Subdivisions of Estonia in local languages Estonian, Russian, and Voro

HA | HI | IV | JG | JR | LN | LV | PL | PR | RA | SA | TA | VD | VG | VR

provincial flag
Harju maakond
rus: Харьюский уезд (Har'juskij ujezd)
Tallinn
rus: Таллинн (Tallinn)
6 linnad: Keila; Loksa; Maardu; Paldiski; Saue; Tallinn
rus: 6 города (goroda): Кейла (Kejla); Локса (Loksa); Маарду (Maardu); Палдиски (Paldiski); Сауэ (Sauė); Таллинн (Tallinn)
18 vallad: Aegviidu; Anija; Harku; Jõelähtme; Keila; Kernu; Kiili; Kose; Kuusalu; Kõue; Nissi; Padise; Raasiku; Rae; Saku; Saue; Vasalemma; Viimsi
rus: 18 волости (volosti): Аэгвииду (Aėgviidu); Ания (Anija); Харку (Ȟarku); Йыэляхтме (Jyėljaȟtme); Кейла (Kejla); Керну (Kernu); Киили (Kiili); Косе (Kose); Куусалу (Kuusalu); Кыуэ (Kyuė); Нисси (Nissi); Падисе (Padise); Раасику (Raasiku); Раэ (Raė); Саку (Saku); Сауэ (Sauė); Васалемма (Vasalemma); Виимси (Viimsi)

provincial flag
Hiiu maakond
rus: Хийуский уезд (Ȟijuskij ujezd)
Kärdla
rus: Кярдла (Kjardla)
1 linn: Kärdla
rus: 1 город (gorod): Кярдла (Kjardla)
4 vallad: Emmaste; Kõrgessaare; Käina; Pühalepa
rus: 4 волости (volosti): Эммасте (Ėmmaste); Кыргессааре (Kyrgessaare); Кяйна (Kjajna); Пюхалепа (Pjuȟalepa)

provincial flag
Ida-Viru maakond
rus: Ида-Вируский уезд (Ida-Viruskij ujezd)
Jõhvi
rus: Йыхви (Jyȟvi)
6 linnad: Kiviõli; Kohtla-Järve; Narva; Narva-Jõesuu; Püssi; Sillamäe
rus: 6 города (goroda): Кивиыли (Kiviyli); Кохтла-Ярве (Koȟtla-Jarve); Нарва (Narva); Нарва-Йыэсуу (Narva-Jyėsuu); Пюсси (Pjussi); Силламяэ (Sillamjaė)
16 vallad: Alajõe; Aseri; Avinurme; Iisaku; Illuka; Jõhvi; Kohtla; Kohtla-Nõmme; Lohusuu; Lüganuse; Maidla; Mäetaguse; Sonda; Toila; Tudulinna; Vaivara
rus: 16 волости (volosti): Алайыэ (Alajyė); Азери (Azeri); Авинурме (Avinurme); Ийзаку (Ijzaku); Иллука (Illuka); Йыхви (Jyȟvi); Кохтла (Koȟtla); Кохтла-Нымме (Koȟtla-Nymme); Лохусуу (Loȟusuu); Люганузе (Ljuganuze); Майдла (Majdla); Мяэтагузе (Mjaėtaguze); Сонда (Sonda); Тойла (Tojla); Тудулинна (Tudulinna); Вайвара (Vajvara)

provincial flag
Jõgeva maakond
rus: Йыгеваский уезд (Jygevaskij ujezd)
Jõgeva
rus: Йыгева (Jygeva)
3 linnad: Jõgeva; Mustvee; Põltsamaa
rus: 3 города (goroda): Йыгева (Jygeva); Муствее (Mustvee); Пыльтсамаа (Pyl'tsamaa)
10 vallad: Jõgeva; Kasepää; Pajusi; Pala; Palamuse; Puurmani; Põltsamaa; Saare; Tabivere; Torma
rus: 10 волости (volosti): Йыгева (Jygeva); Касепяэ (Kasepjaė); Паюси (Lajusi); Пала (Pala); Паламузе (Palamuze); Пуурмани (Puurmani); Пыльтсамаа (Pyl'tsamaa); Сааре (Saare); Табивере (Tabivere); Торма (Torma)

provincial flag
Järva maakond
rus: Ярваский уезд (Jarvaskij ujezd)
Paide
rus: Пайде (Pajde)
1 linn: Paide
rus: 1 город (gorod): Пайде (Pajde)
11 vallad: Albu; Ambla; Imavere; Järva-Jaani; Kareda; Koeru; Koigi; Paide; Roosna-Alliku; Türi; Väätsa
rus: 11 волости (volosti): Албу (Albu); Амбла (Ambla); Имавере (Imavere); Ярва-Яани (Jarva-Jaani); Кареда (Kareda); Коэру (Koėru); Койги (Kojgi); Пайде (Pajde); Роосна-Аллику (Roosna-Alliku); Тюри (Tjuri); Вяэтса (Vjaėtsa)

