Subdivisions of Burundi in local languages Rundi and French

BB | BM | BR | BU | CA | CI | GI | KI | KR | KY | MA | MV | MW | MY | NG | RT | RY

run: iProvense ya Bubanza
fra: Province de Bubanza
run | fra: Bubanza
run: 5 makomine | fra: 5 communes: Bubanza; Gihanga; Mpanda; Musigati; Rugazi

run: iProvense ya Bujumbura Mairie
fra: Province de Bujumbura Mairie
run | fra: Bujumbura
run: 1 ikomine | fra: 1 commune: Bujumbura Mairie

run: iProvense ya Bujumbura Rural
fra: Province de Bujumbura rural
run | fra: Bujumbura
run: 11 makomine | fra: 11 communes: Bugarama; Isale; Kabezi; Kanyosha; Mubimbi; Mugongomanga; Muhuta; Mukike; Mutambu; Mutimbuzi; Nyabiraba

run: iProvense ya Bururi
fra: Province de Bururi
run | fra: Bururi
run: 9 makomine | fra: 9 communes: Burambi; Bururi; Buyengero; Matana; Mugamba; Rumonge; Rutovu; Songa; Vyanda

run: iProvense ya Cankuzo
fra: Province de Cankuzo
run | fra: Cankuzo
run: 5 makomine | fra: 5 communes: Cankuzo; Cendajuru; Gisagara; Kigamba; Mishiha

run: iProvense ya Cibitoke
fra: Province de Cibitoke
run | fra: Cibitoke
run: 6 makomine | fra: 6 communes: Buganda; Bukinanyana; Mabayi; Mugina; Murwi; Rugombo

run: iProvense ya Gitega
fra: Province de Gitega
run | fra: Gitega
run: 11 makomine | fra: 11 communes: Bugendana; Bukirasazi; Buraza; Giheta; Gishubi; Gitega; Itaba; Makebuko; Mutaho; Nyanrusange; Ryansoro

run: iProvense ya Karuzi
fra: Province de Karuzi
run | fra: Karuzi
run: 7 makomine | fra: 7 communes: Bugenyuzi; Buhiga; Gihogazi; Gitaramuka; Mutumba; Nyabikere; Shombo

run: iProvense ya Kayanza
fra: Province de Kayanza
run | fra: Kayanza
run: 9 makomine | fra: 9 communes: Butaganzwa; Gahombo; Gatara; Kabarore; Kayanza; Matongo; Muhanga; Muruta; Rango

run: iProvense ya Kirundo
fra: Province de Kirundo
run | fra: Kirundo
run: 7 makomine | fra: 7 communes: Bugabira; Busoni; Bwambarangwe; Gitobe; Kirundo; Ntega; Vumbi

run: iProvense ya Makamba
fra: Province de Makamba
run | fra: Makamba
run: 6 makomine | fra: 6 communes: Kayogoro; Kibago; Mabanda; Makamba; Nyanza-Lac; Vugizo

run: iProvense ya Muramvya
fra: Province de Muramvya
run | fra: Muramvya
run: 5 makomine | fra: 5 communes: Bukeye; Kiganda; Mbuye; Muramvya; Rutegama

run: iProvense ya Muyinga
fra: Province de Muyinga
run | fra: Muyinga
run: 7 makomine | fra: 7 communes: Buhinyuza; Butihinda; Gashoho; Gasorwe; Giteranyi; Muyinga; Mwakiro

run: iProvense ya Mwaro
fra: Province de Mwaro
run | fra: Mwaro
run: 6 makomine | fra: 6 communes: Bisoro; Gisozi; Kayokwe; Ndava; Nyabihanga; Rusaka

run: iProvense ya Ngozi
fra: Province de Ngozi
run | fra: Ngozi
run: 9 makomine | fra: 9 communes: Busiga; Gashikanwa; Kiremba; Marangara; Mwumba; Ngozi; Nyamurenza; Ruhororo; Tangara

run: iProvense ya Rutana
fra: Province de Rutana
run | fra: Rutana
run: 6 makomine | fra: 6 communes: Bukemba; Giharo; Gitanga; Mpinga-Kavoye; Musongati; Rutana

run: iProvense ya Ruyigi
fra: Province de Ruyigi
run | fra: Ruyigi
run: 7 makomine | fra: 7 communes: Butaganzwa; Butezi; Bweru; Gisuru; Kinyinya; Nyabitsinda; Ruyigi

Burundi | Country Index | Language Codes

Days Months Months2 Planets Continents Circles Mountains Oceans Seas Rivers
Languages International Organizations UDHR Elements Peace People Religion Sciences Wonders Zodiac
Alphabets: A-B C-E F-J K-L M-Q R-S T-Z IPA Numbers Fonts Impressum SITEMAP
Glossaries: Definitions Albanian | Greek | Armenian American | Polynesian Asian Balto-Slavic Basque | Caucasus Celtic
Constructed Dravidian Germanic Indic Iranian Mongolic | Tungusic Romance Semitic | African Turkic Uralic

Home | Werner Fröhlich | email: geonames@gmail.com | “What’s new