈ ಞೊ ಞೋ ಞೌ
ṭ- ಟ್ ಟಾ ಟಿ ಟೀ ಟು ಟೂ ಟೃ ಟೆ ಟೇ ಟೈ ಟೊ ಟೋ ಟೌ
ṭʰ- ಠ್ ಠಾ ಠಿ ಠೀ ಠು ಠೂ ಠೃ ಠೆ ಠೇ ಠೈ ಠೊ ಠೋ ಠೌ
ḍ- ಡ್ ಡಾ ಡಿ ಡೀ ಡು ಡೂ ಡೃ ಡೆ ಡೇ ಡೈ ಡೊ ಡೋ ಡೌ
ḍʰ- ಢ್ ಢಾ ಢಿ ಢೀ ಢು ಢೂ ಢೃ ಢೆ ಢೇ ಢೈ ಢೊ ಢೋ ಢೌ
ṇ- ಣ್ ಣಾ ಣಿ ಣೀ ಣು ಣೂ ಣೃ ಣೆ ಣೇ ಣೈ ಣೊ ಣೋ ಣೌ
t- ತ್ ತಾ ತಿ ತೀ ತು ತೂ ತೃ ತೆ ತೇ ತೈ ತೊ ತೋ ತೌ
tʰ- ಥ್ ಥಾ ಥಿ ಥೀ ಥು ಥೂ ಥೃ ಥೆ ಥೇ ಥೈ ಥೊ ಥೋ ಥೌ
d- ದ್ ದಾ ದಿ ದೀ ದು ದೂ ದೃ ದೆ ದೇ ದೈ ದೊ ದೋ ದೌ
dʰ- ಧ್ ಧಾ ಧಿ ಧೀ ಧು ಧೂ ಧೃ ಧೆ ಧೇ ಧೈ ಧೊ ಧೋ ಧೌ
n- ನ್ ನಾ ನಿ ನೀ ನು ನೂ ನೃ ನೆ ನೇ ನೈ ನೊ ನೋ ನೌ
p- ಪ್ ಪಾ ಪಿ ಪೀ ಪು ಪೂ ಪೃ ಪೆ ಪೇ ಪೈ ಪೊ ಪೋ ಪೌ
pʰ- ಫ್ ಫಾ ಫಿ ಫೀ ಫು ಫೂ ಫೃ ಫೆ ಫೇ ಫೈ ಫೊ ಫೋ ಫೌ
b- ಬ್ ಬಾ ಬಿ ಬೀ ಬು ಬೂ ಬೃ ಬೆ ಬೇ ಬೈ ಬೊ ಬೋ ಬೌ
bʰ- ಭ್ ಭಾ ಭಿ ಭೀ ಭು ಭೂ ಭೃ ಭೆ ಭೇ ಭೈ ಭೊ ಭೋ ಭೌ
m- ಮ್ ಮಾ ಮಿ ಮೀ ಮು ಮೂ ಮೃ ಮೆ ಮೇ ಮೈ ಮೊ ಮೋ ಮೌ
y- ಯ್ ಯಾ ಯಿ ಯೀ ಯು ಯೂ ಯೃ ಯೆ ಯೇ ಯೈ ಯೊ ಯೋ ಯೌ
r- ರ್ ರಾ ರಿ ರೀ ರು ರೂ ರೃ ರೆ ರೇ ರೈ ರೊ ರೋ ರೌ
ṛ- ಱ್ ಱಾ ಱಿ ಱೀ ಱು ಱೂ ಱೃ ಱೆ ಱೇ ಱೈ ಱೊ ಱೋ ಱೌ
l- ಲ್ ಲಾ ಲಿ ಲೀ ಲು ಲೂ ಲೃ ಲೆ ಲೇ ಲೈ ಲೊ ಲೋ ಲೌ
ḷ- ಳ್ ಳಾ ಳಿ ಳೀ ಳು ಳೂ ಳೃ ಳೆ ಳೇ ಳೈ ಳೊ ಳೋ ಳೌ
v- ವ್ ವಾ ವಿ ವೀ ವು ವೂ ವೃ ವೆ ವೇ ವೈ ವೊ ವೋ ವೌ
š- ಶ್ ಶಾ ಶಿ ಶೀ ಶು ಶೂ ಶೃ ಶೆ ಶೇ ಶೈ ಶೊ ಶೋ ಶೌ
ṣ- ಷ್ ಷಾ ಷಿ ಷೀ ಷು ಷೂ ಷೃ ಷೆ ಷೇ ಷೈ ಷೊ ಷೋ ಷೌ
s- ಸ್ ಸಾ ಸಿ ಸೀ ಸು ಸೂ ಸೃ ಸೆ ಸೇ ಸೈ ಸೊ ಸೋ ಸೌ
h- ಹ್ ಹಾ ಹಿ ಹೀ ಹು ಹೂ ಹೃ ಹೆ ಹೇ ಹೈ ಹೊ ಹೋ ಹೌ

Malayalam
mal -∅ -i -u -r̥ -e -ai -o -au
k- ൿ കാ കി കീ കു കൂ കൃ കെ കേ കൈ കൊ കോ കൌ
kʰ- ഖ് ഖാ ഖി ഖീ ഖു ഖൂ ഖൃ ഖെ ഖേ ഖൈ ഖൊ ഖോ ഖൌ
g- ഗ് ഗാ ഗി ഗീ ഗു ഗൂ ഗൃ ഗെ ഗേ ഗൈ ഗൊ ഗോ ഗൌ
gʰ- ഘ് ഘാ ഘി ഘീ ഘു ഘൂ ഘൃ ഘെ ഘേ ഘൈ ഘൊ ഘോ ഘൌ
ṅ- ങ് ങാ ങി ങീ ങു ങൂ ങൃ ങെ ങേ ങൈ ങൊ ങോ ങൌ
č- ച് ചാ ചി ചീ ചു ചൂ ചൃ ചെ ചേ ചൈ ചൊ ചോ ചൌ
čʰ- ഛ് ഛാ ഛി ഛീ ഛു ഛൂ ഛൃ ഛെ ഛേ ഛൈ ഛൊ ഛോ ഛൌ
j- ജ് ജാ ജി ജീ ജു ജൂ ജൃ ജെ ജേ ജൈ ജൊ ജോ ജൌ
jʰ- ഝ് ഝാ ഝി ഝീ ഝു ഝൂ ഝൃ ഝെ ഝേ ഝൈ ഝൊ ഝോ ഝൌ
ñ- ഞ് ഞാ ഞി ഞീ ഞു ഞൂ ഞൃ ഞെ ഞേ ഞൈ ഞൊ ഞോ ഞൌ
ṭ- ട് ടാ ടി ടീ ടു ടൂ ടൃ ടെ ടേ ടൈ ടൊ ടോ ടൌ
ṭʰ- ഠ് ഠാ ഠി ഠീ ഠു ഠൂ ഠൃ ഠെ ഠേ ഠൈ ഠൊ ഠോ ഠൌ
ḍ- ഡ് ഡാ ഡി ഡീ ഡു ഡൂ ഡൃ ഡെ ഡേ ഡൈ ഡൊ ഡോ ഡൌ
ḍʰ- ഢ് ഢാ ഢി ഢീ ഢു ഢൂ ഢൃ ഢെ ഢേ ഢൈ ഢൊ ഢോ ഢൌ
ṇ- ണാ ണി ണീ ണു ണൂ ണൃ ണെ ണേ ണൈ ണൊ ണോ ണൌ
t- ത് താ തി തീ തു തൂ തൃ തെ തേ തൈ തൊ തോ തൌ
tʰ- ഥ് ഥാ ഥി ഥീ ഥു ഥൂ ഥൃ ഥെ ഥേ ഥൈ ഥൊ ഥോ ഥൌ
d- ദ് ദാ ദി ദീ ദു ദൂ ദൃ ദെ ദേ ദൈ ദൊ ദോ ദൌ