provincial flag
Lääne maakond
rus: Ляэнеский уезд (Ljaėneskij ujezd)
Haapsalu
rus: Хаапсалу (Ȟaapsalu)
1 linn: Haapsalu
rus: 1 город (gorod): Хаапсалу (Ȟaapsalu)
11 vallad: Hanila; Kullamaa; Lihula; Martna; Noarootsi; Nõva; Oru; Ridala; Risti; Taebla; Vormsi
rus: 11 волости (volosti): Ханила (Ȟanila); Кулламаа (Kullamaa); Лихула (Liȟula); Мартна (Martna); Ноароотси (Noarootsi); Ныва (Nyva); Ору (Oru); Ридала (Ridala); Ристи (Risti); Таэбла (Taėbla); Вормси (Vormsi)

provincial flag
Lääne-Viru maakond
rus: Ляэне-Вируский уезд (Ljaėne-Viruskij ujezd)
Rakvere
rus: Раквере (Rakvere)
2 linnad: Kunda; Rakvere
rus: 2 города (goroda): Кунда (Kunda); Раквере (Rakvere)
13 vallad: Haljala; Kadrina; Laekvere; Rakke; Rakvere; Rägavere; Sõmeru; Tamsalu; Tapa; Vihula; Vinni; Viru-Nigula; Väike-Maarja
rus: 13 волости (volosti): Хальяла (Ȟal'jala); Кадрина (Kadrina); Лаэквере (Laėkvere); Ракке (Rakke); Раквере (Rakvere); Рягавере (Rjagavere); Сымеру (Symeru); Тамсалу (Tamsalu); Тапа (Tala); Вихула (Viȟula); Винни (Vinni); Виру-Нигула (Viru-Nigula); Вяйке-Маарья (Vjajke-Maar'ja)

provincial flag
Põlva maakond
rus: Пылваский уезд (Pylvaskij ujezd)
Põlva
rus: Пылва (Pylva)
1 linn: Põlva
rus: 1 город (gorod): Пылва (Pylva)
13 vallad: Ahja; Kanepi; Kõlleste; Laheda; Mikitamäe; Mooste; Orava; Põlva; Räpina; Valgjärve; Vastse-Kuuste; Veriora; Värska
rus: 13 волости (volosti): Ахья (Aȟ'ja); Канепи (Kanepi); Кыллесте (Kylleste); Лахеда (Laȟeda); Микитамяэ (Mikitamjaė); Моосте (Mooste); Орава (Orava); Пылва (Pylva); Ряпина (Rjapina); Валгярве (Valgjarve); Вастсе-Куусте (Vastse-Kuuste); Вериора (Veriora); Вярска (Vjarska)

provincial flag
Pärnu maakond
rus: Пярнуский уезд (Pjarnuskij ujezd)
Pärnu
rus: Пярну (Pjarnu)
2 linnad: Pärnu; Sindi
rus: 2 города (goroda): Пярну (Pjarnu); Синди (Sindi)
19 vallad: Are; Audru; Halinga; Häädemeeste; Kaisma; Kihnu; Koonga; Lavassaare; Paikuse; Saarde; Sauga; Surju; Tahkuranna; Tootsi; Tori; Tõstamaa; Varbla; Vändra; Vändra
rus: 19 волости (volosti): Аре (Are); Аудру (Audru); Халинга (Ȟalinga); Хяэдемеэсте (Ȟjaėdemeėste); Кайсма (Kajsma); Кихну (Kiȟnu); Коонга (Koonga); Лавассааре (Lavassaare); Пайкузе (Pajkuze); Саарде (Saarde); Сауга (Sauga); Сурью (Sur'ju); Тахкуранна (Taȟkuranna); Тоотси (Tootsi); Тори (Tori); Тыстамаа (Tystamaa); Варбла (Varbla); Вяндра (Vjandra); Вяндра (Vjandra)

provincial flag
Rapla maakond
rus: Раплаский уезд (Raplaskij ujezd)
Rapla
rus: Рапла (Rapla)
10 vallad: Juuru; Järvakandi; Kaiu; Kehtna; Kohila; Käru; Märjamaa; Raikküla; Rapla; Vigala
rus: 10 волости (volosti): Юуру (Juuru); Ярваканди (Jarvakandi); Кайу (Kaju); Кехтна (Keȟtna); Кохила (Koȟila); Кяру (Kjaru); Мярьямаа (Mjar'jamaa); Райккюла (Rajkkjula); Рапла (Rapla); Вигала (Vigala)

provincial flag
Saare maakond
rus: Саареский уезд (Saareskij ujezd)
Kuressaare
rus: Курессааре (Kuressaare)
1 linn: Kuressaare
rus: 1 город (gorod): Курессааре (Kuressaare)
15 vallad: Kaarma; Kihelkonna; Kärla; Laimjala; Leisi; Lümanda; Muhu; Mustjala; Orissaare; Pihtla; Pöide; Ruhnu; Salme; Torgu; Valjala
rus: 15 волости (volosti): Карма (Karma); Кихельконна (Kiȟel'konna); Кярла (Kjarla); Лаймьяла (Lajm'jala); Лейзи (Lejzi); Люманда (Ljumanda); Муху (Muȟu); Мустьяла (Must'jala); Ориссааре (Orissaare); Пихтла (Piȟtla); Пёйде (Pjojde); Рухну (Ruȟnu); Сальме (Sal'me); Торгу (Torgu); Вальяла (Val'jala)

