Subdivisions of Eritrea in local languages Tigrinya and Arabic

AN | DK | DU | GB | MA | SK

tir: ዞባ ማእከል (Zoba Ma'əkäl)
ara: المنطقة المركزية (al-Minṭaqâẗu l-Markazīyâ)
tir: ኣስመራ (Asmära)
ara: أسمرة (Asmarâ)
tir: 6 ንኡስ ዞባታት (6 nə'us zobatat): ሰሜናዊ ምብራቕ (Sämenawi Məbraq); ሰረጃቓ (Säräjaqa); በሪኽ (Bäriȟ); ደቡባዊ ምብራቕ (Däbubawi Məbraq); ደቡባዊ ምዕራብ (Däbubawi Məʿrab); ጋላ ነፍሒ (Gala Näfḥi)
ara: ٦ مناطق (6 manāṭiq): شمال شرق (Šimāl Ġarb); سرجقا (Saraǧaqā); بريخ (Barīḫ); جنوب شرق (Ǧanūb Šarq); جنوب غرب (Ǧanūb Ġarb); قلا نفحي (Qalā Nafḥī)

tir: ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ (Zoba Sämenawi Ḳäyyəḥ Baḥri)
ara: منطقة شمال البحر الأحمر (Minṭaqâẗu Šimāli l-Baḥri l-Aḥmar)
tir: ምጽዋዕ (Məṣəwwaʿ)
ara: مصوع (Muṣawwaʿ)
tir: 9 ንኡስ ዞባታት (9 nə'us zobatat): ምጽዋዕ (Məṣəwwaʿ); ሽዕብ (Šəʿəb); ቃሩራ (Ḳarura); ናቕፋ (Naqfa); ኣፍዓበት (Afʿabät); ዳህላክ (Dahlak); ገልዓሎ (Gälʿalo); ጊንዳዕ (Gindaʿ); ፎሮ (Foro)
ara: ٩ مناطق (9 manāṭiq): مصوع (Muṣawwaʿ); شعب (Šaʿab); قرورا (Qarūrā); نقفة (Naqfâ); أفعبت (Afʿabat); داهلاك (Dāhlāk); قلعالو (Qalʿālū); جندع (Ǧindaʿ); فورو (Fūrū)

tir: ዞባ ዓንሰባ (Zoba ʿAnsäba)
ara: منطقة أنسبا (Minṭaqâẗu Ansabā)
tir: ከረን (Kärän)
ara: كرن (Karan)
tir: 10 ንኡስ ዞባታት (10 nə'us zobatat): ሃበሮ (Habäro); ሓልሓል (Ḥalḥal); ሓጋዝ (Ḥagaz); ሰላዕ (Sälaʿ); ኣስማጥ (Asmaṭ); ከረን (Kärän); ከርከበት (Kärkäbät); ዒላ በርዕድ (ʿIla Bärʿəd); ዓዲ ተከሌዛን (ʿAddi Täkälezan); ገለብ (Gäläb)
ara: ١٠ مناطق (10 manāṭiq): هبرو (Habarū); حلحل (Ḥalḥal); حقاز (Ḥaqāz); سلع (Salaʿ); أسماط (Asmāṭ); كرن (Karan); كركبت (Karkabat); عيلا برعد (ʿĪlā Barʿad); عد تكليزان (ʿAd Takalīzān); قلب (Qalab)

tir: ዞባ ደቡብ (Zoba Däbub)
ara: المنطقة الجنوبية (al-Minṭaqâẗu l-Ǧanūbīyâ)
tir: መንደፈራ (Mändäfära)
ara: مندفرا (Mandafarā)
tir: 11 ንኡስ ዞባታት (11 nə'us zobatat): መንደፈራ (Mändäfära); ማይ ምነ (May Mənä); ሰንዓፈ (Sänʿafä); ሰገነይቲ (Sägänäyti); ኩዶ ብዕር (Kudo Bəʿər); ዓረዛ (ʿAräza); ዓዲ ቀይሕ (ʿAddi Ḳäyyəḥ); ዓዲ ዃላ (ʿAddi Ȟʷala); ደቀምሓረ (Däḳämḥarä); ድባርዋ (Dəbarwa); ጸሮና (Ṣärona)
ara: ١١ مناطق (11 manāṭiq): مندفرا (Mandafarā); ماي مني (Māy Manī); صنعفي (Ṣanʿafī); سقنيتي (Saqanaytī); كدو بعر (Kudū Baʿar); عرزا (ʿArazā); عدي قيح (ʿAdī Qayḥ); عدي خولا (ʿAdī Ḫwalā); دقمحري (Daqamḥarī); دباروا (Dabārwā); صرونا (Ṣarūnā)

tir: ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ (Zoba Däbubawi Ḳäyyəḥ Baḥri)
ara: منطقة جنوب البحر الأحمر (Minṭaqâẗu Ǧanūbi l-Baḥri l-Aḥmar)
tir: ዓሰብ (ʿAsäb)
ara: عصب (ʿAṣab)
tir: 3 ንኡስ ዞባታት (3 nə'us zobatat): ማእከል ደንካልያ (Ma'əkäl Dänkalya); ዓረዓታ (ʿAräʿatā); ደቡብ ደንካልያ (Däbub Dänkalya)
ara: ٣ مناطق (3 manāṭiq): وسط دنكاليا (Wasaṭ Dankāliyā); عرعتا (ʿArʿatā); جنوب دنكاليا (Ǧanūb Dankāliyā)

tir: ዞባ ጋሽ ባርካ (Zoba Gaš Barka)
ara: منطقة قش بركة (Minṭaqâẗu Qaš Barkâ)
tir: ኣቑርደት (Aqurdät)
ara: أغوردات (Aġūrdāt)
tir: 14 ንኡስ ዞባታት (14 nə'us zobatat): ሃይኮታ (Haykota); ላዕላይ ጋሽ (Laʿlay Gaš); ሎጎ ዓንሰባ (Logo ʿAnsäba); መንሱራ (Mänsura); ሞልቂ (Molḳi); ሞጎሎ (Mogolo); ሻምበኮ (Šambäko); ባረንቱ (Baräntu); ተሰነይ (Täsänäy); ኣቑርደት (Aqurdät); ኦምሓጀር (Omḥajär); ድገ (Dəgä); ጎኘ (Goñä); ፎርቶ (Forto)
ara: ١٤ مناطق (14 manāṭiq): هايكوتا (Hāykūtā); قاش لعلاي (Qāš Laʿlāy); لقو عنسبا (Luqū ʿAnsabā); منصورا (Manṣūrā); مولكي (Mulkī); مقلو (Muqulū); شامبوكو (Šāmbūkū); بارنتو (Bārantū); تسني (Tasanay); أغوردات (Aġūrdāt); أم حاجر (Ummu Ḥāǧar); دقي (Daqī); قني (Qunī); فورتو (Fūrtū)

Eritrea | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new