dʰ- ധ് ധാ ധി ധീ ധു ധൂ ധൃ ധെ ധേ ധൈ ധൊ ധോ ധൌ
n- നാ നി നീ നു നൂ നൃ നെ നേ നൈ നൊ നോ നൌ
p- പ് പാ പി പീ പു പൂ പൃ പെ പേ പൈ പൊ പോ പൌ
pʰ- ഫ് ഫാ ഫി ഫീ ഫു ഫൂ ഫൃ ഫെ ഫേ ഫൈ ഫൊ ഫോ ഫൌ
b- ബ് ബാ ബി ബീ ബു ബൂ ബൃ ബെ ബേ ബൈ ബൊ ബോ ബൌ
bʰ- ഭ് ഭാ ഭി ഭീ ഭു ഭൂ ഭൃ ഭെ ഭേ ഭൈ ഭൊ ഭോ ഭൌ
m- മ് മാ മി മീ മു മൂ മൃ മെ മേ മൈ മൊ മോ മൌ
y- യ് യാ യി യീ യു യൂ യൃ യെ യേ യൈ യൊ യോ യൌ
r- രാ രി രീ രു രൂ രൃ രെ രേ രൈ രൊ രോ രൌ
ṟ- റ് റാ റി റീ റു റൂ റൃ റെ റേ റൈ റൊ റോ റൌ
l- ലാ ലി ലീ ലു ലൂ ലൃ ലെ ലേ ലൈ ലൊ ലോ ലൌ
ḷ- ളാ ളി ളീ ളു ളൂ ളൃ ളെ ളേ ളൈ ളൊ ളോ ളൌ
ḻ- ഴ് ഴാ ഴി ഴീ ഴു ഴൂ ഴൃ ഴെ ഴേ ഴൈ ഴൊ ഴോ ഴൌ
v- വ് വാ വി വീ വു വൂ വൃ വെ വേ വൈ വൊ വോ വൌ
š- ശ് ശാ ശി ശീ ശു ശൂ ശൃ ശെ ശേ ശൈ ശൊ ശോ ശൌ
ṣ- ഷ് ഷാ ഷി ഷീ ഷു ഷൂ ഷൃ ഷെ ഷേ ഷൈ ഷൊ ഷോ ഷൌ
s- സ് സാ സി സീ സു സൂ സൃ സെ സേ സൈ സൊ സോ സൌ
h- ഹ് ഹാ ഹി ഹീ ഹു ഹൂ ഹൃ ഹെ ഹേ ഹൈ ഹൊ ഹോ ഹൌ

Tamil
tam -∅ -i -u -e -ai -o -au
k- க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ṅ- ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
c- ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
j- ஜ் ஜா ஜி ஜீ ஜு ஜூ ஜெ ஜே ஜை ஜொ ஜோ ஜௌ
ñ- ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ṭ- ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ṇ- ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
t- த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
n- ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ṉ- ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ
p- ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
m- ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
y- ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
r- ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ṛ- ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
l- ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
ḷ- ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ḻ- ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
v- வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
š- ஷ் ஷா ஷி ஷீ ஷு ஷூ ஷெ ஷே ஷை ஷொ ஷோ ஷௌ