provincial flag
Tartu maakond
rus: Тартуский уезд (Tartuskij ujezd)
Tartu
rus: Тарту (Tartu)
3 linnad: Elva; Kallaste; Tartu
rus: 3 города (goroda): Элва (Ėlva); Калласте (Kallaste); Тарту (Tartu)
19 vallad: Alatskivi; Haaslava; Kambja; Konguta; Laeva; Luunja; Meeksi; Mäksa; Nõo; Peipsiääre; Piirissaare; Puhja; Rannu; Rõngu; Tartu; Tähtvere; Vara; Võnnu; Ülenurme
rus: 19 волости (volosti): Алатскиви (Alatskivi); Хааслава (Ȟaaslava); Камбья (Kamb'ja); Конгута (Konguta); Лаэва (Laėva); Луунья (Luun'ja); Меэкси (Meėksi); Мякса (Mjaksa); Ныо (Nyo); Пейпсияаре (Pejpsijaare); Пиириссааре (Piirissaare); Пухья (Puȟ'ja); Ранну (Rannu); Рынгу (Ryngu); Тарту (Tartu); Тяхтвере (Tjaȟtvere); Вара (Vara); Вынну (Vynnu); Юленурме (Julenurme)

provincial flag
Valga maakond
rus: Валгаский уезд (Valgaskij ujezd)
Valga
rus: Валга (Valga)
2 linnad: Tõrva; Valga
rus: 2 города (goroda): Тырва (Tyrva); Валга (Valga)
11 vallad: Helme; Hummuli; Karula; Otepää; Palupera; Puka; Põdrala; Sangaste; Taheva; Tõlliste; Õru
rus: 11 волости (volosti): Хелме (Ȟelme); Хуммули (Ȟummuli); Карула (Karula); Отепяэ (Otepjaė); Палупера (Palupera); Пука (Puka); Пыдрала (Pydrala); Сангасте (Sangaste); Тахева (Taȟeva); Тыллисте (Tylliste); Ыру (Yru)

provincial flag
Viljandi maakond
rus: Вильяндиский уезд (Vil'jandiskij ujezd)
Viljandi
rus: Вильянди (Vil'jandi)
3 linnad: Mõisaküla; Viljandi; Võhma
rus: 3 города (goroda): Мыйсакюла (Myjsakjula); Вильянди (Vil'jandi); Выхма (Vyȟma)
12 vallad: Abja; Halliste; Karksi; Kolga-Jaani; Kõo; Kõpu; Paistu; Pärsti; Saarepeedi; Suure-Jaani; Tarvastu; Viiratsi
rus: 12 волости (volosti): Абья (Ab'ja); Халлисте (Ȟalliste); Каркси (Karksi); Колга-Яани (Kolga-Jaani); Кыо (Kyo); Кыпу (Kypu); Пайсту (Pajstu); Пярсти (Pjarsti); Саарепеэди (Saarepeėdi); Сууре-Яани (Suure-Jaani); Тарвасту (Tarvastu); Вииратси (Viiratsi)

provincial flag
Võru maakond
vor: Võro maakund
rus: Выруский уезд (Vyruskij ujezd)
Võru
vor: Võro
rus: Выру (Vyru)
1 linn: Võru
vor: 1 liin: Võro
rus: 1 город (gorod): Выру (Vyru)
12 vallad: Antsla; Haanja; Lasva; Meremäe; Misso; Mõniste; Rõuge; Sõmerpalu; Urvaste; Varstu; Vastseliina; Võru
vor: 12 vallaq: Antsla; Haani; Lasva; Meremäe; Miss’o; Mõnistõ; Rõugõ; Sõmmõrpalo; Urvastõ; Varstu; Vahtsõliina; Võro
rus: 12 волости (volosti): Антсла (Antsla); Хаанья (Ȟaan'ja); Ласва (Lasva); Меремяэ (Meremjaė); Миссо (Misso); Мынисте (Myniste); Рыуге (Ryuge); Сымерпалу (Symerpalu); Урвасте (Urvaste); Варсту (Varstu); Вастселиина (Vastseliina); Выру (Vyru)

Estonia | Country Index | Language Codes

DaysMonthsMonths2PlanetsContinentsCirclesMountainsOceansSeasRivers
LanguagesInternational OrganizationsUDHRElementsPeacePeopleReligionSciencesWondersZodiac
Alphabets:A-BC-EF-JK-LM-QR-ST-ZIPANumbersFontsImpressum SITEMAP
Glossaries:DefinitionsAlbanian | Greek | ArmenianAmerican | PolynesianAsianBalto-SlavicBasque | CaucasusCeltic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new