s- ஸ் ஸா ஸி ஸீ ஸு ஸூ ஸெ ஸே ஸை ஸொ ஸோ ஸௌ
h- ஹ் ஹா ஹி ஹீ ஹு ஹூ ஹெ ஹே ஹை ஹொ ஹோ ஹௌ

Telugu
tel -∅ -i -u -r̥ -e -ai -o -au
k- క్ కా కి కీ కు కూ కృ కె కే కై కొ కో కౌ
kʰ- ఖ్ ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ
g- గ్ గా గి గీ గు గూ గృ గె గే గై గొ గో గౌ
gʰ- ఘ్ ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘె ఘే ఘై ఘొ ఘో ఘౌ
ṅ- ఙ్ ఙా ఙి ఙీ ఙు ఙూ ఙృ ఙె ఙే ఙై ఙొ ఙో ఙౌ
č- చ్ చా చి చీ చు చూ చృ చె చే చై చొ చో చౌ
čʰ- ఛ్ ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛె ఛే ఛై ఛొ ఛో ఛౌ
j- జ్ జా జి జీ జు జూ జృ జె జే జై జొ జో జౌ
jʰ- ఝ్ ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝె ఝే ఝై ఝొ ఝో ఝౌ
ñ- ఞ్ ఞా ఞి ఞీ ఞు ఞూ ఞృ ఞె ఞే ఞై ఞొ ఞో ఞౌ
ṭ- ట్ టా టి టీ టు టూ టృ టె టే టై టొ టో టౌ
ṭʰ- ఠ్ ఠా ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠె ఠే ఠై ఠొ ఠో ఠౌ
ḍ- డ్ డా డి డీ డు డూ డృ డె డే డై డొ డో డౌ
ḍʰ- ఢ్ ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢె ఢే ఢై ఢొ ఢో ఢౌ
ṇ- ణ్ ణా ణి ణీ ణు ణూ ణృ ణె ణే ణై ణొ ణో ణౌ
t- త్ తా తి తీ తు తూ తృ తె తే తై తొ తో తౌ
tʰ- థ్ థా థి థీ థు థూ థృ థె థే థై థొ థో థౌ
d- ద్ దా ది దీ దు దూ దృ దె దే దై దొ దో దౌ
dʰ- ధ్ ధా ధి ధీ ధు ధూ ధృ ధె ధే ధై ధొ ధో ధౌ
n- న్ నా ని నీ ను నూ నృ నె నే నై నొ నో నౌ
p- ప్ పా పి పీ పు పూ పృ పె పే పై పొ పో పౌ
pʰ- ఫ్ ఫా ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫె ఫే ఫై ఫొ ఫో ఫౌ
b- బ్ బా బి బీ బు బూ బృ బె బే బై బొ బో బౌ
bʰ- భ్ భా భి భీ భు భూ భృ భె భే భై భొ భో భౌ
m- మ్ మా మి మీ ము మూ మృ మె మే మై మొ మో మౌ
y- య్ యా యి యీ యు యూ యృ యె యే యై యొ యో యౌ
r- ర్ రా రి రీ రు రూ రృ రె రే రై రొ రో రౌ
ṛ- ఱ్ ఱా ఱి ఱీ ఱు ఱూ ఱృ ఱె ఱే ఱై ఱొ ఱో ఱౌ
l- ల్ లా లి లీ లు లూ లృ లె లే లై లొ లో లౌ
ḷ- ళ్ ళా ళి ళీ ళు ళూ ళృ ళె ళే ళై ళొ ళో ళౌ
v- వ్ వా వి వీ వు వూ వృ వె వే వై వొ వో వౌ
š- శ్ శా శి శీ శు శూ శృ శె శే శై శొ శో శౌ
ṣ- ష్ షా షి షీ షు షూ షృ షె షే షై షొ షో షౌ
s- స్ సా సి సీ సు సూ సృ సె సే సై సొ సో సౌ
h- హ్ హా హి హీ హు హూ హృ హె హే హై హొ హో హౌ

Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new